Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Kostić Stanković
dr Milica Kostić Stanković
Redovni profesor
Katedra za marketing menadžment i odnose s javnošću
Kabinet 308
Telefon: +381 11 39 50 849
Obrazovanje
 • Doktorat: 2003, Fakultet organizacionih nauka, naslov rada: Integracija komunikacijskih aktivnosti marketinga i odnosa s javnošću
 • Magistratura: 1998, Fakultet organizacionih nauka, naslov rada: Promotivna strategija i upravljanje poslovnom komunikacijom
 • Diploma: 1994, Fakultet organizacionih nauka, naslov rada: Odnosi s javnošću u funkciji komunikacijske i promotivne aktivnosti organizacije
Univerzitetska zvanja
 • 1.03.2013. godine: Pedovni profesor za užu naučnu oblast Marketing, odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije
 • 1.06.2008. godine: Vanredni profesor za užu naučnu oblast Marketing, odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije
 • 19.06.2003. godine: Docent za užu naučnu oblast Marketing, odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije
 • 01.09.1998. godine: Asistent na predmetima Marketing, Strateški marketing i Odnosi s javnošću
 • 01.04.1997. godine: Asistent pripravnik na predmetima Marketing, Strateški marketing i Odnosi s javnošću
 • 01.04.1995. godine: Stručni saradnik na predmetima Marketing, Strateški marketing i Odnosi s javnošću
Ostalo radno iskustvo i angažovanje
 • 2015 -  Angažovana kao recenzent u ocenjivanju kvaliteta udžbenika od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje zaposlenih, Sektor za programe i udžbenike
 • 2014 -  Predsednik komisije studijskih programa Menadžment, Menadžment i organizacija, Menadžment u javnom sektoru i Upravljanje poslovanjem Fakulteta organizacionh nauka
 • 2013 -  Urednik domaće redakcije časopisa Management koji izdaje Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beograda
 • 2013 -  Izrada nastavnog plana i programa i organizovanje i izvođenje nastave na predmetu Komuniciranje sa javnošću, na master akademskim studijama na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Banjaluci
 • 2012. Član uređivačkog odbora časopisa Management koji izdaje Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beograda
 • 2012. Član uređivačkog odbora (naučne redakcije) časopisa Novi Ekonomist, koji izdaje Univerzitet u istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • 2011 -  Angažovana kao recenzent od strane Evropske marketinške akademije (European Marketing Academy - EMAC)
 • 2010 -  Međunarodni ekspert Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i jedinica u njihovom sastavu i vrednovanje studijskih programa (Vijeće ministara BiH)
 • 2009 -  Organizovanje i izrada nastavnog plana i programa i izvođenje nastave na predmetu Pregovaranje i komunikacija, na diplomskim akademskim studijama na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • 2009 - Angažovana od strane Zavoda za udžbenike, kao recenzent udžbenika iz oblasti poslovne komunikacije i marketinga,
 • 2008 - 2014. Član Poslovnog saveta banke Banca Intesa
 • 2007 - 2013. Član žirija za dodelu Priznanja Društva Srbije za odnose s javnošću za najbolje projekte i aktivnosti u dva mandata
 • 2007 - 2011. Član upravnog odbora na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • 2007 - 2009. Gostujući nastavnik na predmetu Upravljanje odnosima s javnošću, na poslediplomskim magistarskim studijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • 2007 -  Recenzent komisije nacionalnog saveta za visokoškolsko obrazovanje (Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije) za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu i vrednovanje studijskih programa
 • 2007 - Rukovodilac Centra za odnose s javnošću Fakulteta organizacionih naukaUniverziteta u Beogradu
 • 2007 - 2011. Član Nadzornog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću
 • 2006. Predsednik stručnog žirija studentskog takmičenja ’’PR week Belgrade 2006’’ u Beogradu
 • 2006. Član organizacionog odbora međunarodne konferencije, ''PR week Belgrade 2006'' u Beogradu
 • 2006. Konsultant Ministarstva prosvete i sporta, u okviru projektne komponente ’’Decentralizacija u obrazovanju’’, koja se odnosi na uvođenje prosvetnih kartona u obrazovne ustanove
 • 2006 -  Član Izdavačkog odbora Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • 2005 - 2014. Organizovanje i izrada nastavnog plana i programa i izvođenje nastave na grupi marketinških predmeta na osnovnim i na poslediplomskim studijama na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • 2005. Imenovana za predsednika Komisije za odnose s javnošću Beogradskog Univerziteta
 • 2005. Potpredsednik u programskom odboru Festivala marketinških ostvarenja ’’Zlatni petao’’ u Beogradu
 • 2004. Učestvovala u radu stručnog žirija studentskog takmičenja ‘’Balkan Business Case Challenge for Serbia and Montenegro 2004’’
 • 2003 - Angažovana kao recenzent u naučnim časopisima: Management - Beograd, Journal of US - China Public Administration - David Publishing, USA, Nauka i identitet - Istočno Sarajevo i Medijske studije - Zagreb, Economic Research - Zagreb
 • 2002-2006. U dva mandata, bila je član Saveta Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • 2002-2003. Gostujući predavač (Marketing), Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje - Beograd
 • 2001-2002. Gostujući predavač (Odnosi s javnošću), Akademija lepih umetnosti -Beograd
 • 2001. Član Saveta za naučno-istraživački rad Uprave za odnose s javnošću Saveznog ministarstva za odbranu
 • 2000 - 2003 Član Izvršnog odbora udruženja FONDIP Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • 1998-2015. Član organizacionog odbora VI, VII i VIII, potpredsednik organizacionog odbora X i XI i član programskog odbora XIII, XIV i XV međunarodnog simpozijuma SymOrg
 • 1996 -1997. Gostujući predavač (Marketing), Politehnička akademija - Beograd
 • 1995 -  Konsultant za marketing i odnose s javnošću, „Radionica duše”, Beograd
 • 1994-1995. Marketing menadžer, „Radionica duše”, Beograd
Profesionalno iskustvo
 • 2014 -  Edukacija načelnika opštine Banjaluka (Poslovna komunkacija i odnosi s javnošću), Saradnik na projektu – predavač, UNDP, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • 2013 -  Program podrške lokalnim samoupravama u procesu evopskih integracija, Stručni saradnik, predavač i autor dva priručnika za edukaciju, Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije.
 • 2013 - 2015. Član žirija za izbor najboljih oglasnih poruka domaćih kompanija, Časopis „TAVOO“, Beograd
 • 2009. Edukacija rukovodilaca odnosa s javnošću u ministarstvima Vlade Republike Srpske (Odnosi s javnošću, odnosi s medijima, veštine poslovne komunikacije), Saradnik na projektu - predavač, Vlada Republike Srpske, Bosna i Hercegovina
 • 2008. TEMPUS ETFJP- 00051-2008, Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia - CONCUR, Saradnik na projektu - član komisija za odbranu master radova, Univerzitet u Novom Sadu i dr.
 • 2007-2008. Definisanje osnova za podizanje nivoa kvaliteta Fakulteta organizacionih nauka, Rukovodilac Podsistema prodaje, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • 2007. TEMPUS JEP 41037-2007, Master Programme in Land Law and Economy (Course: Negotiation and Communication), Saradnik na projektu - predavač, Royal Institute of Technology (KTH, Stockholm, Sweden), Helsinki University of Technology (TKK, Helsinki, Finland) and The University of Ljubljana (UL)
 • 2007. Edukacija rukovodilaca sektora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (Odnosi s javnošću i odnosi s medijima), Rukovodilac projekta i predavač, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • 2006 - 2007. Komunikacija u zdravstvu, Saradnik na projektu - predavač, Grad Beograd - Sekretarijat za zdravstvo, Beograd
 • 2006. Decentralizacija u obrazovanju (projektna komponenta uvođenja prosvetnih kartona u obrazovne ustanove); Stručni konsultant, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu saradnju
 • 2006. Public Access to Parliament: Forging Sustainable Approaches to Openness (deo projekta vezan za Unapređenje kapaciteta Sektora za informisanje Narodne skupštine Srbije), Misija OEBS-a u Srbiji; Saradnik na projektu - predavač, OEBS, Srbija
 • 2006. Program odnosa s javnošću i poslovne komunikacije Srpske akademije nauka i umetnosti; Izvršni rukovodilac projekta, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd
 • 2005. EDU FAIR 2005 - Sajamski nastup Fakulteta organizacionih nauka; Rukovodilac projekta, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • 2005. Sajam obrazovanja Novi Sad 2005 - Sajamski nastup Fakulteta organizacionih nauka; Rukovodilac projekta, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • 2005. Program odnosa s javnošću i poslovne komunikacije Univerziteta u Beogradu; Izvršni rukovodilac projekta, Univerzitet u Beogradu
 • 2005. Predavač na seminaru ’’Strategija komunikacije ministarstva odbrane SCG’’, Ministarstvo odbrane Srbije i Crne Gore
 • 2004-2009. PRISMA - Programme for Ressetlement in Serbia and Montenegro Army; Saradnik na projektu prekvalifikacije vojnog kadra za civilna zanimanja - predavač, Ministarstvo odbrane Velike Britanije i Severne Irske i Ministarstvo odbrane Srbije
 • 2004 - 2009. Program odnosa s javnošću i poslovne komunikacije Fakulteta organizacionih nauka, Izvršni rukovodilac projekta, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • 2004. EDU FAIR 2004 - Sajamski nastup Fakulteta organizacionih nauka; Rukovodilac projekta, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • 2004. Edukacija dekana učiteljskih fakulteta u Srbiji (Osnove upravljanja i odnosa s javnošću u visokoobrazovnim institucijama); Izvršni rukovodilac i predavač, Učiteljski fakultet u Beogradu u saradnji sa Univerzitetom iz Finske
 • 2004. Edukacija u okviru projekta Razvoj interne komunikacije u zdravstvenom sektoru (Institut za javno zdravlje „Batut“, Zdravlje Aktavis, Klinika Ristić)
 • 2003-2004. Istraživanje i unapređenje menadžmenta i organizacije preduzeća u uslovima tranzicije - strateški naučno-istraživački projekat (šifra projekta 1910); Saradnik na projektu, Ministarstvo za nauku, tehnologije i istraživanja (Resor za osnovna istraživanja), Beograd
 • 2002-2003. Istraživanje i unapređenje menadžmenta i organizacije preduzeća u uslovima tranzicije - strateški naučno-istraživački projekat (šifra projekta 1910); Saradnik na projektu, Ministarstvo za nauku, tehnologije i istraživanja (Resor za osnovna istraživanja), Beograd
 • 2002-2003. Program odnosa s javnošću i poslovne komunikacije Fakulteta organizacionih nauka; Izvršni rukovodilac projekta, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • 2002. Model organizacione strukture i funkcionisanja (reorganizacija) TRAYAL korporacije; tema: Analiza tržišta; Saradnik na projektu, “TRAYAL”, Kruševac
 • 2002. PR i marketing kampanja izgradnje sportsko-rekreativnog centra Pirot; tema: Program odnosa s javnošću; Saradnik na projektu, Skupština opštine Pirot
 • 2002. Definisanje strategije razvoja (koncepta) i repozicioniranje proizvodnog programa na tržištu Vazduhoplovnog zavoda “ORAO” Bijeljina"; tema: Marketing i odnosi s javnošću; Saradnik na projektu, Vazduhoplovni zavod “ORAO”, Bijeljina
 • 2002. Biznis plan Fakulteta organizacionih nauka; Saradnik na projektu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • 2001. Izrada biznis plana; tema: Marketing plan; Saradnik na projektu, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
 • 2001. Edukacija zaposlenih i primena savremenih metoda komunikacije; tema: Tehnike poslovne komunikacije; Saradnik na projektu - predavač, “Delta banka”, Beograd
 • 2001. Izrada biznis plana prema metodologiji evropske agencije za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća u Jugoistočnoj Evropi; tema: Marketing plan; Saradnik na projektu, “Zidar”, Negotin
 • 1998. Edukacija zaposlenih u oblastima: marketinga, prodaje, odnosa s javnošću i poslovne komunikacije; tema: Tehnike poslovne komunikacije; Saradnik na projektu - predavač, “Niteks”, Niš
 • 1998. Edukacija zaposlenih u oblasti Odnosa s javnošću i poslovne komunikacije; tema: Tehnike poslovne komunikacije; Saradnik na projektu - predavač, “Izolacija” - Holding AD, Beograd
 • 1997 - 1998. Projektovanje, uvođenje i atestiranje sistema kvaliteta prema zahtevima standarda YUS ISO 9004-2 na Fakultetu organizacionih nauka Saradnik na projektu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • 1996. Organizovanje sektora za marketing - II faza; tema: Odnosi s javnošću; Saradnik na projektu, Rafinerija nafte, Novi Sad
Istraživačka oblast
Upravljanje marketingom, odnosi s javnošću i poslovna komunikacija


Odabrane reference
 • Kostić-Stanković M, (2014), Odnosi s javnošću i strani investitori, Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije, Beograd, ISBN: 978-86-88459-27-3
 • Kostić-Stanković M, (2013), Marketing i ruralni razvoj, Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije, Beograd, ISBN: 978-86-88459-27-3.
 • Kostić-Stanković M, (2013), Marketing i turizam, Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije, Beograd, ISBN: 978-86-88459-27-3.
 • Kostić-Stanković M, (2013), Marketinško komuniciranje u usppavljanju odnosima sa kupcima, Zadužbina Andrejević, Beograd, ISSN 1821-2484.
 • Filipović V, Kostić-Stanković M, (2013), Marketing menadžment (deseto dopunjeno izdanje), FON - Institut za menadžment, Beograd, ISBN: 978-86-910807-0-9.
 • Filipović V, Kostić-Stanković M, (2012), Odnosi s javnošću (peto dopunjeno izdanje), FON Menadžment, Beograd, ISBN: 978-86-7680-243-2.
 • Kostić-Stanković M, (2011), Integrisane poslovne komunikacije, FON Menadžment, Beograd, ISBN 978-86-7680-237-1.
 • Kostić-Stanković M, (2009), Poslovna komunikacija - pregovaranje i komunikacija, Građevinski fakultet, Beograd, ISBN: 978-86-7518-098-2.
 • Kostić-Stanković M, (2008), Upravljanje marketingom, Odnosi s javnošću i Poslovna komunikacija (odrednice), Leksikon menadžmenta, Redaktor: Jovanović P, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
 • Kostić-Stanković M, (2007), Međunarodni marketing, Fakultet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, BiH, ISBN: 978-99938-742-7-0.
Članstva u naučnim i stručnim organizacijama ili asocijacijama:
 • 2015 -  Član Izvršnog odbora društvene akcije Ćirilično pismo u tržišnim komunikacijama
 • 2011 -  Član Evropske marketinške akademije (European Marketing Academy - EMAC)
 • 2005 -  Član Društva Srbije za odnose s javnošću
 • Jedan je od osnivača Udruženja za marketing Srbije - SEMANagrade i priznanja
 • 2013. Dobitnih je Priznanja za razvoj marketinške misli na profesionalnoj manifestaciji Marketinški događaj 2013. godine
 • 2012. Na 33. konkursu Zadužbine Andrejević rad joj je izabran za objavljivanje u biblioteci Posebna izdanja, kao najbolji u toj disciplini
 • 2011. Dobila je nagradu „Best Paper Award“, kao jedan od autora i izlagač na međunarodnoj konferenciji BALCOR, u Solunu, 2011. godine
 • 2011 Dobitnik je povelje „Kapetan Miša Anastasijević“ za razvoj marketinga i poslovne komunikacije
 • 2005 Projekat ‘’Program odnosa s javnošću i poslovne komunikacije Fakulteta organizacionih nauka’’, na kome je radila kao izvršni rukovodilac, dobio je nagradu Udruženja jugoslovenskih profesionalaca za odnose s javnošću, u kategoriji projekata
 • 2005 Sajamski nastup Fakulteta organizacionih nauka, čiji je bila rukovodilac, proglašen je za najbolji na Sajmu obrazovanja 2005. godine
 • 2002 Knjiga ‘’Odnosi s javnošću - poslovna komunikacija, poslovni imidž, profesionalno ponašanje’’, čiji je koautor, dobila je nagradu Udruženja jugoslovenskih profesionalaca za odnose s javnošću, u kategoriji publikacija.
Ostala bibliografija

Knjiga, udžbenik, praktikum, zbirka zadataka, ili poglavlje u publikaciji te vrste sa više autora:

 • Kostić-Stanković M, (2011), Upravljanje marketingom, Odnosi s javnošću i poslovna komunikacija (odrednice), Leksikon pojmova za pripremu prijemnog ispita za master studije, Redaktori: Petrović D, Ondrej J, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, ISBN: 978-86-7680-198-5.
 • Marković A, Ilić B, Vasiljević D, Petrović D, Filipović J, Kostić-Stanković M, Suknović M, Jaško O, Barjaktarović-Rakočević S, Vlajić S (2010), Priručnik za pripremu za prijemni ispit na Fakultetu organizacionih nauka, Poglavlja: Upravljanje marketingom, Odnosi s javnošću i Poslovna komunikacija, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, ISBN: 978-867680-115-2, COBISS.SR-ID: 140389644.
 • Kostić-Stanković M, (2007), Marketing menadžment (sedmo dopunjeno izdanje), FON - Institut za menadžment, Beograd, ISBN: 978-86-910807-0-9.
 • Kostić-Stanković M, (2003), Upravljanje marketingom, Odnosi s javnošću i Poslovna komunikacija (odrednice), Leksikon menadžmenta, Redaktor: Jovanović P, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
 • Filipović V, Kostić M, Prohaska S, (2001), Odnosi s javnošću - Poslovna komunikacija, Poslovni imidž, Profesionalno ponašanje, FON Menadžment, Beograd, ISBN 86-80239-70-4.
 • Filipović V, Kostić M, Janičić R, Vidaković B, (1998), Praktikum iz predmeta Organizacija marketinga, FON Menadžment, Beograd.
Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leskikografske i kartografske publikacije međunarodnog značaja:
 • Vlastelica-Bakić T, Filipović V, Kostić-Stanković M, (2014), Social Responsibility and Ethics of marketing and corporate communications, Innovative Management and Firm Performance (Levi Jakšić M, Barjaktarović Rakočević S, Martić M. Ed.), Palgrave Macmilian, London, str. 106-122, ISBN: 978-1137-402-20-2.
 • Kostić-Stanković M, Damnjanović V, (2012), EU ENLARGEMENT PERSPECTIVE - Inside and outside concepts, str. 235-243, ISBN: 978-9958-641-02-2.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja:

 • Cvijović J, Kostić-Stanković M, Krstić G, Stojanović LJ, (2015), Marketing communication in the area of breast and cervical cancer prevention, Vojnosanitetski pregled, Impact Factor: 0.269, ISI Journal Citation Reports 2013, 0.269, Online first November 0, pp. 1-10, ISSN: 0042-8450.
 • Todović D, Makajić-Nikolić D, Kostić-Stanković M, Martić M, (2015), Police officer scheduling using goal programming, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 38, 2, pp. 295-313, ISSN: 1363-951X.
 • Maričić M, Kostić-Stanković M, (2014), Towards an impartial Responsible Competitiveness Index: a twofold multivariate I-distance approach, Quality & Quantity, 48 (7), Impact Factor: 0.761, ISI Journal Citation Reports 2013, ISSN1573-7845.
 • Vukić M, Kuzmanović M, Kostić-Stanković M, (2014), Understanding the heterogeneity of generation Y's preferences for travelling: a conjoint analysis approach, International Journal of Tourism Research, Impact Factor: 1.024, ISI Journal Citation Reports 2013, 07/2014; DOI: 10.1002/jtr.2015, ISSN: 1522-1970.
 • Kostić-Stanković M, Cvijović J, (2014), Research on cooperation and communication within intellectual diaspora networks: a case study from Serbia, Econophysics, Sociophysics & Other Multidisciplinary Sciences Journal - ESMSJ, 4, 2, ISSN: 2247 - 2479.
 • Kostić-Stanković M, Makajić-Nikolić D, Martić M, (2013), Optimization of University Promotion Plan, Actual Problems of Economics (SSCI), Impact Factor: 0.039, ISI Journal Citation Reports 2011, No. 1 (139)/2013, str. 367-377, ISSN: 1993-6788.
 • Kostić-Stanković M, Cvijović J, Žarkić Joksimović N, (2013), Internal Public Relations within Serbian Intellectual Diaspora, Actual Problems of Economics (SSCI), Impact Factor: 0.039, ISI Journal Citation Reports 2011, 6/2013, ISSN: 1993-6788.
 • Makajić-Nikolić D, Kostić-Stanković M, Slijepčević M, (2012), Multiple Special Event Timetabling Using Goal Programming, Technics Technologies Education Management (SCI), Impact Factor: 0.351, ISI Journal Citation Reports 2011, 7/2012, str. 259-269, ISSN: 1840-1503.
 • Kostić-Stanković M, Makajić-Nikolić D, Martić M, (2012), The Optimization Of The Higher Education Organizations Promotion Plan, Industrija - časopis Ekonomskog instituta u Beogradu, 3/2012, Vol. 40, No. 3, str. 33-55, ISSN: 0350-0373, UDK 371.214.1:65.012.2.
 • Ivanović M, Kostić-Stanković M, Ognjanov G, (2012), Društveni marketing u poslovanju neprofitnih organizacija, TEME, 3/2012, str. 1215-1240, ISSN 0353-7919, UDK 339.138: 061.2 (497.11).
 • Štavljanin V, Filipović V, Kostić-Stanković M, (2011), Social Media in Marketing and PR, Journal of Information Technology and Applications, 1/2011, str. 113-119, ISSN: 2232-9625.

Zbornici međunarodnih naučnih skupova:

 • Jeremić V, Kostić-Stanković M, Martić M, Marković A, (2016), Taking the regional university rankings to a new level: Evidence from Latin America, Universidad 2016 - 10mo Congreso Internacional de Educación Superior, Kuba
 • Stefanov D, Makajić-Nikolić D, Kostić-Stanković M, (2015), Determination of exact number of employees by means of Petri Nets, The 12th Balkan Conference on Operational Research - BALCOR 2015, 09. 09.-13. 09. 2015, Romania (zbornik na CD-u)
 • Mojićević V, Kostić-Stanković M, Lečić - Cvetković D, Cvijović J, Jeremić V, (2015), Evaluation of education service quality in Serbia: The SERVQUAL approach, BASIQ 2015: New trends in sustainable business and consumption, (zbornik na CD-u) str. 234 - 241, Bukurešt
 • Komazec S, Todorović I, Kostić-Stanković M, Jaško O. (2015). Introducing CRM Concept and Accompanying Organizational Change in Public Company as a Possibility for Improving Satisfaction of Residents. Economic and Social Development, 9th International Scientific Conference, Varaždin, Croatia, pp. 469-478. ISBN: 978-953-6125-16-6.
 • Lečić-Cvetković D, Kostić-Stanković M, Cvijović J, Kompirović O, (2014), Cooperation of SMEs and insurance companies in creation of marketing value of insurance premiums, 7th International Scientific Conference on Economic and Social Development - ESD, New York, str. 710 – 719, ISBN: 978-953-6125-12-8.
 • Kostić-Stanković M, Cvijović J, (2014), Consumers’ attitudes towards purchasing fashion counterfeits, XIV International Symposium SymOrg 2014-New Business Models and Sustainable Competiveness, str. 1080-1086, ISBN: 978-86-7680-295-11.
 • Cvijović J, Kostić-Stanković M, Krstić G, (2014), Role of marketing communication in cancer prevention, XIV International Symposium SymOrg 2014 - New Business Models and Sustainable Competiveness, str. 1105-1112, ISBN: 978-86-7680-295-11.
 • Vukić M, Kuzmanović M, Kostić-Stanković M, (2014), Travel behaviour of teenagers: key attributes in choosing tourist offer, XIV International Symposium Symorg 2014 - New Business Models and Sustainable Competiveness, str. 1157-1165, ISBN: 978-86-7680-295-11.
 • Jeremić V, Kostić-Stanković M, Aleksandar M, Martić M, (2014), Towards a framework for evaluating scientific efficiencyof world-class universities, ICEMI 2014 ConferenceInternational Conference on Education and Management Innovation, Rio de Janeiro,  Brazil.
 • Kostić-Stanković M, Filipović V, Milutinović V, (2012), Destination Marketing - Analyzes of Event Management Effects on the Reputation, 1st Electronic International Interdisciplinary Conference (EIIC 2012), str. 161-169, ISSN: 1338-7871, ISBN: 978-80-554-0551-3.
 • Kostić-Stanković M, Makajić-Nikolić D, Vlastelica-Bakić T, (2012), New Approach to Risk Analysis in Marketing Communications Using Fault Tree Analysis, 3rd EMAC Regional Conference - Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, str. 126-133, ISBN: 978-86-403-1240-0.
 • Vlastelica-Bakić T, Kostić-Stanković M, Cicvarić-Kostić S, (2012), The Impact of Sources of Information on Corporate Reputation, 3rd EMAC Regional Conference - Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, str. 259-266, ISBN: 978-86-403-1240-0.
 • Kostić-Stanković M, Cvijović J, (2012), Research on Communication within the Serbian Diaspora, XIII International Symposium Symorg 2012. Innovative Management & Business Performance, str. 385-393, ISBN: 978-86-7680-255-5.
 • Vlastelica-Bakić T, Filipović V, Kostić-Stanković M, (2012), Social Responsibility and Ethics of Marketing and Corporate Communication, XIII International Symposium Symorg 2012. Innovative Management & Business Performance, Zlatibor, 2012, str. 485-491, ISBN: 978-86-7680-255-5.
 • Makajić-Nikolić D, Martić M, Filipović V, Kostić-Stanković M, (2012), Problem Solving of University Promotion by Using GOAL Programming, Universidad 2012, Congreso International de Educacion Superior, Cuba, CD izdanje, ISBN: 978-959-1614-34-6.
 • Kostić-Stanković M, Lečić-Cvetković D, Golubović-Protić B, (2012), Level of Internet Advertising Usage Like Implication of Social and Tehnological Development, International Conference of Social and Technological Development (STED), Bosnia and Hercegovina, http://conference.univerzitetpim.com/proceedings.
 • Kostić-Stanković M, Damnjanović V, (2011), The Social Media Interaction: Case Study In Students Perspective, 1st International Conference "Economic System of European Union and the Accession of Bosnia & Herzegovina", Vitez, CD izdanje, str. 172-179, ISBN: 978-86-7680-255-5.
 • Makajić-Nikolić D, Kostić-Stanković M, Vlastelica-Bakić T, (2011), Modelling Advertising Scheduling to Improve Media Planning, 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, Vol. 2, Thessaloniki, Greece, str. 370-376, ISBN 978-960-87277-7-9.
 • Slijepčević M, Kostić-Stanković M, Makajić-Nikolić D, (2010), Metodology of Planning a Socially Responsible Campaign Based on Targeted Programming, First Regional Conference of the European Decision Sciences Institute 2010, Barcelona, Espana, july 2-3, 2010, www.iese.edu/en/events/OtrosEventos/EDSIConference/ Conference.
 • Jović M, Suknović M, Kostić-Stanković M, Filipović V, (2009), Marketing Decision Support Systems, IPSI-2009, Venice, Italy, str. 27-30 ISBN: 86-7466-117-3, http://internetconferences.net/ipsi/files/VIPSI-2009-BoA.pdf.
 • Makajić - Nikolić D, Kostić-Stanković M, Vlastelica - Bakić T, (2007), Risk Analysis In Integrated Marketing Communication Using Petri Nets, 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, Prague, str. 258-259.
 • Vlastelica T, Kostić M, (2006), Media Strategies - Integration of Marketing and Corporate Communication Tactics, X Slovenske konference o odnosih z javnostmi “Evolucija komuniciranja -od posredovanja do povezivanja”, Slovenia, str.84-85,ISBN: 1091690870-4-6.
 • Vlastelica T, Kostić M, Bakić I, (2005), Communicating Corporate Values and Social Responsibility in Countries in Transition - Challenges For International companies, The 7th Annual EUPRERA Conference „New Challenges for Public Relations“, Lisboa, Portugalia, str. 36-38.
 • Cicvarić S, Kostić M, Damnjanović V, (2005), Communicating Brand as a New Corporate Value, The 7th Annual EUPRERA Conference „New Challenges for Public Relations“, Lisboa, Portugalia, str. 31-33.
 • Vlastelica T, Kostić M, Cicvarić S, (2005), The PRO model for evaluation of PR Effectiveness, The International Scientific Conference “Public Relations Measurement and Evaluation”, Bled, Slovenia.
 • Filipović V, Kostić M, Cicvarić S, Vlastelica T, (2005), Introducing Communication Department in Local Government, 8th “Toulon - Verona” Conference, Palermo, Italia, str. 233-236.
 • Filipović V, Kostić M, Cicvarić S, (2004), The Role of Customer Relationship in Establishing of Brand Equity, the 23rd Scientific Conference, Portorož, Slovenia, str. 294-298.
 • Kostić M, Barjaktarović-Rakočević S, Cicvarić S, (2004), Improvement of Competencies of Managers in Educational Institution - Case of Serbia, The 7th Scientific Conference ‘’Quality in Services, Health Care, Higher Education, Local Government’’, Toulon-Verona, str. 357-361.
 • Kostić M, Vlastelica T, Cicvarić S, (2004), Public Relations for Higher Education Institutions, the 7th Scientific Conference ‘’Quality in Services, Health Care, Higher Education, Local Government’’, Toulon-Verona, 2004, ctr. 279-285.
 • Kostić M, Jaško O, (2004), Change Resistance in Education of Managers for Relational Marketing Concept Appliance, International Scientific Days, Nitra.
 • Filipović V, Kostić M, Cicvarić S, (2003), The Position of Marketing, Public Relations and Business Communinication in Serbian Business Systems, The 22nd Scientific Conference, Portorož, Slovenia, str. 471-474.
 • Kostić M, (2003), The Relevance of Research in the Planning of Public Relations Activities, The 22nd Scientific Conference, Portorož, Slovenia, str. 475-478.
 • Filipović V, Kostić M, Milićević V, Cicvarić S, (2002), The Role of Marketing in Redefining of Program Orientation and Production Program of an Enterprise, The 21st Scientific Conference, Portorož, Slovenia, str. 1081-1086.
 • Kostić M, Filipović V, Cicvarić S, (2002), The Needs for Adoption of RM Concept, The 21st Scientific Conference, Portorož, Slovenia, str. 1096-1101.
 • Filipović V, Kostić M, (2002), Characteristics of Business Communication and Proffesional Image of Accountants, EAA Congress 2002, Copenhagen.
 • Filipović V, Kostić M, Makajić D, (1998), Multicriteria Problem of Optimal Media Selection, International Conference on nonlinear analysis and convex analysis NACA ’98, Niigata City, Japan, str. 118-122.

Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe, bibliografske publikacije:

 • Filipović V, Kostić M, (1998), Izazovi menadžmenta i marketinga u globalnom okruženju, Poglavlje: Sistem kvaliteta kao izazov za marketing menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd, str. 275-283, ISBN 86-403-0253-7.

Časopisi nacionalnog značaja:

 • Kitić B, Kostić-Stanković M, Cvijović J, Lečić-Cvetković D, (2015), Environmental aspect of business communications, Journal for theory and practice "Management", 74, str. 69-76, ISSN: 1820-0222.
 • Todović D, Makajić-Nikolić D, Kostić-Stanković M, Martić M, (2015), Raspoređivanje policajaca - rad u smenama, Bezbjednost, policija, građani, 1-2, str. 184 – 195, ISSN:1840-0698.
 • Bašić Ž, Kostić-Stanković M, Cvijović J, (2015), Uticaj kulturnih razlika na formulisanje strategije marketinškog komuniciranja multinacionalnih kompanija, Anali poslovne ekonomije, 12, str. 109 -121, ISSN: 1840-3298.
 • Cvijović J, Kostić-Stanković M, Janičić R, (2014), Korišćenje baza podataka u oglašavanju, Marketing, 45, 4, str. 299-311, ISSN: 0354-3471.
 • Stefanov D, Kostić-Stanković M, (2014), Organizacija kontakt centara - kanali komunikacije i zaposleni u kontakt centru, Bankarstvo, 1/2015, str. 116-135, ISSN: 1451-4354, COBISS.SR-ID: 109903884.
 • Tepavac D, Kostić-Stanković M, (2014), Značaj korporativne društvene odgovornosti u kreiranju brenda, Marketing, 45, 1, str. 29-40, ISSN: 0354-3471.
 • Cvijović J, Kostić-Stanković M, Sarić M, (2013), Značaj korporativne komunikacije u društveno odgovornom poslovanju, Znakovi i poruke, 6, 1, str. 37- 54, ISSN: 1840-3239.
 • Cvijović J, Kostić-Stanković M, Petronijević M, (2013), Uloga unapređenja prodaje u izgradnji brenda, Anali poslovne ekonomije, 6, 10, str. 15-27, ISSN: 1840-3298.
 • Đorđević A, Kostić-Stanković M, Cvijović J, (2013), Uporedna analiza tradicionalnog i oglašavanja putem novih medija, Novi Ekonomist, ISSN: 1840-2313.
 • Kostić-Stanković M, Filipović V, Ravić N, (2012), Istraživanje stanja marketinškog komuniciranja u profitnim i neprofitnim organizacijama, Novi ekonomist, 12/2012, V deo, 11. rad, str. 25-34, ISSN: 1840-2313.
 • Kostić-Stanković M, Štavljanin V, Protić-Golubović, (2012), Analiza zastupljenosti oglašavanja putem Interneta u organizacijama u Srbiji, Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme, Info M, 42/2012, str. 4-12, ISSN: 1451-4397, UDC: 659.1:004.738.5 (497.11).
 • Kostić-Stanković M, Nedeljković N, (2012), Komunikacija berze sa ciljnim grupama javnosti, Journal for Management Theory and Practice Management, 62/2012, str. 19-29, ISSN: 03 54-8635, COBISS: SR-ID: 110318855, englesko izdanje ISSN: 1820-0222.
 • Kostić-Stanković M, Vlastelica-Bakić T, Bajović M, (2012), Značaj kultura visokog i niskog konteksta u međunarodnom marketingu, Anali poslovne ekonomije, 6/2012, str. 53-69, ISSN: 1840-3298.
 • Nedeljković N, Kostić-Stanković M, Štavljanin V, (2012), XBRL izveštavanje i odnosi sa investitorima - rešenje svih problema ili dodatno opterećenje, Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme Info M, 41/2012, str. 15-20, ISSN: 1451-4397, UDC: 336.6:005.5.
 • Filipović V, Kostić-Stanković M, Joksimović I, (2011), Faktori maloprodaje u pozicioniranju brenda, Marketing, 41/2011, str. 229-236, ISSN: 0354-3471, UDC: 339+658, Ulrich ID: 1788176, COBISS.SR-ID: 749828.
 • Kostić-Stanković M, Filipović V, Vlastelica-Bakić T, (2011), Planiranje odnosa s javnošću u visokoškolskim institucijama, Anali poslovne ekonomije, 5/2011, str. 112-125, ISSN: 1840-3298, UDC: 659.4:378.4.
 • Kostić-Stanković M, Makajić-Nikolić D, Slijepčević M, (2011), Planiranje društveno odgovorne kampanje sa višestrukim specijalnim događajem, Journal for Management Theory and Practice Management, 2011, str. 15-23, ISSN: 03 54-8635, COBISS:SR-ID: 110318855, englesko izdanje ISSN: 1820-0222.
 • Kostić-Stanković M, Ivanović M, (2009), Primena principa marketinga i kvaliteta u funkciji razvoja visokoškolskog obrazovanja, Anali poslovne ekonomije, 4/2009, str.139-154, ISSN: 1840-3298, UDC: 330.11.
 • Kostić-Stanković M, Makajić-Nikolić D, Vlastelica-Bakić T, (2008), Analiza rizika marketinške komunikacije, Lider-direktor, 4/2008, str. 21-26, ISSN: 1820-5453. (M53)
 • Kostić-Stanković M, Filipović V, Zuber LJ, (2007), Relacioni marketing -koncept integracije marketinga i odnosa s javnošću, Anali poslovne ekonomije, 1/2007, str. 105-119, ISSN: 1840-3298, UDK: 330.11.
 • Kostić-Stanković M, Štavljanin V, (2007), Primena softverskih simulacija marketinških procesa u edukaciji, Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme Info M, 24/2007, str. 28-35, ISSN: 1451-4397, UDC: 659.25.
 • Kostić-Stanković M, (2007), Primena RFM metode u uspostavljanju i utvrđivanju uspešnosti odnosa sa kupcima, Journal for Management Theory and Practice Management, 46/2007, str. 19-24, ISSN: 1820-0222, UDC: 005, englesko izdanje: ISSN: 1820-0222.
 • Kostić M, Filipović V, Žarkić-Joksimović N, (2001), Metode planiranja finansijskih sredstava za konkretne promocijske strategije, Strategijski menadžment, 2001, str. 66-73, ISSN: 1821-3448.
 • Filipović V, Kostić M, Cicvarić S, (2001), Strategijski orijentisana poslovna komunikacija sa političkim i državnim organizacijama i institucijama, Journal for Management Theory and Practice Management, 21-22/2001, str. 24-28, ISSN: 1820-0222.
 • Kostić M, (1998), Strategijski okvir upravljanja distribucijom - studija slučaja, Journal for Management Theory and Practice Management, 9/1998, str. 62-63, ISSN: 1820-0222.
 • Filipović V, Kostić M, Žarkić-Joksimović N, (1998), Marketing ciljevi i strategije neprofitnih organizacija, Strategijski menadžment, 1998, str. 22-27, ISSN: 1821-3448.
 • Kostić M, Filipović V, Jaško O, (1998), Analiza internih i eksternih faktora okruženja kao osnova strateškog marketing plana, Strategijski menadžment, 1998, str. 21-27, ISSN: 1821-3448.
 • Jaško O, Kostić M, Filipović V, (1998), Marketing informacioni sistem preduzeća za distribuciju pesticida, Strategijski menadžment, 1999, str. 101-107, ISSN: 1821-3448.
 • Jaško O, Kostić M, (1997), Strateški okvir realizacije organizacionih promena - studija slučaja, Strategijski menadžment, 1/1997, str. 73-79, ISSN: 1821-3448.
 • Filipović V, Kostić M, Žarkić-Joksimović N, (1997), Ekološki aspekt marketing strategije, Strategijski menadžment, 3-4/1997, str. 87-91, ISSN: 1821-3448.
 • Filipović V, Kostić M, (1997), Etika i profesionalno ponašanje u odnosima s javnošću, Journal for Management Theory and Practice Management, 5/1997, str. 29-34, ISSN: 1820-0222.

Zbornici skupova nacionalnog značaja:

 • Kostić-Stanković M, Milošev D, Jovanović V, (2016), Etički aspekt medijskih komunikacija u turizmu, V Jahorina biznis forum 2016: Turizam i konkurentnost, 24-26. Februar 2016.
 • Jugović T, Kostić-Stanković M, Cvijović J, (2016), Promocija turističkih destinacija zasnovana na upravljanju odnosima sa korisnicima, V Jahorina biznis forum 2016: Turizam i konkurentnost, 24-26. Februar 2016.
 • Kostić-Stanković M, Stojanović LJ, Cvijović J, (2015), Planiranje institucionalnog identiteta i imidža u cilju jačanja reputacije organizacije posebne namene, Spin 2015 - X Skup naučnika i privrednika,str.  526-533, ISBN:978-86-7680-319-4.
 • Jovanović V, Jaško O, Kostić-Stanković M, (2015), Uvođenje odnosa sa javnošću u lokalne samouprave srbije kao posledica promena, Spin 2015 - X Skup naučnika i privrednika,str. 511-518, ISBN: 978-86-7680-319-4.
 • Kostić-Stanković M, Todović D, (2015), Integrisanje korporativnih komunikacija u razvoju poslovnog komuniciranja, Spin 2015 - X Skup naučnika i privrednika,str. 534-540, ISBN: 978-86-7680-319-4.
 • Stefanov D, Kostić-Stanković M, Makajić-Nikolić D, (2015), Raspoređivanje operatera u Službi podrške Kontakt centra Komercijalne banke ad Beograd. SYM-OP-IS 2014 (str. 355-360). Divčibare: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet. ISBN: ISBN:978-86-7395-325-0.
 • Kostić-Stanković M, Todović D, Cvijović J, (2015), Karakteristike marketinških aktivnosti u neprofitnim organizacijama, XLII simpozijum o operacionim istraživanjima - SYM-OP-IS 2015, Srebrno jezero, str. 52-55. (zbornik na CD-u)
 • Kostić-Stanković M, Cvijović J, (2015), Alternativni tipovi oglašavanja putem različitih medija, Zbornik radova I konferencije “Mediji i savremena ekonomija”, Banja Luka, str. 158-169, ISBN: 978-99938-1-267-8.
 • Bašić Ž, Kostić-Stanković M, Cvijović J, (2014), Uticaj ulturnih razlika na formulisanje marketing miksa multinacionalnih kompanija, Konferencija o društvenom i ekonomskom razvoju (STED), Banja Luka 2014, str.40. (zbornik na CD-u)
 • Kitić B, Kostić-Stanković M, Cvijović J, Lečić-Cvetković D, (2013), Ekološki aspekt poslovnih komunikacija, Spin 2013 - IX skup naučnika i privrednika, str. 103-110, ISBN: 978-86-7680-288-3.
 • Mohači T, Kostić-Stanković M, Cvijović J, (2013), Društveno odgovorno poslovanje energetskih kompanija u Srbiji, Spin 2013 - IX skup naučnika i privrednika, str.111-118, ISBN: 978-86-7680-288-3.
 • Kostić-Stanković M, Makajić-Nikolić D, Vujošević M, (2011), Korišćenje stabla neispravnosti u upravljanju rizikom oglašavanja, Spin 2011, str. 115-122, ISBN: 978-86-7680-244-9.
 • Filipović V, Kostić-Stanković M, Joksimović I, (2011), Upravljanje maloprodajom zasnovano na modelu polja delovanja, Spin 2011, str. 107-115, ISBN: 978-86-7680-244-9.
 • Kostić-Stanković M, Nedeljković N, (2011), Značaj komunikacije berze sa investitorima, SPIN 2011, str. 122-128, ISBN: 978-86-7680-244-9.
 • Kostić-Stanković M, Joksimović I, (2011), Upravljanje projektom internacionalizacije prodaje, YUPMA 2011, Zlatibor, str 344-349, ISBN: 978-86-86385-08-6.
 • Kostić-Stanković M, Petrović D, Vlastelica-Bakić T, (2011), Interkulturalna kompetencija kao faktor uspešnog pregovaranja, YUPMA 2011, Zlatibor, str 205-210, ISBN 978-86-86385-08-6.
 • Vlastelica T, Kostić-Stanković M, Filipović V, (2010), Komunikacijski aspekti upravljanja reputacijom - modeli i merenje, Sym Org 2010, Zlatibor, 9-12. jun 2010, CD izdanje, ISBN: 978-86-7680-216-6.
 • Kostić M, Filipović V, Vlastelica T, (2006), Uticaj kulturoloških faktora na međunarodnu poslovnu komunikaciju, Sym Org 2006, Zlatibor, CD izdanje.
 • Kostić M, Cicvarić S, (2006), Uticaj zemlje porekla u nastupu na međunarodnom tržištu, Sym Org 2006, Zlatibor, CD izdanje.
 • Vlastelica T, Kostić M, Damnjanović V, (2005), Uticaj Interneta na strategije uspešnih odnosa s javnošću, YUINFO 2005, Zbornik radova, str. 78-83.
 • Cicvarić S, Kostić M, Vlastelica T, (2005), Upravljanje projektom izgradnje brenda, Sa projekt menadžmentom u evropske integracije YUPMA 2005, str. 165-169.
 • Kostić M, Cicvarić S, (2004), Upravljanje projektom integrisanja komunikacijskih aktivnosti marketinga, YUPMA 2004, Zlatibor, str. 378-382.
 • Kostić M, Jaško O, (2004), Integrisana marketinška komunikacija kao osnova savremenog poslovanja, Sym Org 2004, Zlatibor, ISBN: 86-7680-022-7.
 • Kostić M, Filipović V, Vlastelica T, (2004), Specifičnosti odnosa s javnošću visokoobrazovnih institucija, Sym Org 2004, Zlatibor, ISBN: 86-7680-022-7.
 • Kostić M, Jaško O, (2003), Istraživanje položaja marketinga u poslovnim sistemima Srbije u funkciji savladavanja otpora organizacionim promenama, Značaj marketinških istraživanja za unapređenje poslovanja, Aranđelovac, str. 162-169.
 • Kostić M, Filipović V, (2003), Uloga rezultata istraživanja javnog mnjenja u formulisanju strategije ekonomske propagande, Značaj marketinških istraživanja za unapređenje poslovanja, Aranđelovac, str. 154-161.
 • Kostić M, Cicvarić S, (2002), Marketing plan - važan deo biznis plana, YUPMA 2002, Zlatibor, str. 79-83.
 • Filipović V, Kostić M, Cicvarić S, (2002), Upravljanje robnom markom u cilju uspostavljanja njene realne vrednosti, Sym Org 2002, Zlatibor, str. 373-378.
 • Kostić M, Uspostavljanje i utvrđivanje uspešnosti odnosa sa kupcima, Sym Org 2002, Zlatibor, str. 663-669.
 • Kostić M, Filipović V, (2001) Marketinški pristup upravljanju naučno-istraživačkim projektima, YUPMA 2001, Zlatibor, str. 109-113.
 • Filipović V, Kostić M, Cicvarić S, (2001), Parlamentarna spona - lobiranje, SYM-OP-IS 2001, Beograd, str. 361-364.
 • Filipović V, Kostić M, Cicvarić S, (2001), Formiranje uspešne robne marke kao potencijal razvoja marketinga, Razvoj marketinga - nove tendencije, Niš, 2001, str. 149-157, ISBN 86-80121-61-4.
 • Kostić M, Filipović V, Cicvarić S, (2001), Relacioni marketing kao razvojna marketing orijentacija, Razvoj marketinga - nove tendencije, Niš, str. 67-73, ISBN 86-80121-61-4.
 • Jaško O, Kostić M, (2000), Interna komunikacija u funkciji savladavanja otpora promenama, Sym Org 2000, Zlatibor, str. 619-625.
 • Kostić M, Filipović V, Interaktivnost kao rezultat promena u konceptu marketinške komunikacije, Sym Org 2000, Zlatibor, str. 613-619.
 • Kostić M, Makajić D, (2000), Primena mrežnog planiranja u razvoju novog proizvoda, SYM-OP-IS 2000, Beograd, str. 283-286.
 • Filipović V, Kostić M, Žarkić-Joksimović N, Kriterijumi izbora u procesu donošenja strategijskih marketing odluka, SYM-OP-IS 2000, Beograd, str. 271-274.
 • Filipović V, Kostić M, (1999), Odnosi s javnošću u kriznim situacijama, SYM-OP-IS ‘99, Beograd, str. 221-224.
 • Kostić M, (1998), Promotivne strategije usmerene ka inostranom tržištu, Sym Org ‘98, Zlatibor, str. 575-581.
 • Janičić R, Kostić M, Filipović V, (1998), Baza podataka o potrošačima kao osnova u marketing odlučivanju, SYM-OP-IS ‘98, Herceg Novi, str. 139-142.
 • Jaško O, Kostić M, (1997), Projektna i matrična organizacija u marketinškim agencijama, YUPMA ‘97, Zlatibor, str. 106-111.
 • Kostić M, Makajić D, Janičić R, (1997), Optimalni izbor medija primenom ciljnog i višekriterijumskog programiranja, SYM-OP-IS ‘97, Kotor.
 • Janičić R, Kostić M, Makajić D, (1997), Modeli i metode operacionih istraživanja u kombinovanju instrumenata marketing miksa, SYM-OP-IS ‘97, Kotor, str. 21-24.
 • Kostić M, Jaško O, (1997), Komunikacija unutar organizacije u funkciji usvajanja i revizije programa integrisane komunikacije, Upravljanje preduzećem i IT ‘97, Priština, str. 86-91.
 • Filipović V, Kostić M, (1997), Informacije upravljačkog računovodstva u funkciji marketing odlučivanja, Upravljanje preduzećem i informacione tehnologije ‘97, Priština, str. 123-128.
 • Kostić M, (1996), Značaj marketing koncepcije za neprofitne organizacije, Sym Org ‘96, Vrnjačka Banja, str. 739-744.
 • Kostić M, Martić M, Makajić D, (1996) Merenje tržišne efikasnosti marke proizvoda pomoću analize obavijenih podataka, SYM-OP-IS ‘96, Zlatibor, str. 489-493.
 • Jaško O, Kostić M, (1996), Unapređenje konkurentnosti preduzeća strategijskim planiranjem računarski integrisane proizvodnje, Sinfon ‘96, Zlatibor, (1p.).
 • Kostić M, (1995), Primena mrežnog planiranja u marketing istraživanju, Sinfon ‘95, Zlatibor, str. 51, ISBN 86-80239-12-7.
 • Makajić D, Kostić M, (1995), Primena višekriterijumskog programiranja u rešavanju problema izbora medija, Sinfon ‘95, Zlatibor (nagrađen kao najbolji rad u sekciji), str. 50, ISBN 86-80239-12-7.
Radovi u stručnom časopisu ili drugoj periodičnoj publikaciji stručnog ili opšteg karaktera
 • Kostić-Stanković M, (2012), Benčmarking - kopiranje dobrih primera po svaku cenu (uvodni članak), Taboo- O svetu marketinga, GMA - Grupacija marketinških agencija, Beograd, 59-60/2012, str. 4, ISSN: 1451-2068, COBISS 185018375.
 • Kostić M, (2008), Pravila poslovne komunikacije (članak), Taboo, GMA - Grupacija marketinških agencija, Beograd, 25/2006 str. 152, ISSN: 1451-2068.
Mentorstva magistarskih i doktorskih disertacija:
 • 2005. “Primena modela smart u elektronskoj marketng komunikaciji”, Magistarski rad, Marina Jovanović
 • 2007. “Model integrisane marketinške komunikacije u obrazovnim institucijama”, Magistarski rad, Ana Krstić
 • 2007. “Razvoj interne komunikacije u javnim preduzećima”,Magistarski rad, Živorad Anđelković
 • 2007. “Upravljanje poslovnom komunikacijom u bankarstvu”, Doktorski rad, Slobodan Rajković
 • 2008. “Pozicioniranje visokoškolskog obrazovanja implementacijom principa bolonjske deklaracije”, Magistarski rad, Milka Ivanović
 • 2008. “Strategija odnosa s javnošću u državnom parlamentu”, Magistarski rad, Tijana Savkov
 • 2012. “Planiranje promotivne kampanje u političkom marketingu”, Magistarski rad, Dušan Raičković
 • 2014. “Uloga internih odnosa s javnošću u implementaciji sistema menadžmenta kvaliteta u javnom sektoru“, Magistarski rad, Valentina Vukotić
 • 2011. “Strategija društvenog marketinga u pozicioniranju neprofitnih organizacija”, Doktorski rad, Milka Ivanović
 • 2011 –  “Uticaj marketinga na organizacione promene u medijskim organizacijama”, Doktorski rad, Ljubomir Zuber
 • 2012 – “Odnosi s javnošću u funkciji jačanja reputacije organizacija posebne namene”, Doktorski rad, Ljupče Stojanović
 • 2013 –  “Uloga kontakt centara u unapređenju poslovne komunikacije”, Magistarski rad, Aleksandar Jevđić
 • 2014 – “Unapređivanje integrisanih komunikacija u funkciji promocije vojne profesije”, Doktorski rad, Goran Nenadović
 • 2015 – “Unapređenje poslovne komunikacije u bankarstvu uvođenjem kontakt centara”, Doktorski rad, Danijela Stefanov
 • 2015 –  “Integrisano oglašavanje bazirano na kognitivnim i afektivnim reakcijama auditorijuma”, Doktorski rad, Jelena Cvijović
 • 2015 –  “Konkurentno pozicioniranje turističke destinacije na međunarodnom tržištu”, Doktorski rad, Verica Milutinović
 • 2016.  “Unapređenje instrumenata komunikacije u odnosima sa investitorima u Srbiji”, Doktorski rad, Natalija Nedeljković
 • 2016.  “Analiza potencijala za uspešnu promociju turističkih destinacija”, Magistarski rad, Dejan Markovski