Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Кривокапић
др Јован Кривокапић
Доцент
Катедра за економију, пословно планирање и међународни менаџмент
Кабинет 314
Телефон: +381 11 39 50 814
Образовање
 • Мастер: 2009, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Организациони приступ предаквизиционим активностима
 • Диплома: 2007, Факултет организационих наука,  Универзитет у Београду, Мерџери и аквизиције – организациони аспект

Универзитетска звања

 • 2010. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2008. Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Професионално искуство
 • 2008, Повећање конкурентности предузећа за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом на тржишту Републике Србије, Министарство за рад и социјална питања, стручни консултант, Факултет организационих наука
 • 2008, Припрема и едукација представника локалних самоуправа на КиМ за израду стратешких планова локалног економског развоја, Министарство за Косово и Метохију, стручни консултант, Факултет организационих наука
 • 2009, Анализа организације јавних и јавнокомуналних предузећа у Београду, Град Београд - Секретаријат за привреду, стручни консултант, Факултет организационих наука
 • 2010, Организационо реструктурирање „Петрохемије Панчево“, стручни консултант, Факултет организационих наука
 • 2011, Унапређење организационе структуре, систематизација и вредновање послова у ЈКП „Топлана-Ваљево“, стручни консултант, Факултет организационих наука
 • 2011, Унапређење организационе структуре и систематизације послова „ЈРБ а.д.“, стручни консултант, Факултет организационих наука
 • 2012, Унапређење организације предузећа јавног сектора града Београда применом стандардизације елемената организације и функција подршке основној делатности, стручни консултант, Факултет организационих наука
 • 2012, Унапређење организације предузећа јавног сектора на територији ГО Обреновац применом стандардизације система зарада, стручни консултант, Факултет организационих наука
 • 2014, Анализа перформанси организационе структуре јавних и јавних комуналних предузећа Града Београда, стручни консултант, Факултет организационих наука
Истраживачка област
Пословни консалтинг, организационо реструктурирање, организација специјалних догађаја
Остала библиографија

Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја:

 • Mlаden Čudаnov, Jovаn Krivokаpić (2014): Organizational and Management Aspects of Cloud Computing Application in Scientific Research, in: Despotović-Zrakić, M., Milutinović, V., & Belić, A. (eds), High Performance and Cloud Computing in Scientific Research and Education ISBN 978-1-4666-5784-7 (pp. 31-55). Hershey, PA: IGI Global, doi:10.4018/978-1-4666-5784-7

Зборници међународних научних скупова:

 • Јован Кривокапић, Драгослав Словић, Младен Чуданов, Милош Јевтић (2009): Процес Due Diligence-a у функцији доношења одлуке о интеграцији, Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, Зборник радова 14. Научног симпозијума Економског факултета у Суботици, Суботица, Србија, 21-22. мај 2009., ISBN  978-86-7233-224-7 (Зборник апстраката) стр. 50-51. ISBN 978-86-7233-223-0 (Зборник радова на српском и енглеском на компакт диску)
 • Ondrej Jаško, Jovаn Krivokаpić, Mlаden Čudаnov (2010): Standards of job classification as organization design tool based on Mintzberg's and Porter's theoretical assumptions, Proceedings of 7th Conference Standardization, protypes and quality: a means of Balkan countries’ collaboration, Златибор, Србија, 8-9. јун 2010., ЦД издање
 • Mitаr Šešlijа, Mlаden Čudаnov, Jovаn Krivokаpić (2011): Organization and Market Trends in Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul in Crisis, Proceedings of the 1st International Scientific Conference After the Crisis: What Now? Searching for New Possibilities, Belgrade, Serbia: Higher Education Institution for Applied Studies For Entrepreneurialship, Београд, Србија, 31. март  - 01. април 2011., стр. 305-312, ISBN 978-86-86707-35-2.
 • Милош Јевтић, Младен Чуданов, Јован Кривокапић (2011): Утицај промене пословне стратегије на структуру, Proceedings of the 16th International Scientific Conference SM 2011 Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 19. мај 2011., Економски факултет, Србија
 • Mlаden Čudаnov, Jovаn Krivokаpić, Stefаn Komаzec (2012): Cloud computing as incentive for development of new business model in bioinformatics, Proceedings of the 2nd International Conference on Internet Society Technology and Management - ICIST 2012, Копаоник, Србија, 29. фебруар - 3. март 2012.
 • Jovаn Krivokаpić, Stefаn Komаzec, Ivаn Todorović (2012): Forms of Financing Mergers and Acquisitions, Proceedings of the 13th International Symposium Symorg 2012: Innovative Management & Business Performance, Златибор, Србија, 5-9. јун 2012., ISBN: 978-86-7680-254-8
 • Stefаn Komаzec, Ivаn  Todorović, Jovаn Krivokаpić (2012): Extending Holding as Institutional Model to Public Sector, Proceedings of the 13th International Symposium Symorg 2012: Innovative Management & Business Performance, Златибор, Србија, 5-9. јун 2012., ISBN: 978-86-7680-254-8
 • Ivаn Todorović, Stefаn Komаzec, Jovаn Krivokаpić, Mlаden Čudаnov, Ondrej Jаško, Mihа Mаrič (2013): Improving control in organization by introducing process organizational model, Proceedings of the 32nd International Conference on Organizational Science Development, Порторож, Словенија, 20-22. март 2013.
 • Jovаn Krivokаpić, Ivаn Todorović, Stefаn Komаzec (2013): Job Standardization as a Tool for Improving Allocation of Human Resources in Public and Communal Enterprises in Belgrade, Proceedings of the 1st International OFEL Conference on Corporate Governance - Organizational, Financial, Ethical and Legal Issues of Corporate Governance, Дубровник, Хрватска, 12. април 2013. стр. 963-971. ISBN: 978-953-57413-2-9.
 • Ivаn Todorović, Mlаden Čudаnov, Stefаn Komаzec, Jovаn Krivokаpić (2013): Improvement of Organizational Knowledge Transfer through Integration of Functional Silos in Smart Network: Case Study of Public Enterprises, Proceedings of the International Forum on Knowledge Asset Dynamics IFKAD 2013, Загреб, Хрватска, 12-14. јун 2013. ISBN: 978-88-96687-01-7. ISSN: 2280-787X.
 • Stefаn Komаzec, Ivаn Todorović, Jovаn Krivokаpić (2013): Job Standardization as a Part of Bottom-up Approach to Introducing Holding in Public Sector: Case of Public Enterprises of Belgrade, Proceedings of the 3rd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Новосибирск, Русија, 24-25. септембар 2013. стр. 245-251. ISBN: 978-5-7014-0628-3.
 • Jovаn Krivokаpić, Ivаn Todorović, Stefаn Komаzec, Mihа Mаrič, Miloš Jevtić (2014): Using Spreadsheet as a Tool in Organizational Analysis, In Proceedings of the 33rd International Conference on Organizational Science Development FOCUS 2020, Порторож, Словенија, 19-21. март 2014.
 • Jovаn Krivokаpić, Ondrej Jаško (2014): Relationship between Business Environment and Entrepreneurial Activities. Proceedings of the XIV International Symposium Symorg 2014 - New Business Models and Sustainable Competitiveness, Златибор, Србија, 6-10. jун2014, стр. 1332-1339.ISBN:9788676802951

Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације:

 • Ана Јашко, Младен Чуданов, Јован Кривокапић (2011): Анализа систематизације радних места у процесу припреме за downsizing, поглавље у монографији Зубовић Ј (ур.): Активне мере на тржишту рада и питања запослености, Београд , Србија: Институт економских наука, стр. 234-260, ISBN 978-86-80315-86-7

Часописи националног значаја:

 • Ondrej Jаško, Mlаden Čudаnov, Jovаn Krivokаpić, Miloš Jevtić, Gheorghe Săvoiu (2011): Classical solutions for improvement of restructuring process and representation of organizational structure and alternative future solutions of quantum economics, Econophysics, Sociophysics & Other Multidisciplinary Sciences Journal (ESMSJ), 1(2), стр. 36-46. ISSN: 2247 – 2479
 • Mlаden Čudаnov, Jovаn Krivokаpić, Jovаn Krunić (2011): The influence of cloud computing concept on organizational performance and structure, Management – Journal for management theory and practice (ISSN 0354 – 8635), Volume 16 Issue 60, стр. 19-25
 • Ivаn Todorović, Stefаn Komаzec, Mihа Mаrič, Jovаn Krivokаpić (2013): Cost-Effective Restructuring Based on Process Approach, Organizacija, Vol. 46, No. 4, pp. 157-164, 2013. ISSN: 1318-5454.
 • Miloš Jevtić, Mladen Čudanov, Jovan Krivokapić (2012): The Impact of Business Strategy on Organizational Structure, Strategic Management Vol. 17 Iss 1, стр. 3-12.
 • Јован Кривокапић (2014): Примјена спредшитова у анализи организације јавних предузећа, Часопис за информационе технологије и мултимедијалне система InfoM, ISSN:1451-4397

 Зборници скупова националног значаја:

 • Јован Кривокапић, Живко Дулановић, Милош Јевтић (2008): Модалитети интеграција предузећа као одговори на утицај савременог пословног окружења, Зборник радова: The 11th International Symposium Symorg, Management and Social Responsibility, Београд, Србија, 10-13. септембар 2008.,  ЦД издање
 • Јован Кривокапић, Драгослав Словић, Младен Чуданов, Милош Јевтић (2008): Анализа организационих решења за подршку особама са инвалидитетом, Зборник радова VI  Скупа привредника и научника – Операциони менаџмент и европске интеграције, Београд, Србија, 06-07. новембар 2008., стр. 136-141. ISBN 978-86-7680-164-0
 • Младен Чуданов, Ондреј Јашко, Милош Јевтић, Јован Кривокапић  (2008): Појава социјалних предузећа у Србији, Зборник радова VI Скупа привредника и научника – Операциони менаџмент и европске интеграције, Београд, Србија, 06-07. новембар 2008., стр. 227-232. ISBN 978-86-7680-164-0
 • Јован Кривокапић, Младен Чуданов (2009): Начини и мотиви за реструктурирање корпорација, Зборник радова СПИН - VII Скуп привредника и научника Операциони менаџмент и глобална криза, Београд, Србија, 05-06. новембар 2009. године, стр. 527-533, ISBN 978-86-7680-202-9
 • Младен Чуданов, Јован Кривокапић (2009): Анализа степена децентрализације ка менаџерима ИКТ-а у организацији, Зборник радова СПИН – VII  Скуп привредника и научника Операциони менаџмент и глобална криза, Београд, Србија, 05-06. новембар 2009. године, стр. 601-608, ISBN 978-86-7680-202-9
 • Јован Кривокапић, Младен Чуданов (2010): Типизација сродних радних места као основа за интерни бенчмаркинг у групи предузећа, Зборник радова XII  међународног симпозијума Symorg, Златибор, Србија, 9-12. јун 2010., у штампи, ЦД издање
 •  Младен Чуданов, Gheorghe Săvoiu, Јован Кривокапић (2010): Организационе конфигурације и ланац стварања вредности као основ за реструктурирање, Зборник радова XII међународног симпозијума Symorg, Златибор, Србија, 9-12. јун 2010., у штампи, ЦД издање
 • Јован Кривокапић, Младен Чуданов, Милош Јевтић (2011): Процес реструктурирања на примеру предузећа из хемијске индустрије, Зборник радова СПИН - VIII Скуп привредника и научника: Операциони менаџмент у функцији одрживог економског раста и развоја Србије 2011-2020, Београд, Србија, 01-02. новембар 2011. године, стр. 27-35, ISBN 978-86-7680-244-9
 • Младен Чуданов, Јован Кривокапић, Ондреј Јашко, Gheorghe Săvoiu (2011): Центри контроле и децентрализација у реструктурирању пословних система, Зборник радова СПИН - VIII Скуп привредника и научника: Операциони менаџмент у функцији одрживог економског раста и развоја Србије 2011-2020, Београд, Србија, 01-02. новембар 2011. године, стр. 12-19,  ISBN 978-86-7680-244-9
 • Младен Чуданов, Јован Кривокапић, Стефан Комазец (2012): Business Model of Bioinformatic Company in Serbia, Зборник радова YU INFO 2012 - 18. Конференција о информационим и комуникационим технологијама, Копаоник, Србија стр. 254-259, ISBN:978-86-85525-09-4, http://www.e- drustvo.org/proceedings/YuInfo2012/default.html
 • Иван Тодоровић, Стефан Комазец, Јован Кривокапић (2012): Односи промена организационе структуре и технолошког развоја, Proceedings of the International Scientific Conference „Management 2012“, Младеновац, Србија, 20-21. април 2012., стр. 110-111. ISBN 978-86-84909-73-4
 • Јован Кривокапић (2013): Примјена спредшитова у анализи организације јавних и јавних комуналних предузећа, Зборник радова СПИН –  IX Скуп привредника и научника: Нова индустријализација, реинжењеринг и одрживост, Београд, Србија, 05-06. новембар 2013. године, стр. 317-324, ISBN 978-86-7680-288-3
 • Јован Кривокапић, Младен Чуданов, Стефан Комазец, Иван Тодоровић (2014): Употреба Ексела у анализи праваца реструктурирања предузећа, Зборник радова YU INFO 2014 - 20. Конференција о информационим и комуникационим технологијама, Копаоник, Србија, 09-13. март 2014 године, стр. 253-257, ISBN: 978-86-85525-13-1

Уџбеници:

 • Ондреј Јашко, Младен Чуданов, Милош Јевтић, Јован Кривокапић (2013): Основи организације и менаџмента, Београд, Србија, Факултет организационих наука
 • Ондреј Јашко, Младен Чуданов, Милош Јевтић, Јован Кривокапић (2013): Пројектовање организације, Београд, Србија, Факултет организационих наука
 • Јован Кривокапић, Иван Тодоровић, Стефан Комазец (2013): Основи организације и менаџмента - практикум, Београд, Србија, Факултет организационих наука