Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Danilović
dr Miloš Danilović
Docent
Katedra za računarski integrisanu proizvodnju i logistiku
Kabinet 010
Telefon: +381 11 39 50 879
Obrazovanje
 • Doktorat: 2011, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Master: 2011, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Problem kvadratne asignacije u računarski integrisanoj proizvodnji
 • Diploma:  2009, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Problem kvadratne asignacije u računarski integrisanoj proizvodnji
Univerzitetska zvanja
 • 2012. Asistent u nastavi, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • 2010.-2012. Saradnik u nastavi, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Istraživačka oblast

Upravljanje lancima snabdevanja, Problem lokacije, Problemi redosleda i rasporeda u proizvodnji, Heuristike, Teorija grafova..

Odabrane reference
 1. Danilović, M. and Vasiljević, D.,'A novel relational approach for assembly system supply planning under environmental uncertainty’, International Journal of Production Research,Vol. 52(13), 2014.,IF=1.323, M21.
 2. Vasiljević, D. and Danilović, M., ‘Handling ties in heuristics for the permutation flow shop scheduling problem’, Journal of Manufacturing Systems, DOI: 10.1016/j.jmsy.2014.11.011., IF=1.847, M21.
 3. Vasiljević, D. and Danilović, M., ‘A novel linear algorithm for shortest paths in networks’, Asia-Pacific Journal of Operational Research, Vol. 30(2), 2013., IF=0.22, M23.
 4. Danilović, M., Ilić, O. and Cvetić, B., 'MRP for complex assembly systems under environmental uncertainty, New business models and sustainable competitiveness - SYMORG, Zlatibor, 2014.
 5. Danilović, M., 'Primena algoritama za najkraće putanje u mrežama u problemima višeetapnog procesa upravljanja', XXXVIII Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS, Zlatibor, 2011., ISBN: 978-86-403-1168-7.
 6. Vasiljević, D., Trkulja, Z. and Danilović, M., 'Towards an extended set of production line performance indicators’, Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 25(5-6), 2014.
 7. Danilović, M., Ilić, O.,'Algoritam proračuna vremenskog razmaka proizvodnje za problem redosleda u protočnoj radionici', Konferencija o računarskim naukama i informacionim tehnologijama - YU INFO, Kopaonik, 2012., ISBN: 978-86-85525-09-4.
 8. Danilović, M., Ilić, O.,'Mathematical Models and Techniques for Quadratic Assignment Problem’,XIII International Symposium on Innovative Management and Business Performance- SYMORG 2012., Zlatibor, 2012., ISBN: 978-86-7680-254-8.
 9. Danilović, M., 'Generalizacija NEH heuristike u permutacionim flowshopproblemima', XXXIXSimpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS, Tara, 2012. godine, ISBN: 978-86-7488-086-9.
 10. Danilović, M., Ilić, O., Nova formalizacija i proširenje faze umetanja u NEH heuristici',Konferencija o računarskim naukama i informacionim tehnologijama - YU INFO, Kopaonik, 2013.,ISBN: 978-86-85525-11-7.

Članstva u naučnim i stručnim organizacijama ili asocijacijama:
Član tehničkog odbora međunarodnog Simpozijuma privrednika i naučnika – SPIN.
Nagrade i priznanja
Nagrađen novčanom nagradom u januaru 2012 za kupovinu knjiga od strane Nastavno-naučnog veća za najbolje postignute rezultate u anonimnoj anketi studenata za ocenu kvaliteta vežbi.