Početna / Nauka

Nauka

konferencija

Naučnoistraživačka i inovativna delatnost realizuje se u okviru laboratorija i centara Fakulteta organizacionih nauka i definisana je Statutom Fakulteta i Pravilnikom o naučnoistraživačkom radu.

U delokrugu naučnoistraživačke i inovativne delatnosti spadaju sledeći poslovi:

  1. Ostvarivanje osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, kao i drugih naučnih i stručnih aktivnosti vezanih za naučni razvoj Fakulteta, odnosno potrebe preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica u privrednim delatnostima, kao i delatnostima javnih službi i državnih organa.
  2. Realizacija naučnoistraživačkih projekata u okviru međunarodne naučne, kulturne i prosvetne saradnje, kao i rad na naučnoistraživačkim projektima i zadacima na osnovu ugovora i sporazuma o dugoročnoj naučnoj i naučnoistraživačkoj saradnji sa preduzećima, ustanovama, državnim organima i drugim pravnim licima u zemlji.
  3. Organizovanje seminara, kurseva, simpozijuma i drugih naučnih i stručnih skupova, uključujući i druge oblike i sadržaje naučnog i stručnog rada, u cilju osposobljavanja kadrova u preduzećima, ustanovama, državnim organima, kao i osposobljavanje drugih pravnih lica putem permanentnog obrazovanja i inovacije znanja.
  4. Drugi poslovi u naučnoistraživačkom radu, koji se sprovode u skladu sa Zakonom, Statutom FON-a i opštim aktom.