Finansije

Žiro račun, pozivi na broj…

Zahtev za profakturu

Bisina školarine za Master akademske studije za školsku 2022/23. godinu

R. broj Naziv aktivnosti Iznos za 2022/23.[RSD]
1. Školarina za studijski program
Elektronsko poslovanje 186.000,oo(*1)
Informacioni sistemi i tehnologije 186.000,oo(*1)
ISiT menadžment 186.000,oo(*1)
Informaciono inženjerstvo 186.000,oo(*1)
Inženjerski menadžment 186.000,oo(*1)
Upravljanje projektima i investicijama 186.000,oo(*1)
 Organizacija i menadžment konsalting 186.000,oo(*1)
Strateški marketing i komunikacije 186.000,oo(*1)
Menadžment ljudskih resursa 186.000,oo(*1)
Poslovna analitika 186.000,oo(*1)
Softversko inženjerstvo i veštačka inteligencija 186.000,oo(*1)
Finansijsko inženjerstvo 186.000,oo(*1)
Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo 171.000,oo(*1)
Međunarodno poslovanje i menadžment 4.100 GBP
Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji 246.000,oo za tri semestra
2. Prijava na konkurs i polaganje prijemnog ispita u školskoj 2023/2024.U zavisnosti od broja SP za koji se kandidat prijavljuje 5000+(4,900 x broj SP)
3. Ponovni upis godine 2022/2023. Broj neostvarenih ESPB(*2) x2.600,oo
4. Ponovni upis godine 2023/2024. Broj neostvarenih ESPB(*2) x2.900,oo
5. Indeks i obrasci 3.650,oo
6. Prijava ispita
Prva i druga prijava svakog ispita Bez nakanade
Treća i dalje prijave svakog ispita 3.000,oo
7. Prijava izbornih predmeta van utvrđenog roka (po predmetu) 3.000,oo
8. Polaganje ispita pred komisijom na zahtev studenta 6.000,oo
9. Polaganje ispita pred komisijom na osnovu odluke Dekana Bez naknade
10. Izdavanje uverenja o diplomiranju i uverenja o položenim ispitima (po diplomiranju) Bez naknade
11. Izdavanje uverenja o položenim ispitima (u toku studija) 2.000,oo
12. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 4.000,oo
13. Izdavanje duplikata (indeksa, uverenja) 2.000,oo
14. Izdavanje diplome 7.000,oo
15. Izdavanja standardnih uverenja o statusu studenta Bez naknade
16. Izdavanje nestandardnih potvrda i uverenja 3.000,oo
17. Naknada za privremeno izdavanje ličnih dokumenta Bez naknade
18. Ispisivanje studenta 2.000,oo
19. Promena izbornog predmeta 4.000,oo
20. Naknadna prijava ispita (dodatni troškovi) 3.000,oo
21. Poništavanje ispita (van statutarnog roka) 3.000,oo
22. Upis godine van utvrđenih rokova (aktivacija dosijea) 12.000,oo
23. Prijava teme Završnog (Master) rada Bez naknade
25. Promena teme ili promena mentora za Završni (Master) rad 3.000,oo
25. Odbrana Završnog (Master) rada Bez naknade
26. Podnošenje zahteva za produženje roka za završetak studija ili status mirovanja, van utvrđenog roka 5.000,oo
27. Izdavanje uverenja o položenim ispitima koje se izdaje studentu koji nije upisan u tekuću školsku godinu (neaktivan, ispisan, diplomirao) 2.000,oo

(*1)Student na ime školarine uplaćuje Fakultetu jednokratan iznos pri upisu ili u 5 rata, i to:

Iznos školarine 186.000,oo 171.000,oo
  1. rata
46.000,oo 39.000,oo Prilikom upisa,
  1. rata
35.000,oo 33.000,oo do 10.01.2023. godine,
  1. rata
35.000,oo 33.000,oo do 10.03.2023. godine,
  1. rata
35.000,oo 33.000,oo do 10.05.2023. godine,
  1. rata
35.000,oo 33.000,oo do 10.07.2023. godine.

Kandidatima koji su osnovne akademske studije završili na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, i na konačnoj rang listi imaju više od 77 bodova, prilikom upisa na master akademske studije u statusu ,,plaća školarinu”, biće odobreno umanjenje školarine u skladu sa odlukom Saveta Fakulteta. Ovi studenti plaćaju školarinu u jednokratno ili u pet jednakih rata.

Broj bodova na konačnoj rang listi Iznos školarine [%] Iznos školarine [RSD]
95-100 20% 34.200,oo
90-94,99 35% 65.100,oo
86-89,99 50% 93.000,oo
82-85,99 65% 120.900,oo
77-81,99 80% 148.800,oo
40-76,99 100% 186.000,oo

Bisina školarine za Master akademske studije za školsku 2022/23. godinu za STRANE DRŽAVLJANE

R. broj Naziv aktivnosti Iznos za 2022/23.[€]
1. Školarina
Elektronsko poslovanje 2.000,oo
Informacioni sistemi i tehnologije 2.000,oo
ISiT menadžment 2.000,oo
Informaciono inženjerstvo 2.000,oo
Inženjerski menadžment 2.000,oo
Upravljanje projektima i investicijama 2.000,oo
Organizacija i menadžment konsalting 2.000,oo
Poslovna analitika 2.000,oo
Softversko inženjerstvo i veštačka inteligencija 2.000,oo
Menadžment ljudskih resursa 2.000,oo
Strateški marketing i komunikacije 2.000,oo
Finansijsko inženjerstvo 2.000,oo
Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo 2.000,oo
Međunarodno poslovanje i menadžment 4.600,oo GDP za tri semestra
Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji 3.000
2. Ponovni upis godine Broj neostvarenih ESPB x30,oo
3. Indeks i obrasci 40,oo
4. Prijava na konkurs i polaganje prijemnog ispita 100,oo
5. Prijava ispita
Prva prijava svakog ispita Bez naknade
Treća i dalje prijave svakog ispita 30,oo
6. Polaganje ispita pred komisijom na zahtev studenta 50,oo
7. Polaganje ispita pred komisijom na osnovu odluke Dekana Bez naknade
8. Izdavanje uverenja o diplomiranju i uverenja o položenim ispitima (po diplomiranju) Bez naknade
9. Izdavanje uverenja o položenim ispitima (u toku studija) 20,oo
10. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 30,oo
11. Izdavanje duplikata (indeksa, uverenja) 20,oo
12. Izdavanje diplome 50,oo
13. Izdavanja standardnih uverenja o statusu studenta Bez naknade
14. Izdavanje nestandrardnih potvrda i uverenja 30,oo
15. Naknada za privremeno izdavanje ličnih dokumenta Bez naknade
16. Ispisivanje studenta 20,oo
17. Promena izbornog predmeta 40,oo
18. Naknadna prijava ispita (dodatni troškovi) 30,oo
19. Poništavanje ispita (van statutarnog roka) 30,oo
20. Upis godine van utvrđenih rokova (aktivacija dosijea) 120,oo
21. Prijava teme Završnog (Master) rada Bez naknade
22. Odbrana Završnog (Master) rada Bez naknade

(*7) Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.