Operaciona istraživanja

Prva godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Višekriterijumska optimizacija i odlučivanje 1 10
2. Kombinatorna optimizacija 1 10
3. Nelinearno programiranje 1 10
4. Izborni predmet 1 2 10
5. Izborni predmet 2 2 10
6. Izborni predmet 3 2 10

Druga godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
3 4
7. Izborni predmet 4 3 10
8. Izborni predmet 5 3 10
9. Izborni predmet 6 3 10
10. Laboratorijski istraživački rad na Pristupnom radu za doktorsku disertaciju 4 /
11. Izrada i odbrana Pristupnog rada za doktorsku disertaciju 4 30

Izborni predmeti:

 • Algoritmi i složenost
 • Globalna optimizacija
 • Logistika – odabrana poglavlja
 • Meko računanje – odabrana poglavlja
 • Metaheuristike
 • Metodologija naučno – istraživačkog rada
 • Multivarijaciona analiza
 • Nauka o menadžmentu
 • Novi trendovi u operacionim istraživanjima
 • Primenjena matematička analiza
 • Primenjena numerička analiza
 • Statistika u menadžmentu
 • Stohastički modeli u računarskim naukama
 • Stohastičko i fazi programiranje
 • Teorija igara u organizaciji
 • Teorija kombinatornih algoritama
 • Upravljanje lancima snabdevanja – odabrana poglavlja
 • Preduzetništvo i upravljanje MSP – odabrana poglavlja

Treća godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
5 6
12. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 5 /
13. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 6 /
14. Izrada i odbrana doktorske  disertacije 6 60