Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Ilić
dr Bojan Ilić
Redovni profesor
Katedra za ekonomiju, poslovno planiranje i međunarodni menadžment
Kabinet 318
Telefon: +381 11 39 50 846
Obrazovanje
 • Godine 2000. doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka  Univerziteta u Beogradu.
 • Godine 1997. magistrirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
 • Godine 1995. diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini.
 • Godine 1993. diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
Univerzitetska zvanja
 • Godine 2010. izabran u zvanje Redovnog profesora Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
Ostalo radno iskustvo i angažovanje
 • Učestvuje u realizaciji nastave na osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, na međunarodnim master studijama i na doktorskim studijama u organizaciji Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
 • U zvanju redovnog profesora angažovan je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Takođe, bio je angažovan na Saobraćajnom fakultetu i Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu i izabran je za profesora Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu.
 • Obavljao je funkciju koordinatora poslediplomskih specijalističkih studija "Industrijsko inženjerstvo" (Mastère en Génie Industriel) u organizaciji École Centrale Paris i Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
 • Uspešno je rukovodio specijalističkim seminarom "Menadžment u zdravstvu" u organizaciji Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
 • Na period od dve godine, od 2012. do 2014. godine, imenovan je za šefa Katedre za ekonomiju, poslovno planiranje i međunarodni menadžment Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
 • U periodu od 2011. do 2013. godine obavljao je funkciju rukovodioca Centra za ekonomska i poslovna istraživanja Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
 • Učestvovao u radu Saveta Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu kao član.
 • Član redakcije časopisa "Ekonomski vidici".
 • Član redakcionog odbora časopisa "Management".
 • Član Izdavačkog odbora Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
 • Recenzent u okviru Komisije Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu i vrednovanje studijskih programa.
 • Recenzent monografija, univerzitetskih udžbenika, naučnih i stručnih radova.
 • Recenzent radova u okviru "Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju" u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Univerziteta u Novom Sadu.
 • Obavljao je poslove člana Programskog i Organizacionog odbora međunarodnog simpozijuma SymOrg.
 • Imenovan za sudskog veštaka za ekonomsko-finansijsku oblast od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.
 • Radio je u Ineks banci, a.d. u Beogradu, kao diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme.
Profesionalno iskustvo
 • Istraživanja u okviru strateških projekata:
  • U periodu od 2011. do 2012. godine, »Nacionalna strategija priliva stranog kapitala u cilju reintegracije Srbije u svetske ekonomske tokove», Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Beograd.
  • U periodu od 2006. do 2010. godine, »Strategijske opcije umrežavanja Srbije u svetske privredne tokove – uticaj elektronskog poslovanja na restrukturiranje domaćeg tržišta», Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, Beograd.
  • U periodu od 2002. do 2005. godine, «Strategije ozdravljenja preduzeća u kriznim uslovima poslovanja privrede Republike Srbije», Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije, Beograd.
  • U periodu od 2002. do 2003. godine, «Istraživanje i unapređenje menadžmenta i organizacija preduzeća u uslovima tranzicije», Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije, Beograd.
 • Učešće u okviru drugih projekata:
  • Godine 2011., Tempus projekat «Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia – ConCur», Univerzitet u Beogradu.
  • U periodu od 2004. do 2008. godine, «Program for Resettlement in Serbia and Montenegro Army (PRISMA)», Ministarstvo odbrane Srbije i Crne Gore, Beograd.
  • Godine 2008., «Primena međunarodnih standarda serije ISO 9001:2001 – Osnova za obezbeđenje kvaliteta Fakulteta organizacionih nauka», Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
  • Godine 2007., «Definisanje osnova za podizanje nivoa kvaliteta Fakulteta organizacionih nauka», Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
Istraživačka oblast
Organizacione nauke, Poslovna ekonomija i makroekonomija, Menadžment i biznis, Informatika
Usavršavanje
 • Sredinom 2003. i 2004. godine u svojstvu nastavnika (maître de conférences) boravio je u Parizu, gde je bio uključen u izvođenje dela nastavnog procesa, koji se realizovao u École Centrale Paris.
 • Godine 2002. uspešno je završio obuku za trening trenera po programu Development of Tailored Training Course for the Serbian Public Administration on RESULTS-BASED MANAGEMENT u organizaciji United Nations Development Programme, Saveta za državnu upravu, Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, Agencije za razvoj javne uprave i Agencije za informacione tehnologije i Internet.
 • Godine 1997. završio je obuku i položio završni ispit za “Ocenjivanje i proveravanje sistema kvaliteta”, u organizaciji Laboratorije za kvalitet Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
 • Godine 1994. uspešno je završio obuku za dilere i brokere banaka i drugih finansijskih organizacija - učesnika u radu tržišta i osposobio se za samostalan rad na sistemu BELT - Berzansko Elektronsko Trgovanje i korišćenje informacionog sistema i dealing sistema Tržišta novca i kratkoročnih hartija od vrednosti.
Odabrane reference
 • Prof. dr Bojan Ilić, prof. dr Vesna Milićević.: Menadžment troškova - strategijski okvir, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 2009., str. 1-157., ISBN 978-86-7680-194-7 (monografija).
 • Dr Bojan J. Ilić: Strategije formiranja cena u uslovima diskontinuiteta, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2001., str. 1-127, ISBN 86-7244-233-4 (monografija).
 • Prof. dr Vesna Milićević, prof. dr Bojan Ilić: Ekonomika poslovanja, drugo izdanje, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 2014., str. 1-223, ISBN 978-86-7680-192-3 (naučna knjiga).
 • V. Filipović, N. Žarkić-Joksimović, V. Milićević, B. Ilić, P. Jovanović: Multimedia Information System for Commodity Exchange Operations Under the Conditions of Transition, in the book Multimedia Technology and Applications, Vincent W. S. Chow (Ed.), Springer-Verlag Singapore Pte. Ltd. 1997, p. 537-539, ISBN 981-3083-16-6.
 • Adam Sofronijević, Vesna Milićević, Bojan Ilić: Enhancing Library Business Performance by Implementation of Enterprise 2.0 via Intrapreneurship: The Case of a Serbian Library, The Journal of Academic Librarianship, Volume 37, No 4, 2011, p. 358-362, ISSN 0099-1333, (SSCI lista, Thompson Reuters, IF 0.586).
 • Vojislav N. Božanić, Katarina B. Pavlović, Vesna K. Milićević, Bojan J. Ilić: Značaj usaglašenosti laboratorija farmaceutske industrije sa zahtevima međunarodnih standarda u kontekstu povećanja konkurentnosti, Hemijska industrija - Chemical Industry, Vol. 63,  No 5,   septembar – oktobar 2009., str. 437 – 443, YU ISSN 0367-598 X, UDK 615.014.2:661.12 (083.74), (SCI-E lista Thompson Reuters, IF 0.117).
 • Adam Sofronijević, Vesna Milićević, Bojan Ilić: Potencijali bibliotečke delatnosti i proces virtuelizacije u globalnom konkurentskom okruženju, Industrija, Godina XXXIX, broj 4/2011., ISSN 0350-0373, UDK 02:[004:316.42], str. 351-372.
 • Prof. dr Vesna Milićević, prof. dr Bojan IlićKonkurentske strategije u uslovima digitalne ekonomije, Management, broj 58, godina XVI, mart 2011., str. 5-13, ISSN 0354-8635 COBISS.SR-ID 110318855, UDK 339.137.2:005.21; 004.738.5:339]::005.
 • Vesna Milićević, Bojan Ilić: New Strategic Management and Global Innovation Economy, Strategic management - International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Vol 15, No3, 2010.  p. 18-27, ISSN 1821-3448, UDC 005.21:005.935.35.
 • Bojan Ilić, Vesna Milićević: Integrative Approach to the Contemporary Pricing Strategies, The Scientific Journal Facta Universitatis, Series Economics and Organization Vol.2, No3, 2005., p. 189-199, ISSN 0354-4699, UDC 005.21:338.51
Ostala bibliografija
 • Autor je dve monografije, koautor više knjiga i Leksikona menadžmenta.
 • Objavio je brojne naučne i stručne radove iz oblasti ekonomike, informatike i menadžmenta u zemlji i u inostranstvu uz naglašeni kvantitativni pristup
Članstva u naučnim i stručnim organizacijama ili asocijacijama:
 • Član Naučnog društva ekonomista.
 • Član Predsedništva društva ekonomista Beograda.
 • Član Društva operacionih istraživača.
Nagrade i priznanja
 • Godine 2004., zatim 2009. i 2014., dobio je priznanja za uspešan rad i zalaganje na afirmaciji i razvoju Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.
 • Godine 2002.,  dobio je priznanje Naučnog društva ekonomista.
 • Godine 1993., dobio je nagradu i diplomu Univerziteta u Beogradu za ostvaren izuzetan uspeh tokom četvorogodišnjeg studiranja i proglašen za studenta generacije Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.
 • Godine 1990., dobio je stipendiju Univerziteta u Beogradu.
 • Godine 1987., dobio je diplomu «Nikola Tesla».
 • Godine 1983., dobio je diplomu «Vuk Karadžić».