Početna / Studije / Doktorske studije / Odbrane doktorskih disertacija

Odbrane doktorskih disertacija

 

 

Rbr Kandidat Tema završnog rada Mentor Datum odbrane
48 Tijana (Miomir) Jugović Strategija unapređenja usluge bazirana na indikatorima performansi marketinških komunikacija prof dr Milica Kostić-Stanković 13.07.2022. godine u 17:00 časova sala D201
47 Nataša (Miodrag) Đurđević Internet inteligentnih uređaja u marketingu i maloprodaji prof dr Aleksandra Labus 12.07.2022. godine u 15:00 časova sala C301
46 Dejana (Ivan) Nikolić Modelovanje i razvoj metodološkog pristupa upravljanju marketinškim aktivnostima u kreativnim industrijama prof dr Milica Kostić-Stanković 08.07.2022. godine u 16:30 časova sala D201
45 Milica (Milorad) Jovanović Razvoj modela za evaluaciju performansi menadžmenta tehnologije zasnovan na Triple Helix pristupu prof dr Milan Martić 01.07.2022. godine u 13:00 časova sala D201
44 Stefan (Srđan) Zdravković Integrisani model za klasifikaciju i predviđanje ponašanja vozača prof dr Miroslav Minović 29.06.2022. godine u 16:00 časova sala D301
43 Golub (Vlado) Marković Razvoj modela strateškog upravljanja nabavkom osnovne sirovine u industriji papira prof dr Marko Mihić 21.06.2022. godine u 12:00 časova sala C201
42 Ivan (Dejan) Jezdović Razvoj IoT sistema za merenje buke u saobraćaju prof dr Božidar Radenković 08.06.2022. godine u 12:00 časova sala C301
41 Danijela (Vinko) Toljaga-Nikolić Integrisani model za unapređenje uspešnosti projekata baziran na principima održivosti prof dr Marija Todorović 08.04.2022. godine u 12:30 časova sala 106
40 Tijana (Rade) Milanović Metodologija primene DEA metode u razvoju kompozitnog indeksa cirkularne ekonomije prof dr Nataša Petrović 07.04.2022. godine u 14:00 časova sala 106
39 Vladimir (Milan) Pavković Strateške komunikacije u kreiranju i upravljanju reputacijom urbane turističke destinacije prof dr Milica Kostić Stanković 18.02.2022. godine u 13:00 časova amfiteatar 210
38 Marijana (Ilija) Gačević Zadovoljstvo zaposlenih u zdravstvenom sektoru kao determinanta dualne prakse i sklonosti ka emigraciji prof. dr Milena Šantrić Milićević 24.12.2021. 15:00 sala B103
37 Predrag (Dragan) Veličković Model interakcije čoveka i računara kao osnova za umanjenje negativnih efekata aplikacija sa virtuelnom realnošću na psihofizičke karakteristike korisnika prof. dr Miloš Milovanović 05.11.2021. 12:00 sala 112
36 Ivan (Čedomir) Milenković Okvir za evaluaciju multimodalnih biometrijskih sistema, prof dr Dejan Simić 03.11.2021. 10:00 sala 112
35 Zorica (Milorad) Mitrović Integrisani model kritičnih faktora uspeha softverskih projekata prof. dr Dejan Petrović 01.11.2021. 12:00 sala 112
34 Komazec (Nikola) Stefan Poboljšanje efektivnosti daunsajzinga kroz povećanje proceduralne pravednosti metoda za određivanje potrebnog broja izvršilaca prof. dr Mladen Čudanov 29.09.2021. 13:00 sala B009
33 Đurić (Slobodan) Igor Model medija centra u pametnoj kući zasnovanog na ambijentalnoj inteligenciji prof. dr Dušan Barać 29.09.2021. 14:30 sala B009
32 Valentina (Nikola) Vukmirović Unapređenje modela marketinških komunikacija u kontekstu digitalne sofisticiranosti generacije ipsilon prof. dr Milica Kostić Stanković 29.09.2021. 11:00 sala B009
31 Sandro (Ivica) Radovanović Integrisanje domenskog znanja u razvoj modela otkrivanja zakonitosti u podacima prof. dr Milija Suknović 10.05.2021. 16:00 sala B103
30 Radul (Milivoje) Milutinović Model za upravljanje ranim fazama inovacionih projekata prof. dr Biljana Stošić 08.04.2021. 15:00 sala B103
29 Aleksandar (MILENKO) Simović Model pametne biblioteke zasnovan na big data tehnologijama prof. dr Aleksandra Labus 16.03.2021. 13:00 sala C301
28 Marija (Slobodan) Bogićević Sretenović Model osetljivosti performansi biometrijskih sistema u procesu akvizicije otiska prsta prof. dr Dejan Simić 16.03.2021. 11:00 sala B103
27 Milenko (Zoran) Radonić Uticaj nematerijalne imovine na finansijske performanse i procenu vrednosti kompanija koje posluju na vebu dr Snežana Knežević, van.prof. FON-a 08.03.2021. 12:00 sala B103
26 Nada (Predrag) Staletić Modeli crowdsourcing-a u pametnim gradovima dr Aleksandra Labus, van.prof. FON-a 04.03.2021. 14:00 sala B103
25 Zoran Vučković Unapređnje efikasnosti organizacije u elektronskom poslovanju primenom alata poslovne inteligencije i prediktivne analitike dr Dragan Vukmirović, red.prof. FON-a 19.01.2021. 14:00 sala B009
24 mr Danijela Stojanovićć Model srednjoškolskog e-obrazovanja zasnovan na tehnologijama Interneta inteligentnih uređaja dr Zorica Bogdanović, van.prof. FON-a 28.12.2020. 15:30 sala c301
23 Rastko Martać Primena IoT modela i servisa u upravljanju i održavanju brana dr Dušan Barać, van.prof. FON-a 28.12.2020. 14:00 sala c301
22 Ivan Pibićević Višekriterijumski model za podršku strateškom odlučivanju dr Boris Delibašić, red.prof. FON-a 27.11.2020. sala B009
21 Aleksandar Rakićević Adaptivni fazi sistem za algoritamsko trgovanje: Interpolatisvni Bulov pristup dr Bratislav Petrović, red.prof. FON-a 10.11.2020. sala B009
20 Sanja Vukićević Model telerehabilitacije zasnovan na Internetu inteligentnih uređaja dr Božidar Radenković, red.prof. FON-a 28.10.2020. 13:00 sala C301
19 Milica Labus Model adaptivnog upravljanja kontinuitetom elektronskog poslovanja Marijana Despotović-Zrakić , red.prof. FON-a 29.10.2020. 12:30 sala C301
18 Nikola Vojtek Sistem za predviđanje nedolaska putnika na let zasnovan na tehnikama računarske inteligencije dr Bratislav Petrović, red.prof. FON-a 27.10.2020. 16:00 sala 106
17 Zoran (Gradimir) Pavlović Model elektronskog poslovanja u železničkom saobraćaju zasnovan na naprednim Internet tehnologijama dr Dragan Vukmirović, red.prof. FON-a 17.09.2020. 14:00 sala B009
16 Bisera Andrić Gušavac OPTIMIZACIJA RUTA U TRETIRANJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Dr Milan Martić, red.prof. FON-a 08.09.2020. 16:00 sala B103
15 Artur Bjelica Razvoj inovativnog modela komunikacije u elektronskom poslovanju zdravstvenih ustanova Dr Despotović-Zrakić Marijana , red.prof. FON-a 04.09.2020. 13:00 Kabinet 304
14 Branimir Vulević KARAKTERISTIKE DIZAJNA ORGANIZACIJA ZA POSEBNE NAMENE U ZAVISNOSTI OD NIVOA UČEŠĆA U VANREDNIM SITUACIJAMA Dr Mladen Čudanov, vanr.prof. FON-a 30.09.2019. 17:00 Kabinet 314
13 Stevan Milovanović RAZVOJ MODELA ZA IDENTIFIKACIJU PREFERENCIJA KORISNIKA ZASNOVANOG NA ANALIZI PODATAKA SA MOBILNIH DRUŠTVENIH MREŽA Dr Aleksandra Labus, vanr.prof. FON-a 30.09.2019. 12:00 sala 304
12 Predrag Veličković ASPEKTI INTERAKCIJE ČOVEKA I RAČUNARA PRI KORIŠĆENJU SISTEMA VIRTUELNE REALNOSTI KOD RAZLIČITIH KARAKTERISTIKA VIRTUELNOG OKRUŽENJA Dr Miloš Milovanović, vanr.prof. FON-a 30.09.2019. 12:00 sala 112
11 Luka Petrović MODEL UČENJA KROZ IGRU ZASNOVAN NA INTERNETU INTELIGENTNIH UREĐAJA dr Dušan Barać, vanr. prof. FON-a 23.09.2019. 09:30 sala 304
10 Milena Popović UNAPREĐENJE ANALIZE OBAVIJANJA PODATAKA METODAMA MULTIATRIBUTIVNOG ODLUČIVANJA dr Milan Martić 24.09.2019. 15:00 sala 210
9 Stefan Marković OPTIMIZACIONO-SIMULACIONI PRISTUP REŠAVANJU PROBLEMA STOHASTIČKOG PROGRAMIRANJA dr Mirko Vujošević 23.09.2019. 17:00 sala 210
8 Radul Milutinović RAZVOJ MODELA ZA UPRAVLJANJE RANIM FAZAMA INOVACIONIH PROJEKATA dr Biljana Stošić 19.09.2019. 15:00 sala310
7 Sanja Dalton UNAPREĐENJE CARINSKOG POSTUPKA PRIMENOM INOVACIJA PROCESA dr Biljana Stošićć 19.09.2019. 14:00 sala 310
6 Sonja Dimitrijević Softverska upotrebljivost i metrike sistema zasnovanih na OBI specifikaciji dr Vladan Devedžić 30.08.2019. 14:00 sala 201
5 Nikola Milikić Softverski sistem za samoregulisano učenje na vebu dr Jelena Jovanović 30.08.2019. 10:00 sala 106
4 mr Ana Rakić Modelovanje efekata standardizacije dr Jovan Filipović 29.08.2019. 16:00 sala 201
 3 mr Slobodan Brezak UTICAJ MARKETINŠKOG KOMUNICIRANJA NA PROCES POSLOVNOG PREGOVARANJA I STVARANJE DODATE VREDNOSTI dr Milica Kostić Stanković 12.07.2019. 12:00 sala 112
 2 Dejana Pavlović MODEL UPRAVLJANJA EKONOMIJOM TRŽIŠTA RADA MLADIH dr Vladimir Obradović vanr. prof. FON-a 12.07.2019. 16:00 sala 112
1 Jelena Ruso POIMANJE KVALITETA I STANDARDA OD STRANE TVORACA POLITIKA U SRBIJI dr Jovan Filipović 12.07.2019. 16:00 sala C201