Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Mihailović
dr Dobrivoje Mihailović
Redovni profesor
Katedra za menadžment ljudskih resursa
Kabinet 306
Telefon: +381 11 39 50 850
Obrazovanje
 • Doktorat: 1986, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Struktura motivacije za rad
 • Magistratura: 1982,  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Psihofiziološke posledice industrijske buke
 • Diploma: 1974, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Profesionalna orijentacija- teorijska osnova
Univerzitetska zvanja
 • 2003. Redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • 1999. Vanredni profesor,  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • 1995. Docent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • 1988. Asistent,  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Ostalo radno iskustvo i angažovanje
 • 1974. – 1988. Direktor,  RH Zavod „Bukovička Banja“, Aranđelovac,
 • 1989. - 1996. – Rukovodilac Centra za istraživanja i razvoj kadrova FON, Univerzitet u Beogradu.
 • Od 2008. – Rukovodilac Centra za menadžment ljudskih resursa, FON, Univerzitet u Beogradu.
 • Od 2008. - godine – Šef Katedre za menadžment ljudskih resursa, FON, Univerzitet u Beogradu.
Profesionalno iskustvo
 • (2014) TEMPUS JP 543662-2013-EQIWBC, Improvement of Partnership with Enterprises by Enhancement of a Regional Quality Management Potentials in WBC – (Projekt u toku) – Saradnik  (imenovan od Rektora Univerziteta u Beogradu)
 • (2013) Telekom Srbija a.d. PP10: Upravljanje ljudskim resursima u skladu sa ISO standardima kvaliteta –  Rukovodilac projekta
 • (2012) Ministarstvo privrede Vlade Srbije i Zavod za statistiku : Jedinstvena nomenklatura zanimanja - Konsultant
 • (2008) Evropska  agencija za rekonstrukciju: Saradnja privatnog I javnog sektora  Oblast: “Poslovno pregovaranje” Rukovodilac podprojekta
 • (2007) UNDP – Program  razvoja Ujedinjenih nacija: Analiza usluga nacionalnih službi zapošljavanja – konsultant
 • (2007) Evropska agencija za rekonstrukciju; Podizanje nivoa kvaliteta  službi za upravljanje  kadrovima Vlade Srbije u okviru projekta DIAL (Drafting and Inplementing Administrative Legislation) – Tehnička podrška
 • (2006) Nacionalna služba zapošljavanja – Beograd: “Podizanje nivoa kvaliteta rada sistema “Nacionalne službe zapošljavanja” - Saradnik
 • (2005) AD “Tigar” Pirot: Podizanje nivoa kvaliteta zajedničkih funkcija D.D. “Tigar” Pirot” – konsultant.
 • (2004) BK Telekom - Beograd ; “Organizacija I sistematizacija radnih mesta u BK Telekom – Beograd” - Saradnik
 • (2004) Fabrika glinice “Birač” Zvornik; Utvrđivanje potrebnog broja izvršilaca potrebnih za povećanje kvaliteta- Konsultant
 • (2004)  Privredna komora Srbije: “Unapređenje rada stručnih službi centara za socijalkni rad”- Rukovodilac projeklta
 • (2003) Ministarstvo saobraćaja vlade Republike Srbije I Svetska banka: “Program obuke I usavršavanja zaposlenih u ŽTP “Beograd”- Metodloška podrška
 • (2003) Fabrika glinice “Birač” Zvornik; “Sistematizacija radnih mesta u fabric glinice “Birač” – Zvornik – Metodloška podrška
 • (1999) BK Telekom – Beograd “Unapređenje sistema rada u BK Telekom” - Saradnik
 • (1998) Fabrika glinice “Birač”. Zvornik : “Motivacija za rad”, Rukovodilac projekta
 • (1998) Institut BK – Beograd: “Unpređenje svetodvne funkcije u stručnim službasma Nacionalne službe zapošljavanja”  Prezentaovanje predlogamera
 • (1992-1996) Rpublički fond za nauku Srbije I FON: Strateški projekt: Razvoj strukturnih promena privrede Srbije: Tema; “Upravljanje dinamikom tehnologije I razvoja inovativne organizacije, - Saradnik
 • (1992_1994)  dd “Tigar” – Pirot “ Inplementacija sistema kvaliteta u d.d. “Tigar” – Oblast “Motivacija za rad” -  Konsultant
 • (1992) ŽTP – Beograd :  “ Vrednovanje I razvoj potencijala rukovođenja u ŽTP- Beograd”-  Metodološka podrška
 • (1998 – 2000) “ Hemofarm” Vršac: “ Model funkcionalnog opbrazovanja kadrova” – Konsultant
 • (1989) Fabrika glinice “Birač” Zvornik: “Unapređenje službi zajedničkih poslova u RO “Birač”- Zvornik” - Konsultant
 • (1989)  SDPR – Beograd: “Unaprerđenje stila rada SDPR” -Konsultant
 • (1088) Fabrika glinice “Birač” Zvornik: “Organizacija kadrovske funkcije u RO “Birač” Zvornik” - Konsultant
 • (1984) Fabrika glinice “Birač” Zvornik: “Unapređenje sistema rukovođenja u RO “Birač” , Zvornik - Sardnik
 • (1986) RO “Radoje Dakić” Titograd:”Makro I mikro organiozacija I ekonomski odnosi u RO “Radoje Dakić” – Titograd – Rukovodilac  projekta
 • (1985) ZEP –Beograd: “Utvrđivanje zahteva rada u tehnologiji ZEP – Rukovodilac podprojekta
 • (1984) ZEP- Beograd: ”Pokretljivost kadrova u ZEP” Konsultant
 • (1984) Privredna komora – Beograd: “Raspored I radon angažovanje visokostručnih kadrova u privredi Beograda “  . Statistička obrada
 • (1982) ZEP – Beograd: “Koncepcija permanentnog obrazovanja u ZEP” – Saradnik
 • (1982) ZEP – Beograd: “Koncepcija I organizacija kadrovskih službi u ZEP”- Saradnik
 • (1981) RO “Bukovička banja”- Aranđelovac “Sistematizacija radnih mesta I organizacija rada RO – Bukovička banja” Aranđelovac – Kordinator I autor projekat
 • (1980) RO “Bukovička banja”. Aranđelovac : “Tehnološki I organizacioni project Hotela “A” kategorije “Izvor” . Aranđelovac” – Kordinator I odgovorni autor projekta 
Istraživačka oblast
Psihofiziologija rada, Menadžment ljudskih resursa, Poslovna psihologija, Organizaciono ponašanje, Liderstvo, Timski rad, Konflikti i motivacija...
Odabrane reference
 • Dobrivoje  Mihailović „Struktura motivacije za rad“, Centar, Beograd, 1988. god.  Strana 216.
 • Dobrivoje Mihailović, „Aranđelovac-kulturno istoriska baština“ Naučna knjiga, Beograd, 1989. god. Strana 176.
 • Dobrivoje Mihailović, „Metodlogija naučno-istraživačkih projekata“ Savez psihologa Srbije, 1993. god. strana 230.
 • Filip Šuković, Dobrivoje Mihailović, „Psihologija organizacije, DPS, Beograd, 1993. strana 270. (tri izdanja).
 • Dobrivoje Mihailović, „Psihologija organizacije“, FON, Beograd, 1999. Strana 286. ( 11 izdanja).
 • Dobrivoje Mihailović. „Metodlogija naučnih istraživanja“, FON, Beograd 1999, strana 248. (sedam izdanja).
 • Dobrivoje Mihailović, „Ljudska strana menadmenta“, Fakultet tehničkih nuka, Novi Sad, 2002. god. str.230. (tri izdanja)
 • Dobrivoje Mihailović„Menadžerski stres“, FON, Beograd. 2002. strana 290.
 • Dobrivoje Mihailović , „Organizaciono ponašanje“, FON, Beograd, 2009. god, strana 588.
 • Dobrivoje Mihailović, „Liderske kompetencije“ FON, Beograd, 2011. strana 288.
Ostala bibliografija
Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja:
 • Mihailović, D. Kovačević, I..,“Busness communictions and characteristics of        emloyed     managersm“     PSIHOLOGIJA, 2008, Vol. 41(2) st. 237-249 UDC159.923.072.005.032 1.
 • Ristić S., Mihailović, D.Leadership Competence and Challenges in the Communication Process,  Technics Technologies Education Management.(TTEM),  2011. vol. 7 br. 2., 2012. str. 549-562
 • Katić I. Nešić,L.,Mihailović, D., Overworking as a Threat to Human Resource Managment, Technics Technologies Education Management. (TTEM), 2012. vol. 7 br. 2., 2012. 1779-1785, ISSN: 1840-1503
 • Ristić.s, Mihailović, D. „Workplace and challenges in the communication process“, TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM, , vol. 7 br. 2., 2012. str. 549-562
 • Mihailović, D., LEADERSHIP AND MOTIVATION: LEADER AS A MOTIVA    TOR AND AS A MOTIVATED ONE , Tourism and Hospitality Management, Fakultet       vol. 8, no. 1, Opatija, Hrvatska,
 • Mihailović, D., Ninković. B. Nikodijević A. “Strategic Role of Human Resource Management”, TTEM – Technics Technologies Education Management, vol 8, no. 2, 5/6, 2013.
 • Đorđević D., Petrović D.Vuković D., Mihailović, D., Dimić A. MOTIVATION AND JOB SATISVACTION OF ALTH  WORKWERS IN ONE SPECIALIZED HEALTH  INSTITUTION IN SERBIA, Vojnosanitetski pregled, Vojnomedicinska akademija Beograd (prihvaćen za štampu 11. 09. 2014.)
Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe, bibliografske publikacije:
 • Dobrivoje  Mihailović „Struktura motivacije za rad“, Centar, Beograd, 1988. god.  Strana 216.
 • Dobrivoje Mihailović, „Aranđelovac-kulturno istoriska baština“ Naučna knjiga, Beograd, 1989. god. Strana 176.
 • Dobrivoje Mihailović, „Psihofiziologija rada“ VTŠ, Aranđelovac, 1990. str.180
 • Dobrivoje Mihailović, „Metodlogija naučno-istraživačkih projekata“ Savez psihologa Srbije, 1993. god. strana 230.
 • Filip Šuković, Dobrivoje Mihailović, „Psihologija organizacije, DPS, Beograd, 1993. strana 270. (tri izdanja).
 • Dobrivoje Mihailović, „Psihologija organizacije“, FON, Beograd, 1999. Strana 286. ( 11 izdanja).
 • Dobrivoje Mihailović i grupa autora „Inovativno preduzeće“ FON, Beograd, 1995. strana 327.
 • Dobrivoje Mihailović. „Metodlogija naučnih istraživanja“, FON, Beograd 1999, strana 248. (sedam izdanja).
 • Dobrivoje Mihailović, „Ljudska strana menadmenta“, Fakultet tehničkih nuka, Novi Sad, 2002. god. str.230. (tri izdanja)
 • Dobrivoje Mihailović, „Menadžerski stres“, FON, Beograd. 2002. strana 290.
 • Dobrivoje Mihailović i grpa autora, „Leksikon menadžmenta“, FON,  Beograd, 2003. strana. 365. (jedanaest izdanja)
 • Dobrivoje Mihailović, . „Timski rada i radni apsentizam“. VŽŠ. Beograd, 2006, strana 302.
 • Dobrivoje Mihailović, , Dušan Vučetić. „Ljudska greška“, RIKO, Beograd, 2007. strana 187.
 • Dobrivoje Mihailović, Slobodan Ristić, „Kultura komunikacija“, FON, Beograd, 2008. strana 387.
 • Dobrivoje Mihailović , „Organizaciono ponašanje“, FON, Beograd, 2009. god, strana 588.
 • Dobrivoje Mihailović, „Psihologija rada i organizacije“, FON, Beograd, 2010. strana 356.  (četiri izdanja)
 • Dobrivoje Mihailović. „Buka- psihofiziološke posledice“, FON, Beograd, strsna 232.
 • Dobrivoje Mihailović. „Liderske kompetencije“ FON, Beogrd, 2011. Strana 288.
 • Dobrivoje Mihailović. „Veštine pregovaranja“ FON, Beograd, 2013. Strana 299.
 • Dobrivoje Mihailović. „Poslovna psihologija“ FON. Beograd, 2014. Strana 210.

Časopisi nacionalnog značaja:

 • Časopis „Menadžment“ FON, Beograd. (22 rada)
 • Časopis „Kadrovska praksa“, Zavod za produktivnost rada, Beograd, (17 radaova)
 • Časopis „Bilten“ centar za kulturu, Glavni i odgovorni urednik,  (33 rada)
 • Časopis „Horizonti“ Ekonomski fakultet, Bitolj, Makedonija, (4 rada)
 • Časopis „Kadrovi i rad“, Institut GOŠA, Beograd (više radova)
 • Časopis „Zaštita rada“ Institut za zaštitu na radu, Niš, (više radova)
 • Časopis „Teme“ Filozofski fakultet, Niš, Srbija. (3 rada)
 • Časopis „Organizacija“, Fakultet organizacionih veda, Kranj, Slovenija. (7 radova)
 • Časopis „Psihologija“ (M-23) Društvo psihologa Srbije, Beograd, (Više radova)
Zbornici skupova nacionalnog značaja,
 • Zbornik radova 42. i  56. Međunarodnog nučnog skupa psihologa, DPS. Beograd
 • Rezime radova i zbornika radova svih do sada održanih naučnih skupova „SIMORG"

Magistarske i doktorske teze:

Mentor u izradi i odbrani šest (6) doktorskih teza i sedam ( 7) magistarskih radova na Fakultetu organizacionih nauka i pet (5) doktorskih teza i dva ( 2) magistarska rada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom sadu. Mentor na izradi 488 diplomskih , 37 master i 22 specijalistička rada (pet na Medicinskom fakultetu u Beogradu).

Tehnička i razvojna rešenja,

Dobrivoje Mihailović i grupa saradnika: Tehničko-tehnološko rešenje zaštite od industrijske buke u prozvodnom pogonu OOUR „Knjaz Miloš“ RO „Bukovička Banja, Aranđelovac (Nagrada Sveza sindikata Jugoslavije u 1983. godini)

Patenti, autorske izložbe, testovi.

Dobrivoje Mihailović: „Psihofiziološki postupak lečenja gojaznosti“ Zavod za patente Srbije,reg.  br. 128/90 Beograd, 1988.

Članstva u naučnim i stručnim organizacijama ili asocijacijama:
 • Društvo psihologa Srbije,od 1972.god., (član upr.odbora, od 1989.) Beograd, Srbija.
 • Sekcija za prof. orijentaciju DPS. Član predsedništva. Beograd, Srbija
Nagrade i priznanja
 • „26 juli“, najprestižnija nagrada  Aranđelovca dodeljena 2012. godine za  naučno-istražvački i publicistički rad