Почетна / Конкурси / Увид јавности

Увид јавности

На основу члана 81. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 110/05.; 50/06.; 18/10. и 112/2015) и чл. 15. и 16. Правилника о поступку начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/2016 и 21/2017) као и одредби члана 58. Статута Факултета и Извештаја о испуњености услова за избор Теодоре Славински у истраживачко звање истраживач приправник (04-04 бр.6/3-2019/8 од 08.02.2019. године), Наставно-научно веће на седници одржаној 20.02.2019. године доноси следећу

О Д Л У К У

Прихвата се Извештај Комисије о испуњености услова за избор Теодоре Славински у истраживачко звање истраживач приправник (04-04 бр.6/3-2019/8 од 08.02.2019. године) и ставља на увид јавности у трајању од 30 дана.

Извештај