Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Митровић
Зорица Митровић
Асистент
Катедра за менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине
Кабинет 311а
Телефон: +381 11 39 50 933
Образовање
 • Мастер: 2013,  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Стратешко управљање перформансама у организацијама јавног сектора
 • Диплома: 2009, Факултет организационих наука,  Универзитет у Београду, Упоредни приказ и анализа методологија стратешког планирања
Универзитетска звања
 •  2013. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 •  2011. Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • Јануар 2010 –  Септембар 2011. год, истраживач приправник, Институт Михајло Пупин
Професионално искуство
 • Јануар – Децембар 2010. год, ”Улога националних иновационих капацитета у креирању економије и друштва заснованог на знању у Србији, компатабилног са иновационим системом ЕУ”, финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој, евиденциони број 149021Д, истраживач приправник, Институт Михајло Пупин.
 • Јануар – Септембар 2011. год, ”Истраживање и развој платформе за научну подршку у одлучивању и управљању научним и технолошким развојем у Србији”, финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој, евиденциони број МНТР47005, истраживач приправник, Институт Михајло Пупин.
 • Јануар 2012 - , ”Истраживање савремених тенденција стратешког управљања применом специјализованих менаџмент дисциплина у функцији конкурентности српске привреде” , евиденциони број ОИ 179081, истраживач приправник, Факултет организационих наука
Истраживачка област
Менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине
Одабране референце
 • Marija Todorović, Zoricа Mitrović, Dragan Bjelica: Measuring of project success in project-oriented organizations, Management, FON, 2013, ISSN 1820-0222, Issue 68, p 41-48.
 • Zoricа Mitrović, Bjelica Dragan, Toljaga-Nikolić Danijela:  Evaluation Of Capacity Development In Strategic Planning – A Case Of Central Government Institutions In Serbia, XIV International Symposium “New Business Models And Sustainable  Competitiveness”, ISBN: 978-86-7680-295-1, Symorg 2014, Zlatibor, Serbia, June 6. -10. 2014.
 • Vladimir Obradović, Petar Jovanović, Dejan Petrović, Marko, MIhić, Zoricа Mitrović: Project managers’ emotional intelligence – a ticket to success, Procedia –Social and Behavioral Sciences, Elsevier, ISSN: 1877-0428, Volume 74, 29 March 2013, Pages 274-284.
 • Vladimir Obradović, Marko, Mihić, Dejan Petrović, Marija Todorović, Zoricа Mitrović: Upgrade Your Project Manager - Skills and Characteristics of a Successful Project Leader, Procedia –IPMA 2014, September 2014.
 • Marija Todorović, Zoricа Mitrović, Istraživanje i analiza povezanosti primene specijalizovanih menadžment disciplina i konkurentnosti srpske privrede, poglavlje u monografiji “Strateško upravljanje znanjem u funkciji konkurentnosti projektno oriijentisanih preduzeća”, str. 159-174, redaktor prof. dr Dejan Petrović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, ISBN 978-86-7680-269-2, 2013.
 • Zoricа Mitrović, Marija Todorović, Dragan Bjelica, Strategic performance management system of public sector organizations in Serbia: The role of an accountability system, Serbian Journal of Project Management, Vol 3. Issue 1. 2013, ISSN 2217-7256 .
 • Zorica Mitrović, Mihić M, Obradović V. „Analiza softverskih rešenja za podršku upravljanju projektima u projektno orijentisanim organizacijama“, Tehnika, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, Godina 2014, Broj 3, str: 521-528, ISSN 1450-9911, 2014.
 • Zorica Mitrović, Bjelica Dragan, Danijela Toljaga-Nikolić: Analiza softvera za upravljanje znanjem u projektnom okruženju, XVIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2014, Zbornik radova „Upravljanje projektima u IT okruženju“ , ISBN 978-86-86385-11-6, Udruženje za upravljanje projektima Srbije- YUPMA, Beograd, 12.-13. Maj 2014.
 • Zoricа Mitrović, Dragan Bjelica, Marija Todorović: Strategic investment in health as determinant of economic growth; XIII International symposium - “Innovative management and business performance“ – SYMORG 2012, Book of abstracts, ISBN: 978-86-7680-254-8,  Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor, 5-9. jun 2012
 • Zoricа Mitrović, Marija Todorović, Danijela Toljaga-Nikolić: Strateško upravljanje performansama u projektno orijentisanim organizacijama, YUPMA 2013, Savremen tendencije u projektnom i inovacionom menadžmentu, Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-10-9, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, 7-9. jun 2013, str. 54-58 

Остала библиографија
 • Todorović Marija, Toljaga-Nikolić Danijela, Zoricа Mitrović: Project Success Analysis: Evidence From Serbia, XIV International Symposium “New Business Models And Sustainable  Competitiveness”, ISBN: 978-86-7680-295-1, Symorg 2014, Zlatibor, Serbia, June 6. -10. 2014.
 • Bjelica Dragan, Zoricа Mitrović, Todorović Marija: Defining “Success” For Project Management Information System: A Cross Sectional Study, XIV International Symposium “New Business Models And Sustainable Competitiveness”, ISBN: 978-86-7680-295-1, Symorg 2014, Zlatibor, Serbia, June 6. -10. 2014.
 • Marija Todorović, Dragan Bjelica, Zoricа Mitrović, Concepts and models for presentation of project success, Serbian Journal of Project Management, Vol 3. Issue 1. 2013., ISSN 2217-7256.
 • Dragan Bjelica, Marija Todorović, Zoricа Mitrović, Risk appraisal for software projects in accordance with project management maturity models, Serbian Journal of Project Management, Vol 3. Issue 2. 2013, ISSN 2217-7256.
 • Todorović Marija, Danijela Toljaga-Nikolić, Zoricа Mitrović: Proces integracije znanja u okruženju IT projekta, XVIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2014, Zbornik radova „Upravljanje projektima u IT okruženju“ , ISBN 978-86-86385-11-6, Udruženje za upravljanje projektima Srbije- YUPMA, Beograd, 12.-13. Maj 2014.
 • Bjelica Dragan, Zoricа Mitrović, Todorović Marija: Agilno upravljanje projektima u IT industriji, XVIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2014, Zbornik radova „Upravljanje projektima u IT okruženju“ , ISBN 978-86-86385-11-6, Udruženje za upravljanje projektima Srbije- YUPMA, Beograd, 12.-13. Maj 2014.
 • Marija Todorović, Dragan Bjelica, Zoricа Mitrović: Analiza projektnog okruženja kroz određivanje kritičnih faktora uspeha, YUPMA 2013, Savremen tendencije u projektnom i inovacionom menadžmentu, Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-10-9, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, 7-9. jun 2013, str. 254-258
 • Dragan Bjelica,Zoricа Mitrović, Danijela Toljaga Nikolić: Key dimensions in project portfolo management using web.based approach; XIII International symposium - “Innovative management and business performance“ – SYMORG 2012, Book of abstracts, ISBN: 978-86-7680-254-8,  Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor, 5-9. jun 2012
 • Marija Todorović, Dragan Bjelica, Zoricа Mitrović: Post-projektni izveštaji kao izvor znanja u organizacijama; XVI Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2012, U susret ekonomiji znanja – Upravljanje projektima znanja, Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-09-3, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, 18-20. maj 2012, str. 459-463
 • Zoricа Mitrović, Danijela Toljaga-Nikolić, Marija Todorović, Analiza zdravstvenih efekata javno finansiranih projekata, XVI Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2012, U susret ekonomiji znanja – Upravljanje projektima znanja, Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-09-3, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, 18-20. maj 2012, str. 348-353
 • Danijela Toljaga-Nikolić, Zoricа Mitrović, Dragan Bjelica, Metodologija mekih sistema u rešavanju upravljačkih problema, XVI Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2012, U susret ekonomiji znanja – Upravljanje projektima znanja, Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-09-3, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, 18-20. maj 2012, str. 338-343
 • Vladimir Obradović, Zoricа Mitrović, Slavica Cicvarić-Kostić: Selection Methods: How We Pick Change Projects, 1stInternational Symposium and 10th Bacan Conference on Operational Reasrch, ISBN: 978-960-87277-6-2, Greece, Thessaloniki, 22-25. September 2011., 325-332.
 • Vladimir Obradović, Marko Mihić, Zoricа Mitrović: Experiences and challenges of the central government capacity building: the case of Serbia, 9th International scientific conference – “Serbia facing the challenges of the globalization and sustainable development”, Proceedings, ISBN 978-86-7747-445-4, Megatrend University, Belgrade, November 25th 2011, 165-170  
 • Đuro Kutlača, Sanja Popović Pantić, Zoricа Mitrović: Assessment of innovation infrastructure in Serbia – Case study: Innovation projects financed by MoES, MoERD and NARD, XV International scientific conference on industrial systems – IS’11, ISBN 978-86-7892-341-8, University of Novi Sad, Faculty of technical sciences, Department of industrial engineering and management, Novi Sad, September 14-16 2011, 467-472
 • Zoricа Mitrović, Vladimir Obradović, Marko Mihić: Uporedna analiza softvera za upravljanje projektima, Skup privrednika i naučnika – SPIN'11, ISBN: 978-86-7680-244-9, Beograd, 1-2. Novembar 2011., str. 282-288.
 • Đuro Kutlača, Zoricа Mitrović: Evaluacija infrastructure za podršku inovacionih aktivnosti u Srbiji: studija slučaja inkubatora, XXXVIII Simpozijum o opercionim istraživanjima – SYMOPIS 2011, ISBN 978-86-403-1168-7, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Zlatibor, 4-7. Oktobar 2011., str 309-312
 • Đuro Kutlača, Zoricа Mitrović, Marija Mosurović: Sistem za praćenje i evaluaciju inovacionih projekata, XV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2011, „Projektni menadžment u Srbiji – uspesi i mogućnosti“, Zbornik radova, ISBN: 978-86-86386-08-6, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, 10-12. jun 2011. , str. 58-62
 • Aleksandra Lazarević, Vladimir Obradović, Zoricа Mitrović: Specifični aspekti upravljanja konfliktima u projektnim timovima, XV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2011, „Projektni menadžment u Srbiji – uspesi i mogućnosti“, Zbornik radova, ISBN: 978-86-86386-08-6, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, 10-12. jun 2011. , str. 579-583
 • Đuro Kutlača, Dušica Semenčenko, Marija Mosurović, Zoricа Mitrović: Izazovi visokog obrazovanja na prostoru Zapadnog Balkana, XVII naučni skup međunarodnog značaja, ''Tehnologija, kultura i razvoj'', ISBN: 378.014.5(082), Tivat, crna Gora, 1.-3.9.2010.
 • Đuro Kutlača, Dušica Semenčenko, Marija Mosurović, Zoricа Mitrović: Širenje znanja o tehnologijama i zaštita prava intelektualne svojine, XVII naučni skup međunarodnog značaja, ''Tehnologija, kultura i razvoj'', ISBN: 378.014.5(082), 005.94(082) 978-86-904137-9-9, Tivat, Crna Gora, 1.-3.9.2010.
 • Đuro Kutlača, Zoricа Mitrović, Sunčica Šestić Stefanović: Analiza inovacionih aktivnosti u preduzećima u srbiji, XXXVII Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2010, ISBN: 65.012.122:061.3(497.11)(082), Tara, 21.-24-2010.
 • Đuro Kutlača, Zoricа Mitrović, Sanja Popović Pantić: Zaštita rezultata istraživanja kao faktor valorizacije istraživačkih rezultata u I&R projektima, XII Internacionalni simpozijum „Menadžment znanja i organizacione nauke “ – SYMORG 2010, Zbornik apstrakata, ISBN: 978-86-86385-07-9, Zbornik radova – CD izdanje, Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor, 9-12. jun 2010
 • Đuro Kutlača, Zoricа Mitrović, Dušica Semenčenko: Upravljanje istraživačkim mprojektima u okviru FP EU – izazov i šansa, XIV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2010, "Strategijski projektni menadžment i projektno liderstvo", Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-07-9, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, 14-16. maj 2010. , str. 136-140
 • Jovana Sivaček, Zoricа Mitrović: Upravljanje projektima zasnovano na metodologiji kritičnih lanaca, XIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2009, "Projektni menadžment – vizija i strateški ciljevi", Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-04-8, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, 6-8. jun 2009, str. 461-465 

Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • YUPMA - Udruženje za upravljanje projektima Srbije,
 • IPMA - International Project Management Association,
 • IPMA Young Crew Serbia,
 • SENET - Central and South East European Network