Početna / Studije / Doktorske studije / Odbrane doktorskih disertacija

Odbrane doktorskih disertacija

 

 

Rbr Kandidat Tema završnog rada Mentor Datum odbrane
38 Marijana (Ilija) Gačević Zadovoljstvo zaposlenih u zdravstvenom sektoru kao determinanta dualne prakse i sklonosti ka emigraciji prof. dr Milena Šantrić Milićević 24.12.2021. 15:00 sala B103
37 Predrag (Dragan) Veličković Model interakcije čoveka i računara kao osnova za umanjenje negativnih efekata aplikacija sa virtuelnom realnošću na psihofizičke karakteristike korisnika prof. dr Miloš Milovanović 05.11.2021. 12:00 sala 112
36 Ivan (Čedomir) Milenković Okvir za evaluaciju multimodalnih biometrijskih sistema, prof dr Dejan Simić 03.11.2021. 10:00 sala 112
35 Zorica (Milorad) Mitrović Integrisani model kritičnih faktora uspeha softverskih projekata prof. dr Dejan Petrović 01.11.2021. 12:00 sala 112
34 Komazec (Nikola) Stefan Poboljšanje efektivnosti daunsajzinga kroz povećanje proceduralne pravednosti metoda za određivanje potrebnog broja izvršilaca prof. dr Mladen Čudanov 29.09.2021. 13:00 sala B009
33 Đurić (Slobodan) Igor Model medija centra u pametnoj kući zasnovanog na ambijentalnoj inteligenciji prof. dr Dušan Barać 29.09.2021. 14:30 sala B009
32 Valentina (Nikola) Vukmirović Unapređenje modela marketinških komunikacija u kontekstu digitalne sofisticiranosti generacije ipsilon prof. dr Milica Kostić Stanković 29.09.2021. 11:00 sala B009
31 Sandro (Ivica) Radovanović Integrisanje domenskog znanja u razvoj modela otkrivanja zakonitosti u podacima prof. dr Milija Suknović 10.05.2021. 16:00 sala B103
30 Radul (Milivoje) Milutinović Model za upravljanje ranim fazama inovacionih projekata prof. dr Biljana Stošić 08.04.2021. 15:00 sala B103
29 Aleksandar (MILENKO) Simović Model pametne biblioteke zasnovan na big data tehnologijama prof. dr Aleksandra Labus 16.03.2021. 13:00 sala C301
28 Marija (Slobodan) Bogićević Sretenović Model osetljivosti performansi biometrijskih sistema u procesu akvizicije otiska prsta prof. dr Dejan Simić 16.03.2021. 11:00 sala B103
27 Milenko (Zoran) Radonić Uticaj nematerijalne imovine na finansijske performanse i procenu vrednosti kompanija koje posluju na vebu dr Snežana Knežević, van.prof. FON-a 08.03.2021. 12:00 sala B103
26 Nada (Predrag) Staletić Modeli crowdsourcing-a u pametnim gradovima dr Aleksandra Labus, van.prof. FON-a 04.03.2021. 14:00 sala B103
25 Zoran Vučković Unapređnje efikasnosti organizacije u elektronskom poslovanju primenom alata poslovne inteligencije i prediktivne analitike dr Dragan Vukmirović, red.prof. FON-a 19.01.2021. 14:00 sala B009
24 mr Danijela Stojanovićć Model srednjoškolskog e-obrazovanja zasnovan na tehnologijama Interneta inteligentnih uređaja dr Zorica Bogdanović, van.prof. FON-a 28.12.2020. 15:30 sala c301
23 Rastko Martać Primena IoT modela i servisa u upravljanju i održavanju brana dr Dušan Barać, van.prof. FON-a 28.12.2020. 14:00 sala c301
22 Ivan Pibićević Višekriterijumski model za podršku strateškom odlučivanju dr Boris Delibašić, red.prof. FON-a 27.11.2020. sala B009
21 Aleksandar Rakićević Adaptivni fazi sistem za algoritamsko trgovanje: Interpolatisvni Bulov pristup dr Bratislav Petrović, red.prof. FON-a 10.11.2020. sala B009
20 Sanja Vukićević Model telerehabilitacije zasnovan na Internetu inteligentnih uređaja dr Božidar Radenković, red.prof. FON-a 28.10.2020. 13:00 sala C301
19 Milica Labus Model adaptivnog upravljanja kontinuitetom elektronskog poslovanja Marijana Despotović-Zrakić , red.prof. FON-a 29.10.2020. 12:30 sala C301
18 Nikola Vojtek Sistem za predviđanje nedolaska putnika na let zasnovan na tehnikama računarske inteligencije dr Bratislav Petrović, red.prof. FON-a 27.10.2020. 16:00 sala 106
17 Zoran (Gradimir) Pavlović Model elektronskog poslovanja u železničkom saobraćaju zasnovan na naprednim Internet tehnologijama dr Dragan Vukmirović, red.prof. FON-a 17.09.2020. 14:00 sala B009
16 Bisera Andrić Gušavac OPTIMIZACIJA RUTA U TRETIRANJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Dr Milan Martić, red.prof. FON-a 08.09.2020. 16:00 sala B103
15 Artur Bjelica Razvoj inovativnog modela komunikacije u elektronskom poslovanju zdravstvenih ustanova Dr Despotović-Zrakić Marijana , red.prof. FON-a 04.09.2020. 13:00 Kabinet 304
14 Branimir Vulević KARAKTERISTIKE DIZAJNA ORGANIZACIJA ZA POSEBNE NAMENE U ZAVISNOSTI OD NIVOA UČEŠĆA U VANREDNIM SITUACIJAMA Dr Mladen Čudanov, vanr.prof. FON-a 30.09.2019. 17:00 Kabinet 314
13 Stevan Milovanović RAZVOJ MODELA ZA IDENTIFIKACIJU PREFERENCIJA KORISNIKA ZASNOVANOG NA ANALIZI PODATAKA SA MOBILNIH DRUŠTVENIH MREŽA Dr Aleksandra Labus, vanr.prof. FON-a 30.09.2019. 12:00 sala 304
12 Predrag Veličković ASPEKTI INTERAKCIJE ČOVEKA I RAČUNARA PRI KORIŠĆENJU SISTEMA VIRTUELNE REALNOSTI KOD RAZLIČITIH KARAKTERISTIKA VIRTUELNOG OKRUŽENJA Dr Miloš Milovanović, vanr.prof. FON-a 30.09.2019. 12:00 sala 112
11 Luka Petrović MODEL UČENJA KROZ IGRU ZASNOVAN NA INTERNETU INTELIGENTNIH UREĐAJA dr Dušan Barać, vanr. prof. FON-a 23.09.2019. 09:30 sala 304
10 Milena Popović UNAPREĐENJE ANALIZE OBAVIJANJA PODATAKA METODAMA MULTIATRIBUTIVNOG ODLUČIVANJA dr Milan Martić 24.09.2019. 15:00 sala 210
9 Stefan Marković OPTIMIZACIONO-SIMULACIONI PRISTUP REŠAVANJU PROBLEMA STOHASTIČKOG PROGRAMIRANJA dr Mirko Vujošević 23.09.2019. 17:00 sala 210
8 Radul Milutinović RAZVOJ MODELA ZA UPRAVLJANJE RANIM FAZAMA INOVACIONIH PROJEKATA dr Biljana Stošić 19.09.2019. 15:00 sala310
7 Sanja Dalton UNAPREĐENJE CARINSKOG POSTUPKA PRIMENOM INOVACIJA PROCESA dr Biljana Stošićć 19.09.2019. 14:00 sala 310
6 Sonja Dimitrijević Softverska upotrebljivost i metrike sistema zasnovanih na OBI specifikaciji dr Vladan Devedžić 30.08.2019. 14:00 sala 201
5 Nikola Milikić Softverski sistem za samoregulisano učenje na vebu dr Jelena Jovanović 30.08.2019. 10:00 sala 106
4 mr Ana Rakić Modelovanje efekata standardizacije dr Jovan Filipović 29.08.2019. 16:00 sala 201
 3 mr Slobodan Brezak UTICAJ MARKETINŠKOG KOMUNICIRANJA NA PROCES POSLOVNOG PREGOVARANJA I STVARANJE DODATE VREDNOSTI dr Milica Kostić Stanković 12.07.2019. 12:00 sala 112
 2 Dejana Pavlović MODEL UPRAVLJANJA EKONOMIJOM TRŽIŠTA RADA MLADIH dr Vladimir Obradović vanr. prof. FON-a 12.07.2019. 16:00 sala 112
1 Jelena Ruso POIMANJE KVALITETA I STANDARDA OD STRANE TVORACA POLITIKA U SRBIJI dr Jovan Filipović 12.07.2019. 16:00 sala C201