Почетна / Наука / Научно истраживачки пројекти

Научно истраживачки пројекти

Основно (фундаментално) истраживање чини теоријски или експериментални рад, предузет првенствено у циљу освајања нових знања о пореклу и законитостима појава у природи, друштву и људском мишљењу. Резултати ових истраживања служе за дефинисање и проверавање научних хипотеза и закона, као и за проверавање нових научних теорија, а најчешће се (осим ако се не чувају као тајна) објављују у научним публикацијама, ради доступности широј стручној и научној јавности. Основна истраживања могу бити: слободна и усмерена.

Слободна основна (фундаменталана) истраживања су она истраживања која имају за циљ откривања нових знања, без сагледавања могућности њихове примене. Предмет истраживања је у домену слободног избора и није везан за одређену научну област. Ова истраживања су углавном везана за индивидуалне активности појединих истраживача способних да обављају ову врсту истраживања.Усмерена основна (фундаментална) истраживања су , такође, истраживања која доприносе општем проширивању знања, без сагледавања могућности њихове примене. Међутим, овде је предмет истраживања везан за јасно одређену област науке. Индивидуална иницијатива истраживача замањена је истраживачким тимовима и организацијама, те се истраживање обавља у оквиру шире сарадње и повезаности.

Примењено истраживање чини системски рад предузет у циљу стицања нових знања усмерених ка неком циљу или некој практичној сврси, ради утврђивања могућности коришћења резултата основног истраживања у пракси, или у циљу откривања нових метода и средстава која омогућавају решавање унапред утврђеног проблема.

Развојно истраживање чини системски рад заснован на знањима која су резултат основних и примењених истраживања, или практичног искуства, а предузима се у циљу освајања производње нових, или побољшања постојећих материјала, производа и уређаја, односно увођења нових поступака, система и услуга.

У оквиру сарадње са привредним и непривредним институцијама (било кроз израду научноистраживачких пројеката – консалтинг, било кроз иновацију знања за потребе привредних и непривредних институција, или путем пружања услуга – рецензије, контрола…), Факултет организационих наука реализује истраживања из следећих ужих научних области:

  • Информациони системи
  • Информациони технологије
  • Софтверско инжењерство
  • Рачунарско инжењерство
  • Рачунарске науке
  • Управљање системима
  • Менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине
  • Организација пословних система
  • Маркетинг, односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације
  • Финансијски менаџмент
  • Пословна економија и макроекономија
  • Моделирање пословних система и пословно одлучивање
  • Рачунарски интегрисана производња и логистика
  • Индустријско и менаџмент инжењерство
  • Менаџмент технологије, иновација и развоја
  • Управљање производњом и услугама
  • Управљање квалитетом
  • Логистика квалитета
  • Операциона истраживања
  • Рачунарска статистика
  • Електронско пословање
  • Квантитативне методе у менаџменту и информатици
  • Менаџмент људских ресурса
  • Социологија