Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Глоговац
др Маја Глоговац
Доцент
Катедра за менаџмент квалитета и стандардизацију
Кабинет 301а
Телефон: +381 11 39 50 807
Образовање
 • Мастер: 2008, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду,  „Подстицаји и органичења успостављању система менаџмента безбедности хране“
 • Диплома: 2008, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, „Стандарди за системе менаџмента безбедности хране“
Универзитетска звања
 • 2009. Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2011. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Професионално искуство
 • 2011-2015, научно-истраживачки пројекат „Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 • 2013, члан тима за интерну проверу и припрему за сертификацију система менаџмента квалитета Факултета организационих наука према стандарду ISO 9001, Факултет организационих наука
 • 2014, члан Организационог одбора 11. Међународне конференције “Standardization, Protypеs And Quality: A Mеans Of Balkan Countriеs’ Collaboration”, Факултет организационих наука
Усавршавање
 • Обука и сертификат за екстерне провериваче и водеће провериваче система менаџмента квалитета и система менаџмента животне средине, од стране АQЕ-ААS Еurope, 2013. године.
 • Курс Академске вештине (Academic skills course, prof. Steve Quarrie), 2010. године.
Одабране референце
 • Иван Јанићијевић, Mаjа Krsmаnović, Недељко Живковић, Саша Лазаревић. (2014). Software quality improvement: a model based on managing factors impacting software quality, Software Quality Journal, DOI: 10.1007/s11219-014-9257-z
 • Mаjа Krsmаnović, Зоран Ракићевић, Јелена Русо. (2014). Level Of Quality Costs Modeling And Application In The Practice, 11th Annual International Conference on SΜΕs, Entrepreneurship and Innovation: Management – Marketing – Economic - Social Aspects, Атина, Грчка
 • Ана Хорват, Марина Доброта, Mаjа Krsmаnović, Младен Чуданов. (2013).  Student perception of Moodle learning management system: a satisfaction and significance analysis,  Interactive Learning Environments, Published online: 10 May 2013, DOI: 10.1080/10494820.2013.78803
 • Ана Хорват, Mаjа Krsmаnović, Марина Доброта, Младен Чуданов. (2013). Students` Trust in Distance Learning: Changes in Satisfaction and Significance, Management Journal for Theory and Practice Management, DOI: 10.7595/management.fon.2013.0026, ISSN 1820-0222
 • Mаjа Krsmаnović, Вељко Јеремић. (2013). Traditional versus distance learning:  Which one is more efficient? Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, Volume (issue) 5(2): 777-782
 • Јелена Русо, Mаjа Krsmаnović, Ана Трајковић, Зоран Ракићевић. (2013). Quality management in public e-administration, ICEBML 2013 : International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, Дубаи, УАЕ, pp 1148-1152. eISSN 2010-3778
 • Ана Хорват, Mаjа Krsmаnović, Младен Ђурић. (2012). Differences In Students’ Satisfaction With Distance Learning Studies, CBEFSM 2012: International Conference on Business, Economics and Financial Sciences, and Management, Париз, Француска
 • Mаjа Krsmаnović, Младен Ђурић, Вељко Дмитровић. (2012). A Survey of Student Satisfaction With Distance Learning at Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, Virtual and Networked Organizations, Emergent Technologies and Tools, Communications in Computer and Information Science, Volume 248, pp 111-117
 • Маја Крсмановић, Јасмина Омербеговић-Бијеловић. (2010). „6С“ метода као интегрални део „Lean 6σ“ концепта, ICQ 2010 – The 6th International Conference of YUSQ STC for six sigma, Београд, 2010, International Journal ’’Total Quality Management & Excellence’’, Vol. 38, No. 2
 • Маја Крсмановић, Ана Хорват. (2010). Управљање трошковима животног циклуса производа, Квалитет” – специјализовани часопис за унапређење квалитета, год XIX, бр. 7-8
Остала библиографија
 • Маја Крсмановић, Јован Филиповић. (2009). Примена PDCA циклуса у развоју производа, “Квалитет” – специјализовани часопис за унапређење квалитета, год XIX, бр. 5-6
 • Данка Кнежевић, Недељко Живковић, Маја Крсмановић. (2009). Дефинисање и праћење циљева одрживог развоја, VII скуп привредника и научника СПИН, Београд
 • Маја Крсмановић, Иван Јанићијевић, Недељко Живковић, Јасна Јоковић. (2009). Ефекти примене ISO 27001 – стандарда за систем менаџмента сигурности информација, XVI међународна конференција из области информационо комуникационих технологија YU INFO, Копаоник
 • Ана Хорват, Маја Крсмановић, Менаџмент поузданости. (2010).Квалитет” – специјализовани часопис за унапређење квалитета, год XIX, бр. 9-10
 • Недељко Живковић, Данка Кнежевић, Маја Крсмановић. (2010). Искуства у примени модела система менаџмента заинтересованим странама, 37. Национална конференција о квалитету, Крагујевац
 • Ана Хорват, Маја Крсмановић. (2010). Indicators of customers satisfaction with medical laboratory services, 7th International conference “Standardization, protypes and quality: a means of balkan countries’ collaboration”, Златибор
 • Маја Крсмановић, Данка Кнежевић, Младен Ђурић. (2010). Подстицаји и ограничења при успостављању HACCP система, XII међународни симпозијум Факултета организационих наука SymOrg, Златибор
 • Данка Кнежевић, Маја Крсмановић, Недељко Живковић. (2010). Организација и начин финансирања акредитационих тела, XII међународни симпозијум Факултета организационих наука SymOrg, Златибор
 • Mаjа Krsmаnović, Данка Кнежевић, Младен Ђурић, Ана Хорват. (2010). Effects of implementation of the Bologna system of education – Case of the university of Belgrade, International Conference on Education and New Learning Technologies, Барселона, Шпанија
 • Маја Крсмановић, Младен Ђурић, Данка Кнежевић. (2010). Улога организационе културе у систему менаџмента здравља и безбедности на раду, XXXVII Симпозијум о операционим истраживањима (SYM-OP-IS), Тара
 • Младен Ђурић, Јован Филиповић, Маја Крсмановић. (2010). Друштвена одговорност организација – од декларативног усвајања до примене системског приступа, 37. Национална конференција о квалитету, Крагујевац
 • Mаjа Krsmаnović, Јелена Русо, Ана Хорват. (2011). Waste management as requirement of ISO 14001 – Situations and problems in Serbia, 8th International conference Standardization, protypes and quality: a means of Balkan countries' collaboration", Солун, Грчка
 • Јасмина Омербеговић-Бијеловић, Маја Крсмановић. (2011). Планирање развоја квалитета управљања у предузећима, VIII Скуп привредника и научника СПИН 2011, "Операциони менаџмент у функцији одрживог економског раста и развоја Србије 2011-2020.", Зборник радова; стр. 395-402., Издавач: Факултет организационих наука, Београд.
 • Mаjа Krsmаnović, Ана Хорват, Недељко Живковић. (2012). Differences in ranking the criteria for a management system consultants selection, Proceedings of the XIII International Symposium SymOrg 2012: Innovative Management and Business Performance, стр. 1633-1640, Издавач: Факултет организационих наука, Београд
 • Недељко Живковић, Данка Кнежевић, Mаjа Krsmаnović, Илија Ђекић. (2012). Determination of the organization systems quality level, Technics Technologies Education Management, Vol.7, No.1, pp. 219-226
 • Mаjа Krsmаnović, Ана Хорват, Јелена Русо. (2014). Application of SERVQUAL model in high education, 11th International Conference “Standardization, Protypes And Quality: A Means Of Balkan Countries’ Collaboration”, pp. 127-132, Београд, ISBN: 978-86-7680-299-9
 • Недељко Живковић, Mаjа Krsmаnović, Ана Хорват. (2014). Analysis Of The Experiences In The Implementation Of An Integrated Management Systems, XIV међународни симпозијум Факултета организационих наука Symorg, Златибор
 • Милош Дуканац, Mаjа Krsmаnović, Данка Кнежевић. (2014). Competence Requirements For Personnel Of Certification Bodies Performing Certification Of Management Systems, 11th International Conference “Standardisation, Protypes And Quality: A Means Of Balkan Countries’ Collaboration”, Београд