Početna / Konkursi

Uvid javnosti

Na osnovu člana 82. Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.49/2019) i čl. 20. i 21. Pravilnika o postupku načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 24/2016 i 21/2017) kao i odredbi člana 58. Statuta Fakulteta i Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Miljana Vučetića u naučno zvanje viši naučni saradnik (04-04 br.6/5-2019/5 od 14.11.2019.), Nastavno-naučno veće na sednici održanoj 20.11.2019. godine, jednoglasno je donelo odluku da se prihvata  Izveštaj Komisije o ispunjenosti uslova za izbor dr Miljana Vučetića u naučno zvanje viši naučni saradnik ((04-04 br.6/5-2019/5 od 14.11.2019.) i stavlja na uvid javnosti u trajanju od 30 dana.