Početna / Studije / Magistarske studije

Magistarske studije

Na Fakultetu organizacionih nauka od 1973. godine organizuju se magistarske studije. Prva generacija studenata upisana je školske 1973/1974 godine, na profile Kibernetika i automatizacija, Organizacija udruženog rada u privredi i Kadrovi. Ovom aktivnošću FON je otvorio mogućnost pripremanja kadrova za nastavno-naučni i naučno-istraživački rad iz oblasti organizacionih nauka kao i sticanja akademskih naziva magistra i doktora organizacionih nauka. Poslednja generacija koja je upisana je školske 2005/2006 godine.

Magistarske studije traju četiri semestra, odnosno dve godine. Na poslediplomskim studijama nastavu izvode profesori Fakulteta organizacionih nauka i drugih fakulteta, kao i strani predavači i eksperti, zbog čega je Fakultet uspostavio institucionalnu saradnju sa nizom stranih obrazovnih i naučnih institucija. Obrazovanjem na magistarskim studijama stiču se znanja i sposobnosti za naučno istraživački rad u oblasti organizacionih nauka, na više profila