Operaciona istraživanja i kvantitativni menadžment

Nastavni plan i program studijskog programa Menadžment i informacioni sistemi

Predmeti  izbornog modula Operaciona istraživanja i kvantitativni menadžment

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Statistika u menadžmentu – odabrana poglavlja 2+2+2 8
2. Operaciona istraživanja – odabrana poglavlja 2+2+2 8
3. Izborni predmet 1 2+2+2 8
4. Izborni predmet 2 2+2+2 8
5. Praktičan pristupni rad 2+2+2 6
6. Stručna praksa 2+2+2 4
7. Specijalistički rad 18

Lista izbornih predmeta

  • Višekriterijumska optimizacija – odabrana poglavlja
  • Nelinearno programiranje – odabrana poglavlja
  • Kombinatorna optimizacija – odabrana poglavlja
  • Globalnaoptimizacija – odabrana poglavlja
  • Multivarijaciona analiza – odabrana poglavlja
  • Savremeni trendovi u operacionim istraživanjima
  • Upravljanje lancima snabdevanja – odabrana poglavlja
  • Kvantitativni modeli u menadžmentu