Početna / Nauka / Naučno istraživački projekti

Naučno istraživački projekti

Osnovno (fundamentalno) istraživanje čini teorijski ili eksperimentalni rad, preduzet prvenstveno u cilju osvajanja novih znanja o poreklu i zakonitostima pojava u prirodi, društvu i ljudskom mišljenju. Rezultati ovih istraživanja služe za definisanje i proveravanje naučnih hipoteza i zakona, kao i za proveravanje novih naučnih teorija, a najčešće se (osim ako se ne čuvaju kao tajna) objavljuju u naučnim publikacijama, radi dostupnosti široj stručnoj i naučnoj javnosti. Osnovna istraživanja mogu biti: slobodna i usmerena.

Slobodna osnovna (fundamentalana) istraživanja su ona istraživanja koja imaju za cilj otkrivanja novih znanja, bez sagledavanja mogućnosti njihove primene. Predmet istraživanja je u domenu slobodnog izbora i nije vezan za određenu naučnu oblast. Ova istraživanja su uglavnom vezana za individualne aktivnosti pojedinih istraživača sposobnih da obavljaju ovu vrstu istraživanja.Usmerena osnovna (fundamentalna) istraživanja su , takođe, istraživanja koja doprinose opštem proširivanju znanja, bez sagledavanja mogućnosti njihove primene. Međutim, ovde je predmet istraživanja vezan za jasno određenu oblast nauke. Individualna inicijativa istraživača zamanjena je istraživačkim timovima i organizacijama, te se istraživanje obavlja u okviru šire saradnje i povezanosti.

Primenjeno istraživanje čini sistemski rad preduzet u cilju sticanja novih znanja usmerenih ka nekom cilju ili nekoj praktičnoj svrsi, radi utvrđivanja mogućnosti korišćenja rezultata osnovnog istraživanja u praksi, ili u cilju otkrivanja novih metoda i sredstava koja omogućavaju rešavanje unapred utvrđenog problema.

Razvojno istraživanje čini sistemski rad zasnovan na znanjima koja su rezultat osnovnih i primenjenih istraživanja, ili praktičnog iskustva, a preduzima se u cilju osvajanja proizvodnje novih, ili poboljšanja postojećih materijala, proizvoda i uređaja, odnosno uvođenja novih postupaka, sistema i usluga.

U okviru saradnje sa privrednim i neprivrednim institucijama (bilo kroz izradu naučnoistraživačkih projekata – konsalting, bilo kroz inovaciju znanja za potrebe privrednih i neprivrednih institucija, ili putem pružanja usluga – recenzije, kontrola…), Fakultet organizacionih nauka realizuje istraživanja iz sledećih užih naučnih oblasti:

  • Informacioni sistemi
  • Informacioni tehnologije
  • Softversko inženjerstvo
  • Računarsko inženjerstvo
  • Računarske nauke
  • Upravljanje sistemima
  • Menadžment i specijalizovane menadžment discipline
  • Organizacija poslovnih sistema
  • Marketing, odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije
  • Finansijski menadžment
  • Poslovna ekonomija i makroekonomija
  • Modeliranje poslovnih sistema i poslovno odlučivanje
  • Računarski integrisana proizvodnja i logistika
  • Industrijsko i menadžment inženjerstvo
  • Menadžment tehnologije, inovacija i razvoja
  • Upravljanje proizvodnjom i uslugama
  • Upravljanje kvalitetom
  • Logistika kvaliteta
  • Operaciona istraživanja
  • Računarska statistika
  • Elektronsko poslovanje
  • Kvantitativne metode u menadžmentu i informatici
  • Menadžment ljudskih resursa
  • Sociologija