Почетна / Конкурси (Страна 10)

Увид јавности

На основу члана 82. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник Републике Србије“, бр.49/2019) и чл. 20. и 21. Правилника о поступку начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/2016 и 21/2017) као и одредби члана 58. Статута Факултета и Извештаја о испуњености услова за избор др Миљана Вучетића у научно звање виши научни сарадник (04-04 бр.6/5-2019/5 од 14.11.2019.), Наставно-научно веће на седници одржаној 20.11.2019. године, једногласно је донело одлуку да се прихвата  Извештај Комисије о испуњености услова за избор др Миљана Вучетића у научно звање виши научни сарадник ((04-04 бр.6/5-2019/5 од 14.11.2019.) и ставља на увид јавности у трајању од 30 дана.