Menadžment

Prva godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Metodologija naučnih istraživanja 1 10
2. Organizacija poslovnih sistema 1 10
3. Strategijski finansijski menadžment 1 10
4. Marketing i odnosi s javnošću – strateški pristup 2 10
5. Menadžment ljudskih resursa 2 10
6. Strategijski menadžment 2 10

Druga godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
3 4
7. Izborni predmet 1- metodološki predmet 3 10
8. Izborni predmet 2 3 10
9. Izborni predmet 3 3 10
10. Laboratorijski istraživački rad na Pristupnom radu za doktorsku disertaciju 4 /
11. Izrada i odbrana Pristupnog rada za doktorsku disertaciju 4 30

Metodološki predmeti (bira se jedan iz grupe):

 • Menadžment performansi
 • Odlučivanje-odabrana poglavlja
 • Kvantitativni modeli u menadžmentu – odabrana poglavlja
 • Menadžment znanja

Izborni predmeti:

 • Savremena ekonomija
 • Teorija vrednovanja sredstava
 • Informaciono komunikacione tehnologije u menadžmentu
 • Preduzetničke strategije i biznis inovacije
 • Integrisane komunikacije
 • Ekološki menadžment i održivi razvoj
 • Organizaciono ponašanje i kultura
 • Menadžment kvaliteta
 • Marketing logistika-odabrana poglavlja
 • Upravljanje promenama
 • Projektni menadžment
 • Upravljanje poslovnim procesima
 • Životna sredina, zdravlje i sigurnost
 • Lin unapređivanje procesa
 • Upravljanje radnim učinkom i zaradama

Treća godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
5 6
12. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 5 /
13. Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije 6 /
14. Izrada i odbrana doktorske  disertacije 6 60