Upravljanje sistemima

Prva godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Teorija sistema – odabrana poglavlja 1 10
2. Fazi logika i sistemi – odabrana poglavlja 1 10
3. Izborni predmet 1 1 10
4. Izborni predmet 2 2 10
5. Izborni predmet 3 2 10
6. Izborni predmet 4 2 10

Druga godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
3 4
7. Izborni predmet 5 3 10
8. Izborni predmet 6 3 10
9. Izborni predmet 7 3 10
10. Laboratorijski istraživački rad na Pristupnom radu za doktorsku disertaciju 4 /
11. Izrada i odbrana Pristupnog rada za doktorsku disertaciju 4 30

Izborni predmeti:

  • Vremenske serija i fraktali – odabrana poglavlja
  • Dinamički modeli finansijskih tržišta
  • Metodologija naučno – istraživačkog rada
  • Neuronske mreže i sistemi – odabrana poglavlja
  • Novi trendovi u operacionim istraživanjima
  • Optimalno upravljanje
  • Konstrukcija softvera – odabrana poglavlja
  • Sistemi sa diskretnim događajima
  • Stohastički procesi i sistemi
  • Teorija igara

Treća godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
5 6
12. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 5 /
13. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 6 /
14. Izrada i odbrana doktorske  disertacije 6 60