Почетна / Наука / Научно истраживачки пројекти

Научно истраживачки пројекти

Основно (фундаментално) истраживање чини теоријски или експериментални рад, предузет првенствено у циљу освајања нових знања о пореклу и законитостима појава у природи, друштву и људском мишљењу. Резултати ових истраживања служе за дефинисање и проверавање научних хипотеза и закона, као и за проверавање нових научних теорија, а најчешће се (осим ако се не чувају као тајна) објављују у научним публикацијама, ради доступности широј стручној и научној јавности. Основна истраживања могу бити: слободна и усмерена.

Слободна основна (фундаменталана) истраживања су она истраживања која имају за циљ откривања нових знања, без сагледавања могућности њихове примене. Предмет истраживања је у домену слободног избора и није везан за одређену научну област. Ова истраживања су углавном везана за индивидуалне активности појединих истраживача способних да обављају ову врсту истраживања.Усмерена основна (фундаментална) истраживања су, такође, истраживања која доприносе општем проширивању знања, без сагледавања могућности њихове примене. Међутим, овде је предмет истраживања везан за јасно одређену област науке. Индивидуална иницијатива истраживача замењена је истраживачким тимовима и организацијама, те се истраживање обавља у оквиру шире сарадње и повезаности.

Примењено истраживање чини системски рад предузет у циљу стицања нових знања усмерених ка неком циљу или некој практичној сврси, ради утврђивања могућности коришћења резултата основног истраживања у пракси, или у циљу откривања нових метода и средстава која омогућавају решавање унапред утврђеног проблема.

Развојно истраживање чини системски рад заснован на знањима која су резултат основних и примењених истраживања, или практичног искуства, а предузима се у циљу освајања производње нових, или побољшања постојећих материјала, производа и уређаја, односно увођења нових поступака, система и услуга.

У оквиру сарадње са привредним и непривредним институцијама (било кроз израду научноистраживачких пројеката – консалтинг, било кроз иновацију знања за потребе привредних и непривредних институција, или путем пружања услуга – рецензије, контрола…), Факултет организационих наука реализује истраживања из следећих ужих научних области:

 • Информациони системи
 • Информациони технологије
 • Софтверско инжењерство
 • Рачунарско инжењерство
 • Рачунарске науке
 • Управљање системима
 • Менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине
 • Организација пословних система
 • Маркетинг, односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације
 • Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија
 • Пословна економија и макроекономија
 • Моделирање пословних система и пословно одлучивање
 • Рачунарски интегрисана производња и логистика
 • Индустријско и менаџмент инжењерство
 • Менаџмент технологије, иновација и развоја
 • Управљање производњом и услугама
 • Управљање квалитетом
 • Логистика квалитета
 • Операциона истраживања
 • Рачунарска статистика
 • Електронско пословање
 • Математичке методе у менаџменту и информатици
 • Менаџмент људских ресурса
 • Социологија
 • Страни језици
 • Менаџмент јавног сектора
 • Еколошки менаџмент
 • Право информационо комуникационих технологија