Menadžment i informacioni sistemi

Knjiga predmeta studijskog programa Menadžment i informacioni sistemi
Knjiga nastavnika studijskog programa Menadžment i informacioni sistemi
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadžment i informacioni sistemi

Lista izbornih modula:

Menadžment
Menadžment u zdravstvu
Menadžment u farmaciji
Marketing menadžment
Odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije
Menadžment kvaliteta i standardizacija
Operacioni menadžment
Informacioni sistemi
Operaciona istraživanja i kvantitativni menadžment
Elektronsko poslovanje