Menadžment kvaliteta i standardizacija

Nastavni plan i program studijskog programa Menadžment i informacioni sistemi

Predmeti  izbornog modula Menadžment kvaliteta i standardizacija

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Sistem kvaliteta – izabrana poglavlja 2+2+2 8
2. Sistem standardizacije – odabrana poglavlja 2+2+2 8
3. Izborni predmet 1 2+2+2 8
4. Izborni predmet 2 2+2+2 8
5. Praktičan pristupni rad 2+2+2 6
6. Stručna praksa 2+2+2 4
7. Specijalistički rad 18

Lista izbornih predmeta

  • Akreditacija i sertifikacija – odabrana poglavlja
  • Sistem menadžmenta životnom sredinom– odabrana poglavlja
  • Upravljanje kvalitetom – odabrana poglavlja
  • Logistika kvaliteta – odabrana poglavlja