Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Илић
др Бојан Илић
Редовни професор
Катедра за економију, пословно планирање и међународни менаџмент
Кабинет 318
Телефон: +381 11 39 50 846
Е-пошта: ilic.bojan@fon.bg.ac.rs
Образовање
 • Године 2000. докторирао на Факултету организационих наука  Универзитета у Београду.
 • Године 1997. магистрирао на Факултету организационих наука Универзитета у Београду.
 • Године 1995. дипломирао на Економском факултету Универзитета у Приштини.
 • Године 1993. дипломирао на Факултету организационих наука Универзитета у Београду.
Универзитетска звања
 • Године 2010. изабран у звање Редовног професора Факултета организационих наука Универзитета у Београду.
Остало радно искуство и ангажовање
 • Учествује у реализацији наставе на основним академским студијама, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, на међународним мастер студијама и на докторским студијама у организацији Факултета организационих наука Универзитета у Београду.
 • У звању редовног професора ангажован је на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Такође, био је ангажован на Саобраћајном факултету и Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду и изабран је за професора Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.
 • Обављао је функцију координатора последипломских специјалистичких студија "Индустријско инжењерство" (Mastère en Génie Industriel) у организацији École Centrale Paris и Факултета организационих наука Универзитета у Београду.
 • Успешно је руководио специјалистичким семинаром "Менаџмент у здравству" у организацији Факултета организационих наука Универзитета у Београду.
 • На период од две године, од 2012. до 2014. године, именован је за шефа Катедре за економију, пословно планирање и међународни менаџмент Факултета организационих наука Универзитета у Београду.
 • У периоду од 2011. до 2013. године обављао је функцију руководиоца Центра за економска и пословна истраживања Факултета организационих наука Универзитета у Београду.
 • Учествовао у раду Савета Факултета организационих наука у Београду као члан.
 • Члан редакције часописа "Економски видици".
 • Члан редакционог одбора часописа "Management".
 • Члан Издавачког одбора Факултета организационих наука Универзитета у Београду.
 • Рецензент у оквиру Комисије Националног савета за високо образовање за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу и вредновање студијских програма.
 • Рецензент монографија, универзитетских уџбеника, научних и стручних радова.
 • Рецензент радова у оквиру "Такмичења за најбољу технолошку иновацију" у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Привредне коморе Србије и Универзитета у Новом Саду.
 • Обављао је послове члана Програмског и Организационог одбора међународног симпозијума SymOrg.
 • Именован за судског вештака за економско-финансијску област од стране Министарства правде Републике Србије.
 • Радио је у Инекс банци, а.д. у Београду, као дипломирани инжењер организације за информационе системе.
Професионално искуство
 • Истраживања у оквиру стратешких пројеката:
  • У периоду од 2011. до 2012. године, »Национална стратегија прилива страног капитала у циљу реинтеграције Србије у светске економске токове», Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Београд.
  • У периоду од 2006. до 2010. године, »Стратегијске опције умрежавања Србије у светске привредне токове – утицај електронског пословања на реструктурирање домаћег тржишта», Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, Београд.
  • У периоду од 2002. до 2005. године, «Стратегије оздрављења предузећа у кризним условима пословања привреде Републике Србије», Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, Београд.
  • У периоду од 2002. до 2003. године, «Истраживање и унапређење менаџмента и организација предузећа у условима транзиције», Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, Београд.
 • Учешће у оквиру других пројеката:
  • Године 2011., Темпус пројекат «Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia – ConCur», Универзитет у Београду.
  • У периоду од 2004. до 2008. године, «Program for Resettlement in Serbia and Montenegro Army (PRISMA)», Министарство одбране Србије и Црне Горе, Београд.
  • Године 2008., «Примена међународних стандарда серије ISO 9001:2001 – Основа за обезбеђење квалитета Факултета организационих наука», Факултет организационих наука Универзитета у Београду.
  • Године 2007., «Дефинисање основа за подизање нивоа квалитета Факултета организационих наука», Факултет организационих наука Универзитета у Београду.
Истраживачка област
Организационе науке, Пословна економија и макроекономија, Менаџмент и бизнис, Информатика
Усавршавање
 • Средином 2003. и 2004. године у својству наставника (maître de conférences) боравио је у Паризу, где је био укључен у извођење дела наставног процеса, који се реализовао у École Centrale Paris.
 • Године 2002. успешно је завршио обуку за тренинг тренера по програму Development of Tailored Training Course for the Serbian Public Administration on RESULTS-BASED MANAGEMENT у организацији United Nations Development Programme, Савета за државну управу, Факултета организационих наука у Београду, Агенције за развој јавне управе и Агенције за информационе технологије и Интернет.
 • Године 1997. завршио је обуку и положио завршни испит за “Оцењивање и проверавање система квалитета”, у организацији Лабораторије за квалитет Факултета организационих наука Универзитета у Београду.
 • Године 1994. успешно је завршио обуку за дилере и брокере банака и других финансијских организација - учесника у раду тржишта и оспособио се за самосталан рад на систему БЕЛТ - Берзанско Електронско Трговање и коришћење информационог система и dealing система Тржишта новца и краткорочних хартија од вредности.
Одабране референце
 • Проф. др Бојан Илић, проф. др Весна Милићевић.: Менаџмент трошкова - стратегијски оквир, Факултет организационих наука Универзитета у Београду, 2009., стр. 1-157., ISBN 978-86-7680-194-7 (монографија).
 • Др Бојан Ј. Илић: Стратегије формирања цена у условима дисконтинуитета, Задужбина Андрејевић, Београд, 2001., стр. 1-127, ISBN 86-7244-233-4 (монографија).
 • Проф. др Весна Милићевић, проф. др Бојан Илић: Економика пословања, друго издање, Факултет организационих наука Универзитета у Београду, 2014., стр. 1-223, ISBN 978-86-7680-192-3 (научна књига).
 • V. Filipović, N. Žаrkić-Joksimović, V. Milićević, B. Ilić, P. Jovаnović: Multimedia Information System for Commodity Exchange Operations Under the Conditions of Transition, in the book Multimedia Technology and Applications, Vincent W. S. Chow (Ed.), Springer-Verlag Singapore Pte. Ltd. 1997, p. 537-539, ISBN 981-3083-16-6.
 • Adаm Sofronijević, Vesnа Milićević, Bojаn Ilić: Enhancing Library Business Performance by Implementation of Enterprise 2.0 via Intrapreneurship: The Case of a Serbian Library, The Journal of Academic Librarianship, Volume 37, No 4, 2011, p. 358-362, ISSN 0099-1333, (SSCI lista, Thompson Reuters, IF 0.586).
 • Војислав Н. Божанић, Катарина Б. Павловић, Весна К. Милићевић, Бојан Ј. Илић: Значај усаглашености лабораторија фармацеутске индустрије са захтевима међународних стандарда у контексту повећања конкурентности, Хемијска индустрија - Chemical Industry, Vol. 63,  No 5,   септембар – октобар 2009., стр. 437 – 443, YU ISSN 0367-598 X, UDK 615.014.2:661.12 (083.74), (SCI-E lista Thompson Reuters, IF 0.117).
 • Адам Софронијевић, Весна Милићевић, Бојан Илић: Потенцијали библиотечке делатности и процес виртуелизације у глобалном конкурентском окружењу, Индустрија, Година XXXIX, број 4/2011., ISSN 0350-0373, UDK 02:[004:316.42], стр. 351-372.
 • Проф. др Весна Милићевић, проф. др Бојан ИлићКонкурентске стратегије у условима дигиталне економије, Management, број 58, година XVI, март 2011., стр. 5-13, ISSN 0354-8635 COBISS.SR-ID 110318855, UDK 339.137.2:005.21; 004.738.5:339]::005.
 • Vesnа Milićević, Bojаn Ilić: New Strategic Management and Global Innovation Economy, Strategic management - International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Vol 15, No3, 2010.  p. 18-27, ISSN 1821-3448, UDC 005.21:005.935.35.
 • Bojаn Ilić, Vesnа Milićević: Integrative Approach to the Contemporary Pricing Strategies, The Scientific Journal Facta Universitatis, Series Economics and Organization Vol.2, No3, 2005., p. 189-199, ISSN 0354-4699, UDC 005.21:338.51
Остала библиографија
 • Аутор је две монографије, коаутор више књига и Лексикона менаџмента.
 • Објавио је бројне научне и стручне радове из области економике, информатике и менаџмента у земљи и у иностранству уз наглашени квантитативни приступ
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Члан Научног друштва економиста.
 • Члан Председништва друштва економиста Београда.
 • Члан Друштва операционих истраживача.
Награде и признања
 • Године 2004., затим 2009. и 2014., добио је признања за успешан рад и залагање на афирмацији и развоју Факултета организационих наука у Београду.
 • Године 2002.,  добио је признање Научног друштва економиста.
 • Године 1993., добио је награду и диплому Универзитета у Београду за остварен изузетан успех током четворогодишњег студирања и проглашен за студента генерације Факултета организационих наука у Београду.
 • Године 1990., добио је стипендију Универзитета у Београду.
 • Године 1987., добио је диплому «Никола Тесла».
 • Године 1983., добио је диплому «Вук Караџић».