Početna / Saradnja / Međunarodna saradnja / Mobilnost studenata

Mobilnost studenata

Pojam mobilnosti studenata podrazumeva ostvarivanje dela studijskog programa (jedan ili više semestara) na nekom stranom univerzitetu. Mobilnost može biti organizovana u toku osnovnih i postdiplomskih studija. Postoje dva tipa mobilnosti za studente: razmena u toku studija i odlazak na sledeći nivo studija, tzv. Full-degree mobilnost.

Prednosti studenata koji su jedan deo svog obrazovanja proveli u inostranstvu su višestruke. Pored neizbežnog sticanja brojnih poznanstava i upoznavanja drugih kultura, studenti uče strani jezik, stiču nova iskustva i, najvažnije od svega, imaju mnogo veće mogućnosti za zapošljavanje u zemlji i inostranstvu. Odlaskom na određeni period na visokoškolsku instituciju u inostranstvu, studenti se u velikoj meri diferenciraju od ostalih, što im daje prednost i što uspešne, a posebno strane kompanije, tu razliku prepoznaju.

Razmena studenata podrazumeva mogućnost da student tokom svojih studija na Univerzitetu u Beogradu provede jedan ili više semestara na nekom stranom univerzitetu. Na primer, student druge godine osnovnih akademskih studija može imati priliku da ode na razmenu u toku treće godine. Za vreme razmene, student prati nastavu i polaže ispite koji su, u manjoj ili većoj meri, ekvivalentni ispitima sa matičnog fakulteta. Važno je napomenuti da se ispiti položeni u inostranstvu priznaju po povratku na matični fakultet. Student na taj način nastavlja studije na narednoj godini studijskog programa, ali pod uslovom da je položio odgovarajuće ispite i da ispunjava uslove za upis. Na kraju perioda razmene, student dobija potvrdu od inostrane visokoškolske institucije. Pri tome, u dodatku diplomi naznačeno je na kojoj visokoškolskoj ustanovi su položeni ispiti, zatim koliki je bio period trajanja razmene, kao i sa kojim uspehom su savladani ispiti. Ukoliko nije izvršeno priznavanje ispita po povratku sa razmene, ocene ovih ispita ne ulaze u konačni prosek ocena studenata.

Full-degree mobilnost podrazumeva da diplomci preko različitih programa stipendiranja apliciraju i upisuju studijske programe na master i doktorskim studijama na visokoškolskim institucijama u inostranstvu. Po završetku postdiplomskih studija, studenti stiču diplomu institucije na kojoj su pohađali studije, te ni na koji način nisu povezani sa fakultetom na kojem su prethodno završili osnovne studije.

Programi mobilnosti koje studenti Fakulteta organizacionih nauka mogu koristiti jesu programi u kojima učestvuje Univerzitet u Beogradu. Ažurnu listu programa i projekata u kojima učestvuje Univerzitet u Beogradu možete pronaći na:  http://bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/mobilnost.php?submenuheader=2

Pored ovih programa, studenti mogu konkurisati i u okviru ovih mreža i programa:

CEEPUS

CEEPUS je skraćenica za „Central European Exchange Program for University Studies“. Ovo je program akademske razmene studenata, nastavnog osoblja i istraživača iz Srednje i Istočne Evrope, koji je započeo 1993. godine, a zasniva se na međunarodnom sporazumu. Njegove potpisnice su: Austrija, Albanija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Makedonija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Studentske stipendije uključuju oslobađanje od plaćanja školarine, zatim smeštaj, hranu i određenu novčanu naknadu. Iznos novčane naknade zavisi od države u koju student putuje.

Prijave se vrše putem Interneta, a pre prijave studenti treba da se konsultuju s koordinatorom za CEEPUS u svojoj državi (NCO). Sve dodatne informacije o programu i kontakt Nacionalnog koordinatora za Srbiju u Ministarstvu prosvete i nauke možete pronaći na vebsajtu: www.ceepus.info

ERAZMUS+

Erazmus+ je program Evropske unije koji u periodu od 2014. do 2020. godine finansira projekte saradnje u oblasti obrazovanja i obuka, mladih i sporta. Program pruža podršku projektima saradnje između institucija, kojima se stvaraju mogućnosti da i pojedinci konkurišu i učestvuju.

Program Erazmus+ sadrži više vrsta projekata koji se svrstavaju u tri osnovna dela ili ključne aktivnosti i dva posebna: KA1 (ključna akcija 1) obuhvata projekte koji se odnose na mobilnost u oblasti obrazovanja i mladih; KA2 (ključna akcija 2) se odnosi na različite vrste projekata institucionalne saradnje u oblasti obrazovanja, mladih i sporta; KA3 (ključna akcija 3) obezbeđuje finansiranje za projekte koji podržavaju unapređenje obrazovnih politika i politika koje se odnose na mlade; Posebni, izdvojeni delovi programa su Žan Mone – podrška izučavanju, istraživanju i analizama evropskih integracija i deo za Sport.

Univerzitet u Beogradu ima veliki broj potpisanih Inter-institucionalnih sporazuma za ramenu studenata, nastavnog i administrativnog osoblja sa drugim inostranim univerzitetima u okviru programa Erazmus+, ključna akcija 1. Stipendije su dostupne svim studentima Univerziteta u Beogradu, a konkursi se otvaraju kontinuirano tokom godine. Konkursi su dostupni studentima različitih fakulteta, u zavisnosti od oblasti koje su Inter-institucionalnim sporazumom predviđene za razmenu.

Konkursi se objavljuju i dostupni su preko platforme http://mobion.bg.ac.rs/. Da bi se prijavio, svaki student mora da ima otvoren nalog na platformi.

Uputstvo za studente koji se prijavljuju za mobilnost u okviru Erazmus+ programa KA1 preko platforme http://mobion.bg.ac.rs/ možete videti ovde.

Global UGRAD

Global Undergraduate program razmene za Srbiju (Global UGRAD) obezbeđuje talentovanim studentima osnovnih studija punu stipendiju za jednu školsku godinu u Sjedinjenim Državama. Global UGRAD program sponzorisan je od strane američkog naroda i U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs.

Stipendija pokriva školarinu, međunarodna putovanja, smeštaj i hranu, osiguranje od povreda, odnosno osiguranje u slučaju bolesti, kao i manji džeparac i kupovinu knjiga. Studenti pohađaju kurseve iz svog polja studiranja, iz američke istorije i kulture, kao i izborne predmete. Izabrani studenti imaju priliku da učestvuju u aktivnostima univerzitetskog kompleksa, što im omogućava da se kroz društvene aktivnosti i volontiranje uključe u lokalnu američku zajednicu i na taj način steknu praktična iskustva u okviru odgovarajućih praksi.

Program administrira organizacija World Learning, a više informacija o programu možete pronaći na http://www.worldlearning.org.rs ili na http://serbia.usembassy.gov.

Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD)

Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD – Deutsher Akademischer Austausch Dienst) je udruženje visokih škola u Nemačkoj. DAAD je najveća nemačka organizacija koja se bavi finansijskom podrškom međunarodne saradnje visokih škola. Njen glavni zadatak je finansijsko podržavanje akademske saradnje sa inostranstvom, pre svega putem razmene studenata, nastavnika, saradnika i istraživača.

DAAD nudi studijske stipendije za kandidate svih struka za koje se mogu prijaviti diplomci sa dobrim prosekom i oni koji će diplomirati najkasnije pre početka korišćenja stipendije.

DAAD omogućava finansiranje:

  • učešća na nekom naprednom studijskom programu nakon prvog stepena studija u svrhu stručne ili naučne specijalizacije
  • master studija sa diplomom državnog ili privatnog univerziteta (koji je priznat od strane državnog) u Nemačkoj.

Više informacija o programima i načinu stipendiranja možete naći na http://www.daad.rs/ i http://www.daad.rs/sr/09877/ .

Program stipendiranja nemačke privede dr Zoran Đinđić

Od 2004. godine Fondacija dr Zoran Đinđić zajedno sa Odborom nemačke privrede za istočnu Evropu (OA), Saveznim Ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Nemačkom razvojnom agencijom (GIZ) uspešno sprovodi Program stipendija nemačke privrede Zoran Đinđić, čiji je cilj da se kvalifikovanim mladim ljudima obezbedi stručno usavršavanje u najpoznatijim nemačkim kompanijama u trajanju od tri do šest meseci.

Stipendije su namenjene studentima završnih godina osnovnih i master studija, kao i diplomiranim stručnjacima sa prvim radnim iskustvom. Stručnu praksu studenti obavljaju u nekim od najznačajnijih nemačkih kompanija u oblastima automobilske industrije, energetike, elektrotehnike, elektronike, bankarstva, biznisa, građevinarstva, trgovine, avioinženjeringa, poljoprivredne tehnike. Svake godine grupa od tridesetak mladih ljudi putuje u Nemačku gde obavljaju stručne prakse u kompanijama, kao što su Siemens, Bosch i Deutche Bank. Boravak u Nemačkoj omogućava im je da se upoznaju sa organizacijom, poslovnim procesima i funkcionisanjem velikih i uspešnih nemačkih kompanija, kako bi kasnije to znanje i iskustvo preneli kroz svoje buduće radno angažovanje i u Srbiju.

Fondacija dr Zoran Đinđić u saradnji sa Odborom nemačke privrede za istočnu Evropu organizuje za sve stipendiste i intenzivni pripremni kurs nemačkog jezika u trajanju od dve nedelje.

Za više informacija o programu stipendija nemačke privrede Zoran Đinđić posetite sajt: www.djindjic-stipendienprogramm.de

Ciljna grupa: Studenti završnih godina fakulteta, apsolventi i diplomirani stručnjaci sa prvim radnim iskustvom, do 30 godina
Struka: Prvenstveno studenti i diplomirani stručnjaci sa tehničkih fakulteta i ekonomije
Jezici: Engleski neophodan, znanje nemačkog poželjno
Konkurs: oktobar-novembar
Trajanje prakse: 3-6 meseci (jun-septembar ili jun-decembar)

Alexander von Humboldt stipendije za mlade istraživače

Svake godine, Aleksandar fon Humbolt (Alexander von Humboldt) fondacija dodeljuje do 500 istraživačkih stipendija za visoko kvalifikovane strane istraživače sa akademskom titulom doktora nauka koji nisu stariji od 40 godina. Program obezbeđuje istraživački boravak od 6 do 24 meseca u saradnji sa odabranom akademskom institucijom u Nemačkoj.

Za stipendiju se mogu prijaviti doktori nauka koji su doktorat odbranili u protekle četiri godine od dana podnošenja zahteva, koji imaju objavljene naučne publikacije u međunarodnim časopisima i poseduju stručne reference koje će pružiti informacije o kvalifikacijama podnosioca zahteva.

Više informacija možete naći na zvaničnom sajtu http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-stipendium-postdoc.html i sajtu Humboltovog kluba Srbije http://www.humboldt-serbia.ac.rs/.

Stpendije vlade Republike Francuske

Francuski institut u Srbiji sastavni je deo mreže od 130 francuskih instituta i 920 alijansi u svetu. Sa sedištem u Beogradu i ograncima u Novom Sadu i Nišu, predstavlja kulturnu diplomatiju Francuske i Srbiji.

U želji da podstakne mobilnost studenata, Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji, svake godine raspisuju konkurse za dodelu stipendija za studente iz Srbije koji žele da nastave školovanje u Francuskoj.

Od 2002. više od 350 stipendija za duge boravke dodeljeno je za studije u Francuskoj iz svih oblasti.

Moguće je konkurisati za neke od sldećih programa:

  • Stipendije vlade
  • Kofinansirane stipendije
  • Stipendije za naučna istraživanja
  • Ostale stpendije

Više informacija o programima i načinu stipendiranja možete naći na: http://www.institutfrancais.rs/

British Council

British Council je međunarodna organizacija za kulturne odnose iz Velike Britanije. Pruža prilike za međunarodnu razmenu ljudi iz Velike Britanije, ali i iz drugih zemalja i gradi poverenje između njih širom sveta. Beograd je jedan od prvih osam gradova u inostranstvu u kome je British Council otvorio svoju kancelariju.
Postoji mnogo načina da se u finansijskom smilsu obezbedi podrška studentima koji žele da studiraju u Velikoj Britaniji: stipendije, grantovi, školarine, novčane pozajmice.
Više informacija o programima i načinu stipendiranja možete naći na: http://www.educationuk.org/global/