Почетна / Конкурси (Страна 40)

Увид јавности

На основу члана 76. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 110/05.; 50/06.; 18/10. и 112/2015) и чл. 18 и 21. Правилника о поступку начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/2016) као и одредби чл. 57. и 138. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о испуњености услова за избор др Бојане Јовановић у научно звање научни сарадник.

Увид јавности траје 30 дана.

Увид јавности

На основу члана 141. Статута Факултета, ставља се на увид јавности Реферат Комисије за избор Марије Новаковић у звање асистента, за ужу научну област Страни језик –
енглески језик.

Увид јавности траје 30 дана.

Реферат Комисије налази се у Библиотеци Факултета.