Elektronsko poslovanje

Nastavni plan i program studijskog programa Menadžment i informacioni sistemi

Predmeti  izbornog modula Elektronsko poslovanje

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. E-poslovanje 2+2+2 8
2. Internet marketing – odabrana poglavlja 2+2+2 8
3. Izborni predmet 1 2+2+2 8
4. Izborni predmet 2 2+2+2 8
5. Praktičan pristupni rad 2+2+2 6
6. Stručna praksa 2+2+2 4
7. Specijalistički rad 18

Lista izbornih predmeta

  • Sveprisutno računarstvo i Internet inteligentih uređaja
  • Internet tehnologije i sistemi – odabrana poglavlja
  • Računarska simulacija – odabrana poglavlja
  • Tehnologije mobilnog poslovanja – odabrana poglavlja