Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Milošević
Nela Milošević
Asistent
Katedra za finansijski menadžment i računovodstvo
Kabinet 211
Telefon: +381 11 39 50 875
Obrazovanje
 • Master/Specijalizacija: 2014, Fakultet organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, Uzročno – posledični mehanizam bankarskih kriza i uloga regulatora
 • Diploma: 2012, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Uloga investicionih bankara u donošenju strateških odluka preduzeća kod transakcija spajanja i preuzimanja
Univerzitetska zvanja
 • 2014, Saradnik u nastavi, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • 2013, Demonstrator, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Ostalo radno iskustvo i angažovanje
 • 2014, stručna praksa u Sektoru za stanovništvo, Societe Generale Srbija
Profesionalno iskustvo
 • Angažman na projektu: Establishment of a Bulgarian-Serbian Chamber of Commerce and Industry, EU project, The Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme
 • Fakultet organizacionih nauka [2014-]: Seminar „Upravljanje troškovima i analiza finansijskih izveštaja u zdravstvenim ustanovama“, predavač.
Istraživačka oblast
Menadžment u bankarstvu, Investiciono bankarstvo, Finansijski menadžment, Upravljanje finansijskim institucijama
Odabrane reference
Monografija međunarodnog značaja (M14)
 • Milosavljevic M, Milanovic N, Milosevic N. (2014). Accrual Accounting in the Public Sector of Adria Countries: Comparative Study, in Adam Marszk (editor) International Context of Business Environment: Selected Evidence from CEE and SEE Countries, Gdańsk University of Technology Publishing House, Gdańsk 2014 [ISBN 978-83-7348-584-6, page 31-39].
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)
 • Milošević N, Barjaktarović Rakočević S, Milanović N, The banking for small and medium enterprises, In proceedings of the XIV International Symposium SymOrg: "New Business Models and Sustainable Competitiveness', Zlatibor, Serbia, 06-10.06.2014. [ISBN: 978-86-7680-295-1, page 519-525]. Belgrade: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade.
 • Milosavljević M, Milanović N, Milošević N. (2014). 'The critique to integral performance measurement systems', In proceedings of the XIV International Symposium SymOrg: "New Business Models and Sustainable Competitiveness', Zlatibor, Serbia, 06-10.06.2014. [ISBN: 978-86-7680-295-1, page 589-596]. Belgrade: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade.
 • Barjaktarović Rakočević S., Milošević N., Rakočević R., Behavioral finance and investment decisions, SymOrg2014: New Business Models and Sustainable Competitiveness, Zlatibor, 2014, ISBN: 978-86-7680-295-1
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63)
 • Milošević N, Barjaktarović Rakočević S., Uloga informacione tehnologije u računovodstvu, XVIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2014 – Udruženje za upravljanje projektima Srbije,  Beograd, Srbija, ISBN: 345-349, 2014.
 • Barjaktarović Rakočević S, Milošević N., Benković S. ‘Korporativno upravljanje u cilju održivog razvoja finansijskih institucija’. SPIN – Skup privrednika i naučnika: “Nova industrijalizacija, reinženjering i održivost”, Privredna komora Beograda, Beograd, 2013, ISBN: 978-86-7680-288-3
 • Milošević N, Barjaktarović Rakočević N., Benković S. 'Projektno finansiranje', YUPMA: "Savremene tendencije u projektnom i inovacionom menadžmentu", Zlatibor, 2013, ISBN: 978-86-86385-10-9
Članstva u naučnim i stručnim organizacijama ili asocijacijama:
 • 2014, član međunarodne stručne organizacije “European Finance Association“