Почетна / Конкурси (Страна 30)

Увид јавности

На основу члана 81. Закона о научноистраживачкој делатности и чл. 15. и 16. Правилника о поступку начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата као и одредби Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор Валентине Вукмировић у истраживачко звање истраживач сарадник, у трајању од 30 дана.