Menadžment u javnom sektoru

O programu
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadžment u javnom sektoru
Knjiga predmeta studijskog programa Menadžment u javnom sektoru
Knjiga nastavnika studijskog programa Menadžment u javnom sektoru

Nastavni plan i program studijskog programa MENADŽMENT U JAVNOM SEKTORU

Predmeti  izbornog modula Menadžment

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Menadžment i organizacija u javnom sektoru 2+2 6
2. Novi javni menadžment 2+2 6
3. Upravljanje projektima u javnom sektoru 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta

 • Liderstvo i upravljanje promenama
 • Menadžment znanja
 • Strateško upravljanje performansama
 • Kost-benefit analiza

Predmeti  izbornog modula Održivi razvoj javnog sektora

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Menadžment i organizacija u javnom sektoru 2+2 6
2. Održivi razvoj 2+2 6
3. Upravljanje eko-inovacionim projektima 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta

 • Ekonomija javnog sektora – izabrana poglavlja
 • Organizaciono restrukturiranje
 • Finansiranje projekata javno-privatnim partnerstvom
 • Održivi energetski menadžment
 • Upravljanje reputacijom i društvena odgovornost
 • Menadžment intelektualne svojine

Predmeti  izbornog modula Organizacija i restrukturiranje javnog sektora

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Menadžment i organizacija u javnom sektoru 2+2 6
2. Organizacija javnog sektora 2+2 6
3. Organizaciono restrukturiranje 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta

 • Finansije javnog sektora
 • Upravljanje performansama i zaradama
 • Upravljanje projektima u javnom sektoru
 • E-uprava
 • Krizni menadžment
 • Strateške komunikacije
 • Liderstvo i upravljanje promenama

Predmeti  izbornog modula Revizija u javnom sektoru

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Menadžment i organizacija u javnom sektoru 2+2 6
2. Revizija u javnom sektoru 2+2 6
3. Upravljanje finansijama javnog sektora 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta

 • Mendžersko računovodstvo u javnom sektoru
 • Menadžment finansijskih performansi javnog sektora
 • Analiza finansijskih izveštaja
 • Finansiranje projekata javno-privatnim partnerstvom
 • Pravna regulacija javnih nabavki

Predmeti  izbornog modula Menadžment javnih nabavki

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Menadžment i organizacija u javnom sektoru 2+2 6
2. Organizacija javnih nabavki 2+2 6
3. Finansije javnih nabavki 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta

 • Pravna regulacija javnih nabavki
 • Metode i modeli odlučivanja
 • Poslovna logistika
 • Finansije javnog sektora
 • Upravljanje projektima u javnom sektoru
 • Revizija u javnom sektoru

Predmeti  izbornog modula Marketing i strateške komunikacije u javnom sektoru

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Menadžment i organizacija u javnom sektoru 2+2 6
2. Marketing u javnom sektoru 2+2 6
3. Strateške komunikacije 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta

 • Odnosi s javnošću i lobiranje – odabrana poglavlja
 • Upravljanje uslugama i relacioni marketing
 • Medijske komunikacije
 • Primenjena marketing instraživanja
 • Upravljanje ključnim kupcima
 • Upravljanje reputacijom i društvena odgovornost

Predmeti  izbornog modula Pregovaranje i lobiranje

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Menadžment i organizacija u javnom sektoru 2+2 6
2. Odnosi s javnošću i lobiranje 2+2 6
3. Pregovaranje i teorija igara 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta

 • Istraživanje javnosti i antikorupcijska metodologija
 • Međunarodni marketing i evropsko poslovanje
 • Strateške komunikacije
 • Liderstvo i upravljanje promenama
 • Pravni aspekti menadžmenta i organizacije
 • Finansijski okvir pregovaranja