Upravljanje poslovanjem

O programu
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Upravljanje poslovanjem
Knjiga predmeta studijskog programa Upravljanje poslovanjem
Knjiga nastavnika studijskog programa Upravljanje poslovanjem

Nastavni plan i program studijskog programa UPRAVLJANJE POSLOVANJEM

 

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1. Ekonomija – izabrana poglavlja 1 9
2. Menadžerske finansije 1 9
3. Savremeni menadžment i strategije poslovanja 1 9
4. Strateški marketing i komunikacije 1 9
5. Menadžment veštine 2 6
6. Izborni predmet 2 9
7. Izborni predmet 2 9
8. Pristupni rad  3 8
9. Stručna praksa  3 4
10. Diplomski rad  3 18

Lista izbornih predmeta

  • Biznis inovacije
  • Kvantitativne metode u menadžmentu
  • Liderstvo
  • Menadžment kvaliteta i standardizacija
  • Operacioni menadžment
  • Pravni aspekti menadžmenta i organizacije
  • Projektovanje organizacije – odabrana poglavlja
  • Pregovaranje i teorija igara