Početna / Studije / Doktorske studije / Cenovnik na doktorskim studijama

Cenovnik na doktorskim studijama

Visina školarine i drugih nadoknada za usluge koje Fakultet pruža studentima Doktorskih studija.

Doktorske studije

Redni broj Naziv aktivnosti Cena [din]
1. Upis godine
Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment 288.000,00
Menadžment 288 000,00
Menadžment zdravstvenog sistema 288 000,00
2. Prijava na konkurs
Za jedan studijski program 13.000,00
Za oba studijska programa 20.000,00
Za sva tri studijska programa 25.000,00
3. Prijava ispita (jednog) (Prve dve prijave ispita besplatne) 5.000,00
4. Izdavanje potvrda i uverenja o položenim ispitima 4 000,00
5. Upis predmeta koji se prvi put sluša broj ESPB x
4.800,00
6. Upis predmeta koji se ponovo sluša broj ESPB x
3.600,00
7. Upis sedme godine studija 144.000,00
8. Promena izbornog predmeta po zahtevu studenta 6.000,00
9. Troškovi prelaska sa magistarskih na doktorske studije 20.000,00
10. Izdavanje uverenja o doktoriranju Bez naknade
11. Nadoknada za troškove upisa, indeks 3.000,00
12. Promena studijskog područja (ukoliko na studijskom izbornom području ima mesta) 40.000,00

Visina školarine i drugih nadoknada za usluge koje pruža Fakultet studentima u okviru programa doktorskih studija za školsku 2018/2019 godinu za strane državljane ukoliko slušaju nastavu na srpskom jeziku

Doktorske studije

Redni broj Naziv aktivnosti Cena [€]
1. Upis godine 5.000
2. Prijava na konkurs 250
3. Prijava ispita 100
4. Izdavanje potvrda i uverenja o položenim ispitima 150
5. Promena izbornog predmeta po zahtevu studenta 100
6. Upis predmeta koji se prvi put sluša broj ESPB x 45
7. Upis predmeta koji se ponovo sluša broj ESPB x 35
8. Upis sedme godine studija 2.500

Visina školarine i drugih nadoknada za usluge koje pruža Fakultet studentima u okviru programa doktorskih studija za školsku 2018/2019. godinu za strane državljane koji slušaju deo nastave na engleskom jeziku

Doktorske studije

Redni broj Naziv aktivnosti Cena €
1. Upis godine 7.500
2. Prijava na konkurs 250
3. Prijava ispita 100
4. Izdavanje potvrda i uverenja o položenim ispitima 150
5. Upis predmeta koji se prvi put sluša broj ESPB x 65
6. Upis predmeta koji se ponovo sluša broj ESPB x 55
7. Upis sedme godine studija 3.750
8. Promena izbornog predmeta po zahtevu studenta 100
9. Nadoknada za realizaciju ispita na transfer programu 600
10. Prijava ispita na transfer programu 100

 

Redni broj Dodatni troškovi za prvu godinu studija Cena €
1. Personalni računar 600
2. Knjige 900
Redni broj Dodatni troškovi za drugu godinu studija Cena €
1. Knjige 400
2. Učešće na konferenciji 1.100
Redni broj Dodatni troškovi za treću godinu studija Cena €
1. Tehnički troškovi izrade doktorata 400
2. Učešće na konferenciji 1.100

 

Doktorske disertacije

Redni broj Naziv aktivnosti Cena [din]
1. Prijava doktorske disertacije 90.000,00
2. Predaja prve verzije rada 90.000,00
3. Izveštaj mentora i ocena rada 95.000,00
4. Odbrana doktorske disertacije 90.000,00
5. Izdavanje uverenja o doktoriranju 6.000,00

 

Magistarske studije

Redni broj Naziv aktivnosti Cena [din]
1. Obnova godine (aktivacija dosijea) 140.000,00
2. Prijava magistarske teze 45.000,00
3. Predaja prve verzije rada i izveštaj mentora 55.000,00
4. Ocena rada i odbrana 45.000,00
5. Izrada magistarske diplome 15.000,00
6. Prijava ispita 5.000,00
7. Promena izbornog predmeta po zahtevu studenta 5.000,00
8. Izdavanje uverenja o magistraturi 5.000,00
9. Izdavanje potvrda i uverenja o položenim ispitima 4.000,00
10. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 5.000,00

 

Specijalističke studije

Redni broj Naziv aktivnosti Cena [din]
1. Izrada specijalističke diplome 6.000,00
2. Izdavanje uverenja o specijaliziranju 4.000,00
3. Izdavanje potvrda i uverenja o položenim ispitima 4.000,00
4. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 4.000,00

Napomena:

  • Studenti doktorskih studija koji su državljani Republike Srbije mogu uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu ili u tri rate:

I rata – prilikom upisa

II rata – do 01.02.2019. godine

III rata – do 15.05.2019. godine

  • Studenti – deca zaposlenih na Fakultetu, plaćaju školarinu kod upisa 30% od utvrđenog iznosa školarine za školsku godinu. Ukoliko se vrši obnova godine, plaća se ukupan iznos utvrđen ovom Odlukom.