Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Ковачевић
др Ивана Ковачевић
Ванредни професор
Катедра за менаџмент људских ресурса
Кабинет 307
Телефон: +381 11 39 50 898
Образовање
 • Докторат:  2014, Филозофски факултет, Универзитет у Београду,  Ефикасност и ефективност, когнитивни стил и емоционалне реакције корисника с обзиром на модел података који стоји у основи компјутерског интерфејса
 • Магистратура:  2007, Филозофски факултет, Универзитет у Београду,  Задовољство психо-социјалним карактеристикама радног простора и радно понашање
 • Диплома: 2001, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Полна типизираност и психоепистемолошки профил студената београдског Универзитета
Универзитетска звања
 • 2014.  Доцент,  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2011. Асистент ,Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2008.  Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2004. Асистент приправник, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2010. Секретар Већа студијског програма за менаџмент и организацију
 • 2009. Учешће у интерном научно-истраживачком пројекту: Дефинисање основа за подизање нивоа квалитета Факултета организационих наука у тиму за планирање процедура за подсистем Управљања људским ресурсима
 • 2008. – 2010. Секретар Већа одсека за менаџмент, на Факултету организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2004. Секретар Специјалистичких постдипломских студија Менаџмент у образовању, у организацији ФОН-а и Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • 2002. Пројект менаџер-истраживач. Аргумент – агенција за политиколошка, социолошка и маркертиншка истраживања. 
Професионално искуство
 • 2011.-2014. Истраживач; Пројекат Мултимодална биометрија у управљању идентитетом (TR-32013), финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Србије
 • 2008. Секретар Програмског одбора 56. научно-стручног скупа – Сабор психолога: Развој и стандардизација у психологији, одржаног на Копаонику од 04.-07.06.2008.
 • 2008. Учешће у техничком уређењу Књиге резимеа са 56. научно-стручног скупа – Сабор психолога: Развој и стандардизација у психологији, одржаног на Копаонику од 04.-07.06.2008, издатој од стране Друштва психолога Србије уз помоћ Министарства за науку и технологију Републике Србије.
 • Јун 2007. Сарадник предавача на међународном семинару Менаџмент људских ресурса и ефикасно пословање, у организацији Факултета организационих наука и Monash University Melbourne Australia
 • 2004. – 2007. Предавач-сарадник; пројекат преквалификације официра Војске Србије и Црне Горе у цивилна занимања ПРИСМА
 • 2003. – 2004. Учесник на пројекту трансфера знања на Мастер студијама за индустријско инжењерство на Факултету организационих наука, у сарадњи са Ecole Centrale Paris, на предмету Увод у социјалне и хуманистичке науке
 • 2002. – 2004. Сарадник за научно-истраживачки рад; Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Истраживачка област

Психолошки аспекти управљања људским ресурсима: (вербална и невербална комуникација у радном окружењу; Концепт радног понашања; Мотивација за рад;  Интеракција човек-рачунар (когнитивни и афективни корелати); Учење и мотивација; Когнитивна ергономија; 

Усавршавање
 • 2014. Програм сталног усавршавања: „Основе наставничких компетенција и академских вештина универзитетских наставника“ у реализацији Центра за континуирану едукацију Универзитета у Београду у оквиру РАКУН пројекта
 • 2007. Workshop: Case Method Teaching: Bringing the real world into your classroom у организацији ECCH the Case for learning
 • 2007. Тренинг: “Gold of the Desert Kings” у организацији “Eagle`s Flight”
 • 2005. Семинар: „Развој и промене организација – европска перспектива“
 • (у организацији Катедре за психологију рада, Одељења за психологију Филозофског факултета, Универзитета у Београду, уз подршку WUS Austria)
 • 2004. „Тренинг за асистенте“ ASA (Academic Skills Advancement Programme for Young Faculty), у организацији Београдске отворене школе, под покровитељством Fund for Open Society, Sebia
 • 2000. – 2003. Peace Education Balkanic Program, Mediation Training Sessions (Association Europeenne de Jeunes Mediateurs): Тетово, Македонија
 • 2002. Годишња скупштина младих медијатора (Association Europeenne de Jeunes Mediateurs): Florence, Italy
 • 2001./2002. Једногодишње дипломске студије на Алтернативној академској образовној мрежи, Студије културе и рода (завршни испит), 67 isct бодова (AAEN) http://www.aaen.edu.yu/
Одабране референце
Остала библиографија
Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја:
 • Minović, M., Milovanović, M.,  Kovačević, I., Minović, J. Starčević, D. (2012).  Motivational and Cognitive Aspects of applying Educational Games as a Learning Tool, U: Cruz-Cunha, M.M. (ed.) Handbook of Research on Serious Games as Educational, Business and Research Tools: Development and Design, IGI Global, vol.I, Hershey, pp. 892-917,
 • ISBN 978-1-4666-0149-9 (hardcover), ISBN 978-1-4666-0150-5 (ebook), http://www.igi-global.com/chapter/motivational-cognitive-aspects-applying-educational/64291
 • Suknović, M., Kovačević, I., Vujošević, D.(2008), Bureaucratic processes optimization – an ICT approach, U: Uroš Pinterič, Urša Šinkovec (ed.) Information Society: Multidisciplinary Approaches, Nova Gorica, 2008., 125-142, ISBN 978-961-6718-10-3
 • Kovačević, I., Vujošević, D. (2007). Interface preferences along with the experience and attitudes toward computer and Internet, U: Uroš Pinterič, Uroš Svete (ur.) Elektronsko upravljanje in poslovanje v službi uporabnika, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, pp. 41-53. ISBN: 978-961-235-268-4, http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?id=0033234831818700, COBISS.SI-ID 231503104, http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/pdf-ji/203.pdf
 • Vujošević, D., Kovačević, I. (2007). Web and Non-Web User Interfaces in the Context of Attitudes towards the Internet, U: Starc, J. (ed.) Electronic Services. Opportunities and obstacles, Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto, Novo Mesto, pp. 143-158, ISBN978-961-6309-32-5, http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=244569600, COBISS.SI-ID 244569600

Радови објављени у научним часописима међународног значаја:

Зборници међународних научних скупова:

 • Kovačević, I., Čizmić, S., Mihailović, D. (2014). Operationally defining concept of work behaviour: Work behaviour self-assessment scale. In: Marković, A. & Barjaktarović-Rakočević, S. (eds.) Symposium proceedings of XIV International symposium Symorg 2014, New Business Models and Sustainable Competitiveness, Zlatibor, June 6-10, (pp. 173-180), University of Belgrade, FON. ISBN 978-86-7680-295-1, http://symorg.fon.bg.ac.rs/proceedings/html/papers.html
 • Ivanović A., Vujošević D., Kovačević I. (2014). An Approach to a Survey System as a Corporate Tool, International Symposium Symorg 2014: symposium proceedings, 2014, ISBN 978-86-7680-295-1, COBISS.SR-ID 207585292
 • Kovačević, I., Žunić, P., Mihailović, D. (2012). Concept of organizational justice in the context of academic achievement. In: M.,Levi-Jakšić & S., Barjaktarović-Rakočević, S. (Eds.) Symposium proceedings of  XIII International symposium Symorg 2012, Innovative Management&Business Performance, Zlatibor, June 5-9, (pp. 334-341),  University of Belgrade, FON. ISBN 978-86-7680-255-5
 • Kovačević, I., Panić, B. (2010). Interaction analysis of participants in supply chains, 24th European Conference on Operational Research, EURO XXIV, Lisbon, July 11-14, 2010. 
 • Milovanović, M., Minović, M., Kovačević, I., Minović, J., Starčević, D. (2009). Effectiveness of Game-Based Learning: Influence of Cognitive Style. In: Miltiadis D. Lytras, Patricia Ordóñez de Pablos, Ernesto Damiani, David E. Avison, Ambjörn Naeve, David G. Horner (Eds.). Best Practices for the Knowledge Society. Knowledge, Learning, Development and Technology for All, Second World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2009, Chania, Crete, Greece, September 16-18, 2009. Proceedings. Communications in Computer and Information Science 49 Springer 2009, 49, 87-96.,  ISBN 978-3-642-04756-5, http://www.springerlink.com/content/w00637k50t731522/
 • Vujošević, D., Kovačević, I. (2006). Web and non-web user interfaces in context of attitude toward the Internet, Electronic services in private and public sector – opportunities and obstacles conference, at High School of Business and Management Novo Мesto, Slovenia, 12. oktober, 2006.
 • Kovačević, I. (2006). Providing contextual preconditions for effective teamwork through workspace design. INTERNATIONAL SCIENTIFIC DAYS 2006: Competitivness in the EU – Challenge for the V4 countries, Faculty of Economics and Management Slovak Agricultural University in Nitra, Slovak Republic, May 17-18, 2006. (CD)
Часописи националног значаја:
 • Kovačević, I., Žunić, P., Mihailović, D. (2013). Concept of organizational justice in the context of academic achievement, Management Journal for Theory and Practice Management 69, 37-46,  UDC: 004.738.5:339(497.11),  DOI: 10.7595/management.fon.2012.0035, (JBR Impact Factor 5  0.909) http://www.management.fon.rs
 • Petrović, D., Kovačević, I. (2012). Distrust as obstacle to e-commerce development in Serbia, Management Journal for Theory and Practice Management 65, 71-77, UDC: 004.738.5:339(497.11), DOI: 10.7595/management.fon.2012.0035, (JBR Impact Factor 5  0.909) http://www.management.fon.rs
 • Kovačević, I., Čizmić, S. (2012). Workspace satisfaction and work behaviour of computer systems managers, Psihološka istraživanja 15(1), Institut za psihologiju, Univerzitet u Beogradu Filozofski fakultet, Beograd,  5-21, ISSN 0352-7379, http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/Psiholoska%20istrazivanja/XV_1/01/download_gb (JBR Impact Factor 5 0.121)
 • Čizmić, S., Kovačević, I. (2006). Instrumentalnost zadatka i motivacioni činioci učenja studenata, Nastava i vaspitanje 4, str. 386-397, ISSN 0547-3330, http://www.pedagog.org.rs/casopis-4-2006.htm#2  (JBR Impact Factor 5 0.137)
 • Mandić, T., Ražić, Z., Kovačević, I., Milović, N. (2006). Art menadžer – između umetnosti i biznisa, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, 8-9, Institut za pozorište, film, radio i televiziju Beograd, Beograd, 2006., str. 445-467, ISSN 1450-5681, http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/zbornikfdu/index_html?stdlang=ser_lat (JBR Impact Factor 5 0.128)
 • Mihailović, D., Kovačević, I. (2003). Rukovođenje i motivacija – rukovodilac kao motivisani i kao motivator, Ekonomski vidici, VIII, br.  3., ISSN 0354-9135 (JBR Impact Factor 5 0.128)
 • Kovačević, I. (2002). Integracija bez asimilacije. Kultura 103/104. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, (str. 326-329).  ISSN 0023-5164 (JBR Impact Factor 5 0.067) http://www.zaprokul.org.rs/CasopisKultura/DetaljniPrikaz.aspx?ID=103/104
 • Mihailović, D., Kovačević, I. (2002). Leadership and motivation: Leader as a motivator and as a motivated one. Tourism and Hospitality Management 8(½),. Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija., ISSN 1330-7533

Зборници скупова националног значаја:

 • Panić, B., Kovačević, I., Kuzmanović, M., Vujošević, M. (2014). Uticaj kooperativnosti učesnika lanca snabdevanja na efekat biča. Zbornik radova, Sym-op-is 2014. XLI Simpozijum o operacionim istraživanjima, Divčibare 16-19.09.2014. ISBN
 • Kovačević, I., Minović, M. (2011). Obeležja virtuelnog identiteta: Samopredstavljanje i prepoznavanje, Zbornik radova, Infotech, 2011, ISBN 978-86-82831-12-9.
 • Vujošević, D., Suknović, M., Pantović, V., Kovačević, I. (2011). Uloga poslovne inteligencije u upravljanju znanjem na primeru dokazivanja kreiranja znanja eksperimentom sa ad hok upitima, Zbornik radova, Infotech 2011, ISBN 978-86-82831-12-9
 • Kovačević, I., Nikodijević, A., Mihailović, D. (2011). Virtuelni i realni identiteti: novi oblici samodefinisanja, Zbornik radova 59. Naučno-stručnog skupa – Sabor psihologa, Nas identitet i drustvene promene, Sokobanja, 1.-4. Jun, 2011. str. 150, ISSN 978-86-83797-85-1
 • Nikodijević, A., Kovačević, I., Mihailović, D. (2011). Vizuelno samopredstavljanje i funkcija koriscenja fejsbuka, Zbornik radova 59. Naučno-stručnog skupa – Sabor psihologa, Nas identitet i drustvene promene, Sokobanja, 1.-4. Jun, 2011. str. 149, ISSN 978-86-83797-85-1
 • Kovačević, I., Bogdanović, U., Mihailović, D. (2010). Neverbalna komunikacija u funkciji uspešnog javnog nastupa, XII međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka, Symorg, 9-12. Jun 2010. (CD)
 • Vujošević, D., Kovačević, I., Suknović, M. (2010). Ispitivanje upotrebljivosti dimenziono modelovanih podataka, XII međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka, Symorg, 9-12. Jun 2010. (CD)
 • Kovačević, I., Čizmić, S., Vujošević, D. (2010). Korisničke preferencije interfejsa s obzirom na model prezentovanja podataka – primer istraživanja u oblasti kognitivne ergonomije, Zbornik radova 58. Naučno-stručnog skupa – Sabor psihologa, Zdrav pojedinac-zdravo društvo, Zlatibor,  26.-29.05.2010., str.73, ISSN 978-86-83797-79-0
 • Kovačević, I., Petrović, D. (2008). Individualno-psihološke karakteristike učesnika u internetom posredovanoj komunikaciji, Zbornik radova 56. naučno-stručnog skupa – Sabor psihologa: Razvoj i standardizacija u psihologiji, Kopaonik, 4-7.06.2008., str. 146 ISSN 978-86-83797-64-6
 • Vujošević, D., Kovačević, I. (2008). Iskustvo sa internetom i preferencije korisničkih interfejsa aplikacija poslovne informatike, Zbornik radova 56. naučno-stručnog skupa – Sabor psihologa: Razvoj i standardizacija u psihologiji, Kopaonik, 4-7.06.2008., str. 150, ISSN 978-86-83797-64-6
 • Kovačević, I., Vujošević, D. (2007). Korelati preferencija tipova korisničkih interfejsa, XIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Institut za psihologiju, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, februar, 2007., str. 88., ISBN 978-86-80269-92-4
 • Mihailović D., Kovačević, I. (2006). Prostorni pokazatelji stepena privatnosti i interakcije na radnom mestu, Deseti jubilarni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka, Symorg 7-10 jun 2006. (CD)
 • Kovačević, I., Panić, B. (2006). Analiza interakcija učesnika u lancima snabdevanja, Symopis 2006., CD Izdanje 
 • Čizmić, S., Petrović, I., Kovačević, I. (2005). Provera efekta instrumentalnosti zadatka u domenu učenja», Knjiga rezimea: 53. Naučno-stručni skup psihologa Srbije: »Psihološka struka u Srbiji danas: spremnost za promene«, Sokobanja 18.-21.05.2005., str. 31.
 • Mihailović, D., Kovačević, I. (2004). Prostorno ponašanje kao vid neverbalne komunikacije na radnom mestu, IX Međunarodni simpozijum organizacionih nauka – Symorg »Menadžment – ključni faktori uspeha«, Symorg, 06.-10.06.2004. (CD)
 • Kovačević, I., Panić, B. (2003). Ljudska greška i kvalitet – jedno shvatanje. VI međunarodna konferencija „Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM-2003«, Beograd, 18-19. Jun
 • Kovačević, I., Panić, B. (2003). Sistem nagrađivanja u timovima sa ravnopravni članovima.,  Sym-op-is XXX, Herceg-Novi, 2003.
 • Mihailović, D., Kovačević, I. (2003). Životni stil i shvatanje poslovnog morala studenata menadžmenta, 51. Sabor psihologa Srbije „Psihologija, biznis, etika“, Banja Koviljača, 21. – 24. maj 2003.
 • Mihailović, D., Kovačević, I. (2002). Kreativnost menadžera, Symorg-2002, Zlatibor,  2. – 5. jun 2002.
 • Kovačević, I. (2001). Stilovi saznavanja i polne tipiziranosti studenata beogradskog univerziteta. 49. Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Subotica, 30. maj-2. jun, 2001.

Магистарске и докторске тезе:

 • Ковачевић, Ивана. (2007). Задовољство психо-социјалним карактеристикама радног простора и радно понашање. Филозофски факултет, Универзитет у Београду. Магистарска теза.  COBISS.SR-ID............ : 33704207
 • Ковачевић, Ивана. (2013). Ефикасност и ефективност, когнитивни стил и емоционалне реакције корисника с обзиром на модел података који стоји у основи компјутерског интерфејса. Филозофски факултет, Универзитет у Београду. Докторска дисертација. УДК: 159.95'42:004.5(043.3); COBISS.SR-ID 523582871 http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1515074280806616&rec=1&sid=1
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Члан Друштва психолога Србије
Награде и признања
 • 2009. Друштвено признање за допринос раду Друштва психолога Србије „Љуба Стојић“