Почетна / Конкурси (Страна 30)

Увид јавности

На основу oдредби Закона о научноистраживачкој делатности  и  Правилника о поступку начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата  као и одредби чл. 57. и 138. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о испуњености услова за избор др Уроша Крчадинца у научно звање научни сарадник.