Početna / Nauka / Naučno istraživački projekti

Naučno istraživački projekti

Osnovno (fundamentalno) istraživanje čini teorijski ili eksperimentalni rad, preduzet prvenstveno u cilju osvajanja novih znanja o poreklu i zakonitostima pojava u prirodi, društvu i ljudskom mišljenju. Rezultati ovih istraživanja služe za definisanje i proveravanje naučnih hipoteza i zakona, kao i za proveravanje novih naučnih teorija, a najčešće se (osim ako se ne čuvaju kao tajna) objavljuju u naučnim publikacijama, radi dostupnosti široj stručnoj i naučnoj javnosti. Osnovna istraživanja mogu biti: slobodna i usmerena.

Slobodna osnovna (fundamentalana) istraživanja su ona istraživanja koja imaju za cilj otkrivanja novih znanja, bez sagledavanja mogućnosti njihove primene. Predmet istraživanja je u domenu slobodnog izbora i nije vezan za određenu naučnu oblast. Ova istraživanja su uglavnom vezana za individualne aktivnosti pojedinih istraživača sposobnih da obavljaju ovu vrstu istraživanja.Usmerena osnovna (fundamentalna) istraživanja su, takođe, istraživanja koja doprinose opštem proširivanju znanja, bez sagledavanja mogućnosti njihove primene. Međutim, ovde je predmet istraživanja vezan za jasno određenu oblast nauke. Individualna inicijativa istraživača zamenjena je istraživačkim timovima i organizacijama, te se istraživanje obavlja u okviru šire saradnje i povezanosti.

Primenjeno istraživanje čini sistemski rad preduzet u cilju sticanja novih znanja usmerenih ka nekom cilju ili nekoj praktičnoj svrsi, radi utvrđivanja mogućnosti korišćenja rezultata osnovnog istraživanja u praksi, ili u cilju otkrivanja novih metoda i sredstava koja omogućavaju rešavanje unapred utvrđenog problema.

Razvojno istraživanje čini sistemski rad zasnovan na znanjima koja su rezultat osnovnih i primenjenih istraživanja, ili praktičnog iskustva, a preduzima se u cilju osvajanja proizvodnje novih, ili poboljšanja postojećih materijala, proizvoda i uređaja, odnosno uvođenja novih postupaka, sistema i usluga.

U okviru saradnje sa privrednim i neprivrednim institucijama (bilo kroz izradu naučnoistraživačkih projekata – konsalting, bilo kroz inovaciju znanja za potrebe privrednih i neprivrednih institucija, ili putem pružanja usluga – recenzije, kontrola…), Fakultet organizacionih nauka realizuje istraživanja iz sledećih užih naučnih oblasti:

 • Informacioni sistemi
 • Informacioni tehnologije
 • Softversko inženjerstvo
 • Računarsko inženjerstvo
 • Računarske nauke
 • Upravljanje sistemima
 • Menadžment i specijalizovane menadžment discipline
 • Organizacija poslovnih sistema
 • Marketing, odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije
 • Finansijski menadžment, računovodstvo i revizija
 • Poslovna ekonomija i makroekonomija
 • Modeliranje poslovnih sistema i poslovno odlučivanje
 • Računarski integrisana proizvodnja i logistika
 • Industrijsko i menadžment inženjerstvo
 • Menadžment tehnologije, inovacija i razvoja
 • Upravljanje proizvodnjom i uslugama
 • Upravljanje kvalitetom
 • Logistika kvaliteta
 • Operaciona istraživanja
 • Računarska statistika
 • Elektronsko poslovanje
 • Matematičke metode u menadžmentu i informatici
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Sociologija
 • Strani jezici
 • Menadžment javnog sektora
 • Ekološki menadžment
 • Pravo informaciono komunikacionih tehnologija