Početna / Vesti osnovne studije

Prelazak sa jednog na drugi studijski program u okviru Fakulteta

Molbe za prelazak sa jednog na drugi studijski program u okviru Fakulteta se podnose od 22.09. do 27.09.2017. godine, u studentskoj službi.

Student može preći sa jednog na drugi studijski program ako je ostvario najmanje 60 ESPB bodova, pod uslovima propisanim studijskim programom, od kojih se na drugom studijskom programu može priznati najmanje 37 ESPB bodova, među kojima je predmet „Matematika 1″.

Student ne može da vrši prelazak ukoliko mu je do okončanja studijskog programa ostalo 60 ili manje ESPB bodova.

Ponovni upis na isti ili sličan studijski program osnovnih akademskih studija

Predaja zahteva za ponovni upis na isti ili sličan studijski program se vrši od 28.09. do 6.10.2017. godine.

Ponovni upis može da izvrši lice kome je prestao status studenta usled:

1. nezavršetka studija u predviđenom roku;
2. završetka studija;
3. ispisivanja sa studija;
4. neupisivanja školske godine;
5. izricanja disciplinske mere isključenja sa studija.

Potrebno je lice koje predaje zahtev ostvarilo najmanje 60 ESPB bodova na studijskom programu na kom je bio upisan.

Produženje roka za završetak studija

Studenti upisani u školskoj 2009/10. godini, odnosno koji studiraju osam školskih godina, treba da završe osnovne akademske studije do 30.09.2017. godine, u suprotnom gube status studenta.
Studentu se može, na lični zahtev, produžiti rok završetka studija za dva semestra, odnosno do 30.09.2018. godine ako ispunjava predviđene uslove.

Zahtevi se predaju u studentskoj službi od 25.09. do 4.10.2017. godine.

USLOVI