Početna / Vesti naslovna strana / FON – INSTITUCIJA SA VRHUNSKIM AKADEMSKIM REZULTATIMA I GLOBALNO PRIZNATIM USPESIMA STUDENATA I PROFESORA

FON – INSTITUCIJA SA VRHUNSKIM AKADEMSKIM REZULTATIMA I GLOBALNO PRIZNATIM USPESIMA STUDENATA I PROFESORA

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu (FON) izveštava javnost o aktuelnim dešavanjima, koja se tiču doktorata Siniše Malog.

Kao visokoškolska ustanova, članica Univerziteta u Beogradu, sa tradicijom dugom 50 godina, FON izvršava delatnost visokog obrazovanja po visokim standardima akademskog digniteta i uvek u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i pravnim aktima Univerziteta. Više od 15000 diplomiranih studenata FON-a aktivno učestvuje u razvoju najvećeg broja disciplina u IT sektoru i menadžment struci.

U proteklom periodu FON je odgovorio na sve zahteve Etičkog odbora i rektorata Univerziteta u Beogradu, u vezi doktorata Siniše Malog, što ukazuje na najviši nivo spremnosti da sarađuje u utvrđivanju istine. Uporedo sa formalnom procedurom, izveštava se o ulozi FON-a tabloidnom terminologijom, zamenom teza i čestim izvlačenjem vesti iz konteksta. Na taj način, ugrožava se, ne samo reputacija institucije Fakulteta i članova kolektiva, već i reputacija diplomiranih i aktivnih studenata FON-a. Nametanjem političke polarizacije, neosnovano se dodeljuju isključive odgovornosti.

Stručna komisija, koja je zadužena za utvrđivanje postojanja neakademskog ponašanja u izradi doktorske disertacije Siniše Malog, sačinjena je, u skladu sa aktima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Univerziteta u Beogradu, od četiri člana. Kako bi se obezbedila objektivnost rada Stručne komisije, u njen sastav nije uključen nijedan profesor FON-a. Univerzitet u Beogradu i Nacionalni savet za visoko obrazovanje, kao najkompetentnije institucije, imenuju dva od četiri člana Stručne komisije. Stručnu komisiju čine:

  • Dr Dejan Erić, redovni profesor Beogradske bankarske akademije, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, koji je imenovan Odlukom Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje 09/2019-06 od 02.03.2018. godine;
  • Dr Vinko Kandžija, profesor emeritus na Univerzitetu u Rijeci, koji je imenovan Odlukom Veća grupacija društveno-humanističkih nauka, Univerziteta u Beogradu, 06 broj 612-2493/2-17 od 10.12.2018. godine;
  • Dr Tomaž Čater, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, uža naučna oblast – Menadžment, koji je imenovan Odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta 05-01 br. 3/107 od 17.07.2017. godine;
  • Dr Dragan Mikerević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, uža naučna oblast – Finansijski menadžment, koji koji je imenovan Odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta 05-01 br. 3/107 od 17.07.2017. godine.

U tekućem procesu utvrđivanja postojanja povreda Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu, Stručna komisija u navedenom sastavu je arhivi FON-a dostavila svoj izveštaj 23. oktobra 2019. godine. Nakon dostavljanja izveštaja Stručne komisije, od Etičke komisije FON-a zahtevano je, shodno proceduri, da dostavi svoj izveštaj sa mišljenjem. Iako je propisani rok za dostavljanje izveštaja i mišljenja Etičke komisije FON-a 30 dana, dekan FON-a je zahtevao izjašnjavanje Komisije po hitnom postupku i za 28. oktobar je zakazao vanredno zasedanje Nastavno-naučnog veća. Članovi Nastavno-naučnog veća na zakazanoj sednici izjasniće se o izveštaju Etičke komisije FON-a.

Neposredno nakon izjašnjavanja Nastavno-naučnog veća FON-a, javnost će biti obaveštena o ishodu, a mišljenje će biti prosleđeno Etičkom odboru Univerziteta u Beogradu, koje je ovlašćeno za donošenje odluke.