Kvantitativni menadžment

Prva godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Nauka o menadžmentu 1 10
2. Odlučivanje – odabrana poglavlja 1 10
3. Statistika u menadžmentu 1 10
4. Izborni predmet 1 2 10
5. Izborni predmet 2 2 10
6. Izborni predmet 3 2 10

Druga godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
3 4
7. Izborni predmet 4 3 10
8. Izborni predmet 5 3 10
9. Izborni predmet 6 3 10
10. Laboratorijski istraživački rad na Pristupnom radu za doktorsku disertaciju 4 /
11. Izrada i odbrana Pristupnog rada za doktorsku disertaciju 4 30

Izborni predmeti:

 • Interoperabilnost poslovnih sistema i aplikacija
 • Akreditacija i sertifikacija-odabrana poglavlja
 • Elektronsko poslovanje – odabrana poglavlja
 • Inženjerska ekonomika
 • Integrisani operacioni menadžment
 • Kvantitativni modeli i metode u menadžmentu
 • Logistika – odabrana poglavlja
 • Marketing i upravljanje odnosima sa kupcima
 • Marketing informacioni sistemi
 • Menadžerski stres
 • Menadžment elektronskog poslovanja – odabrana poglavlja
 • Menadžment informacioni sistema
 • Menadžment razvoja
 • Menadžment ljudskih resursa – odabrana poglavlja
 • Metodologija naučno – istraživačkog rada
 • Multivarijaciona analiza
 • Multimedijalne komunikacije – odabrana poglavlja
 • Organizacione mreže i alijanse
 • Poslovna intelingencija – odabrana poglavlja
 • Sistem kvaliteta – odabrana poglavlja
 • Sistem menadžmenta životnom sredinom
 • Standardizacija – odabrana poglavlja
 • Stohastičko i fazi programiranje
 • Strateške inovacije
 • Strateško upravljanje projektima
 • Teorija igara u organizaciji
 • Upravljanje lancima snabdevanja – odabrana poglavlja
 • Upravljanje poslovnim procesima
 • Upravljanje proizvodnjom i uslugama – odabrana poglavlja
 • Finansijski menadžment – odabrana poglavlja
 • Spredšit inženjerstvo
 • Menadzment zdravstvene analitike
 • Preduzetnistvo i upravljanje MSP – odabrana poglavlja
 • Lin unapređivanje procesa
 • Upravljanje radnim učinkom i zaradama

Treća godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
5 6
12. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 5 /
13. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 6 /
14. Izrada i odbrana doktorske  disertacije 6 60