Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Барјактаровић Ракочевић
др Слађана Барјактаровић Ракочевић
Ванредни професор
Катедра за финансијски менаџмент и рачуноводство
Кабинет 311б
Телефон: +381 11 39 50 935
Е-пошта: sladjana@fon.bg.ac.rs
Образовање
 • Докторат: 2007, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, тема: „Модел организације тржишта хартија од вредности и улога банака
 • Магистратура: 2002, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, тема: „Инвестиционо банкарство
 • Диплома: 1997, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, тема: “Садржај рада и организација Београдске берзе
Универзитетска звања
 • 2012 -:  Ванредни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2007-2012:  Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2002-2007: Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1998-2002: Асистент приправник, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1998: сарадник за научно-истраживачки рад, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2013: Тренер - Chartered Management Institute (ниво 5/7).
 • 2012 - : Продекан за међународну сарадњу и сарадњу са компанијама, Факултет организационих наука Универзитета у Београду
 • 2010 - : Рецензент комисије за Акредитацију
 • 2002-2007: Консултант, брокерско-дилерско друштво „Сензал“
 • 2002-2004: Члан Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
Професионално искуство
 • 2015: „Процена утицаја реорганизације школског распуста на туристички промет, продају традиционалних производа, запосленост и приходе у туристичким дестинацијама“, Регионална развојна агенција „Златибор“ ДОО, Ужице
 • 2014: Establishment of a Bulgarian-Serbian Chamber of Commerce and Industry, EU project, The Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme
 • 2014: Уредник међународне монографије: „Innovative Management and Firm Practice: An Interdisciplinary Approach” у издању Palgrave Macmillan, Велика Британија
 • 2013- : Пројекат - Оптимизација процеса, смањивање трошкова производње и унапређење финансијских перформанси у Соја протеину а.д. Бечеј, наручилац Викторија Група а.д.
 • 2012: Пројекат - Модел организације јединица за јавне набавке наручилаца, OSCE Mission to Serbia, 2012.
 • 2008: „Анализа пословања предузећа браничевског и подунавског округа“, Привредна комора Браничевско-пожаревачког округа, Пожаревац
 • 2006: Програм унапређења компетенција у локалној самоуправи у општини Голубац (Европска агенција за реконструкцију и општина Голубац), међународни пројекат, Тема: „Финансије у локалној самоуправи“
 • 2005: „Развој и примена модела финансијске анализе на малим и средњим предузећима“, Привредна комора Браничевско-пожаревачког округа, Пожаревац;
 • 2002-2005: Организовање Мастера из области Индустријског инжењерства у сарадњи са француском школом „Ėcole Centrale Paris”
 • Програм преквалификације вишка војног кадра за цивилна занимања (ПРИСМА) – Министарство одбране Уједињеног Краљевства и Северне Ирске (три године)
 • 2001-2005: Израда бизнис планoва за предузећа
Истраживачка област

Инвестиционо банкарство, Управљање финансијским институцијама, Банкарски менаџмент, Институционални инвеститори и иницијална јавна понуда, Менаџерско рачуноводство

Усавршавање
 • 2012: Гостујући професор, Универзитет у Марибору, Факултет за организацијске веде
 • 2007: семинар “Case Method Teaching: Brining the real world into your classroom”, ECCH i FON, Београд
 • 2007: семинар – радионица: “An Introduction to Case Writing”, ECCH, Будимпешта
 • 2006: „7th International Management Teachers Academy- IMTA, Faculty Development Program - Finance track“, CEEMAN и Бледска школа менаџмента, Блед, Словенија
 • 2004: „Academic Skills Advancement”, програм унапређења академских вештина асистената Универзитета у Београду, Београдска отворена школа, Београд
 • 2003: усавршавање у Делта банци, Београд
 • 2002: студијски боравак на Њујоршкој берзи – NYSE, SAD; Чикашка терминска берза, Чикаго САД
 • 2002: студијски боравак на Универзитету Илиноис у Чикагу, САД
 • 2000: диплома и лиценца брокера за трговање на финансијском тржишту, Савезна комисија за хартије од вредности и финансијско тржиште, Београд
 • 2000/2001: једногодишње специјалистичке студије на Алтернативној академској образовној  мрежи (ААОМ) на програму "Транзиција и реконструкциј"
 • 2001: гост предавач на модулу „Трговина на европским финансијским тржиштима“ у Београдској отвореној школи
 • 1998: усавршавање на Београдској берзи
Одабране референце
 • Barjaktarović Rakočević S, Latinović M, Milosavljević M. (2014). 'Working Capital Management Practices and Financial Performance: Evidence from Serbia', in: Levi Jakšić M, Barjaktarović Rakočević S, Martić M. (eds.) 'Innovative Management and Firm Practice: An Interdisciplinary Approach', Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, pp. 258-262, [ISBN: 978-1-137-40220-2]
 • Benković S, Barjaktarović Rakočević S, Zeremski A., 2012, Participation of financial institutions in project financing of infrastructure projects, Industrija, Vol. 40, No. 1, pp 149-171 UDK 005.8:336.581
 • Stančić P, Čupić M, Barjaktarović Rakočević S, Benković S, 2012, Dominant shareholders, board structure and bank performance: evidence from Serbia, Industrija, Vol. 40, No. 2, pp 51-68 UDK 336.71:519.86(497.11)
 • Barjaktarovic-Rakocevic S,  Benkovic S,  Model of Regulation of Financial Institutions - Case of Serbia, Metalurgia International, (2012), vol. 17 br. 7, str. 198-204
 • Benkovic S,  Barjaktarovic-Rakocevic S,  Milosavljevic M, Private Capital Participation in Financing Infrastructure Projects in Serbia, Metalurgia International, (2012), vol. 17 br. 1, str. 140-145
 • Кнежевић С, Барјактаровић Ракочевић С, Ђурић Д, “Примена и ограничење рацио анализе финансијских извештаја у пословном одлучивању“, Management - часопис за теорију и праксу менаџмента, вол. 16, бр. 61, 2011. стр. 25-33.  ISSN 1820-0222; COBISS.SR-ID188379404
 • Барјактаровић Ракочевић С, Бенковић С, Кнежевић С, „Корпоративно управљање у банкама у Србији“, Management - часопис за теорију и праксу менаџмента, вол. 16, бр. 61, 2011. стр. 5-13.  ISSN 1820-0222; COBISS.SR-ID188378124
 • Кнежевић С, Барјактаровић Ракочевић С, Ђурић Д, „Управљачко рачуноводство у функцији стицања конкурентске предности и банкарски контролинг“, Management - часопис за теорију и праксу менаџмента, број 59, година XVI, 2011. стр. 5-13. ISSN 0354-8635; COBISS.SR-ID184583692 M51
 • Бенковић С, Ракочевић-Барјактаровић С, „Утицај закона о финансирању инфраструктуре од стране јавно-приватног партнерства“, Facta universitatis - series: Economics and Organization, вол. 8, бр. 4, стр. 401-409, 2011. ISSN 0354 – 4699 УДЦ 334.752 338.49:336.13 COBISS.SR ID=515052698
 • Ђурић Д, Кнежевић С, Барјактаровић Ракочевић С, „Рачуноводствени систем информисања за планирање и контролу у банкама“, Management - часопис за теорију и праксу менаџмента, вол. 16, бр. 61, 2011. стр. 43-55.  ISSN 1820-0222; COBISS.SR-ID188377612
Остала библиографија
 • Barjaktarović Rakočević S, Latinović M, Milosavljević M. (2014). 'Working Capital Management Practices and Financial Performance: Evidence from Serbia', in: Levi Jakšić M, Barjaktarović Rakočević S, Martić M. (eds.) 'Innovative Management and Firm Practice: An Interdisciplinary Approach', Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, pp. 258-262, [ISBN: 978-1-137-40220-2].
 • Benkovic S, Barjaktarovic Rakocevic S, Zarkic Joksimovic N. (2014). Potentials of the electronic power industry financing in Serbia through public-private partnership, in Adam Marszk (editor) International Context of Business Environment: Selected Evidence from CEE and SEE Countries, Gdańsk University of Technology Publishing House, Gdańsk 2014, [ISBN 978-83-7348-584-6, page 79-89]
 • Barjaktarović Rakočević S, Milošević N, Rakočević R, Behavioral finance and investment decisions, SymOrg2014: New Business Models and Sustainable Competitiveness, Zlatibor, 2014, ISBN: 978-86-7680-295-1
 • Milošević N, Barjaktarović Rakočević S, Milanović N, The banking for small and medium enterprises, SymOrg2014: New Business Models and Sustainable Competitiveness, Zlatibor, 2014, ISBN: 978-86-7680-295-1
 • Vlastelica Bakić T, Cicvarić Kostić S, Barjaktarović Rakočević S, “Communication of Lean and Green Practices Via Web Sites”, LeanTech ‘13, 2nd International scientific conference on lean technologies, 5-6. September 2013, Belgrade, Serbia, 189-194, ISBN 978-86-7680-283-8
 • Benković S, Milosavljević M, Barjaktarović Rakočević SThe benefits of implementing public-private partnership in local government infrastructure financing – the case of Serbia, The 21st NISPAcee Annual Conference "Regionalisation and Inter-regional Cooperation”, Belgrade, Serbia, May 16-18, 2013, p.p. 1-10, ISBN: 978-80-89013-68-5
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • 2015: Члан European Finance Association
 • 2015: Члан Програмског одбора међународне конференције о развоју органицазионих наука, Факултет за организацијске веде, Универзитет у Марибору, Порторож
 • 2014 - : Члан комисије за одбрану докторске дисертације на Универзитету Pantheon-Sorbonne, Париз, Француска
 • 2014 : Председник Организационог одбора међународног научног симпозијума SymOrg
 • 2013 - : Члан Програмског одбора научног симпозијума SPIN
 • 2012 : Председник Организационог одбора међународног научног симпозијума SymOrg
 • 2012 - : Члан Српске асоцијације менаџера
 • 2011-: Делегат Београдског Универзитета у Супштини академског друштва „Бранко Крсмановић“
 • 2011 - 2012: Члан Програмског одбора научног симпозијума SPIN
 • 2011- : Члан Уређивачког одбора међународне рубрике часописа Management
 • 2010 - : Члан Financial Management Association
 • 2007 - 2009: Члан Редакционог одбора часописа Management
 • 2007:  Члан CEEMAN IMTA Alumni
 • 2006 - : Члан Издавачког одбора Факултета организационих наука
 • 2004: Члан организационог одбора научног симпозијума SymOrg
Награде и признања
 • 2013: Номинација за Годишњу награду САМ-а за једног од 20 најбољих менаџера у Србији, Српска асоцијација менаџера
 • 2007: Победник XXIII конкурса “Задужбине Андрејевић” за објављивање монографија у библиотеци Dissertatio
 • 2004: Победник XVI конкурса “Задужбине Андрејевић” за објављивање монографија у библиотеци Academia
 • 2001: Добитник стипендије од стране World University Service Austria у сарадњи са Министарством иностраних послова Аустрије
 • 1999: Награда Београдског универзитета за студента генерације Факултета организационих наука у школској 1997/98
 • 1998: Најбољи дипломирани студент у школској 1997/98 на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду
 • 1997-1999: Стипендија Министарства просвете Црне Горе за најбоље студенте на последипломским студијама
 • 1996: Најбољи студент треће године у школској 1995/96 на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду
 • 1994-1997: Стипендија Министарства просвете Црне Горе за најбоље студенте на основним студијама
Научни радови
 • Бенковић С, Барјактаровић Ракочевић С, Милосављевић М, „Private Capital Participation In Financing Infrastructure Projects In Serbia“, Metalurgia International, No. 1 – 2012, стр. 140-145. ISSN 1582 – 2214. импакт фактор 2010=0.154 COBISS.SR-ID515043994
 • Барјактаровић Ракочевић С, Бенковић С, „Model of regulation of financial institutions - case of Serbia“, Metalurgia International, ISSN 1582 – 2214. Vol 17 (7), 2012, pp. 198-204, IF  2010=0.154.
 • Станчић П., Чупић М., Барјактаровић Ракочевић С., “Influence of Board Size and Composition on Bank Performance - Case of Serbia”,  Actual Problems of Economics, ISSN 1993-6788, No. 8 (134), 2012, IF  2011=0.039
 • Benković S, Barjaktarović Rakočević S, Zeremski A, Participation of financial institutions in project financing of infrastructure projects, Industrija, Vol. 40, No. 1, pp 149-171 UDK 005.8:336.581, 2012.
 • Stančić, P, Čupić M, Barjaktarović Rakočević S, Benković S, Dominant shareholders, board structure and bank performance: evidence from Serbia, Industrija, Vol. 40, No. 2, pp 51-68 UDK 336.71:519.86(497.11), 2012.
 • Knezevic S, Markovic M, Barjaktarovic Rakocevic S, “Assesing Efficiency in Banking”, Industrija, Vol. 40, No. 3, pp 71-92 UDK 005.336.1:336.71, 2012.