Ценовник

Висина школарине и других накнада за услуге које Факултет пружа студентима у оквиру студијских програма основних и основних академских студија за школску 2019/2020. годину

Р. бр. НАЗИВ АКТИВНОСТИ Ценa [дин]
    1. Упис године основних студија – самофинансирајући 138.000,00
    2. Упис 60 ЕСПБ на основним академским студијама за самофинансирајуће студенте на студијским програмима „Информациони системи и технологије“(ИСиТ) и „Менаџмент и организација“(МиО) 138.000,00
    3. Упис предмета који се први пут слуша за самофинансирајуће студенте на студијским програмима ИСиТ и МиО број ЕСПБ х 2.300,00
    4. Упис предмета који се поново слуша за самофинансирајуће студенте на студијским програмима ИСиТ и МиО број ЕСПБ х 1.500,00
    5. Упис 60 ЕСПБ на основним академским студијама за самофинансирајуће студенте на студијском програму „Информациони системи и технологије – образовање на даљину“ “(ИСиТ- даљина) 156.000,00
    6. Упис предмета који се први пут слуша за самофинансирајуће студенте на студијском програму ИСиТ- даљина број ЕСПБ х 2.600,00
    7. Упис предмета који се поново слуша за самофинансирајуће студенте на студијском програму ИСиТ- даљина број ЕСПБ х 1.690,00
    8. Обнова године студија, статус „плаћа школарину“, уписани 2005. или раније 56.000,00
    9. Пријава испита
·           Прве две пријаве испита бесплатне за све студенте осим студената основних студија којима је истекао апсолвентски стаж -
·           после другог пријављивања испита – по пријављеном испиту 1.200,00
·           студената основних студија којима је истекао апсолвентски стаж 1.300,00
·           после истека утврђеног термина (додатак на редовне трошкове) 1.400,00
·           студенти по истеку апсолвентског стажа који пријављују више од 2 пута плаћају по испиту 2.400,00
  10. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 2.200,00
  11. Пријава теме за дипломски/завршни рад Без накнаде
  12. Одбрана дипломског/завршног рада Без накнаде
  13. Уверење о положеним испитима које се издаје активном студенту (закључно са 5. уверењем) Без накнаде
Уверење о положеним испитима које се издаје активном студенту (после петог уверења) 1.000,00
  14. Уверење о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућој школској години (неактиван, исписан, дипломирао) 1.200,00
  15. Издавање дупликата (индекса, уверења) 2.500,00
  16. Израда диплома за студене уписане 2005. или раније (писање, образац, корице, футрола, додатак дипломе) 3.800,00
  17. Израда диплома за студене уписане 2006. или касније (писање, образац, корице, футрола, додатак дипломе) 5.000,00
  18. Издавање стандардних уверења о статусу студената (за регулисање: војске, пензије, соц. и здр. осигур.) Без накнаде
  19. Издавање других нестандардних потврда и уверења 1.000,00
  20. Издавање потврде о изједначавању стечених академских, стручних односно научних назива 2.700,00
  21. Накнадни упис и овера семестра 5.000,00
  22. За привремено издавање (личних) докумената Без накнаде
  23. Исписивање студената 1.600,00
  24. Промена одсека/студијског програма/студијске групе 9.500,00
  25. Промена теме или промена ментора за дипломски/завршни рад 3.000,00
  26. Пријава изборних предмета ван утврђеног рока 2.000,00
  27. Пријава алтернативних предмета ван утврђеног рока 2.000,00
  28. Подношење захтева за продужетак апсолвентског стажа или за статус мировања ван утврђеног рока 4.500,00
  29. За прелазак са других факултета – подношење захтева 20.000,00
  30. За признавање испита са других факултета – по испиту 2.000,00
  31. Подизање дипломе ван утврђених рокова 1.000,00
  32. Промена изборног/семинарског предмета – по предмету 4.000,00
  33. Поништавање испита (ван статутарног рока – после 7 дана) 2.500,00
  34. Трошкови промена наставног плана 9.000,00
  35. Трошкови издавања овереног наставног плана Без накнаде
  36. Подношење захтева за стицање дипломе првог степена
·           подношење захтева за стицање дипломе 16.000,00
·           административни трошкови (обрада досијеа) 25.000,00
·           формирање досијеа за неактивне студенте 40.000,00
·           пријава теме за завршни рад 2.000,00
·           одбрана завршног рада 3.000,00
·           писање и израда дипломе 3.800,00

Ценовник за студенте – стране држављане

Р. број НАЗИВ АКТИВНОСТИ Цена [€]
1. Упис године
Студијски програм Информациони системи и технологије и Менаџмент и организација 2.000,00
Студијски програм Информациони системи и технологије – студије на даљину 2.500,00
2. Обнова године 1.200,00
3. Полагање испита 40,00

Студенти страни држављани могу платити школарину у једнократном износу, односно у две једнаке рате приликом уписа зимског, односно летњег семестра.

Студенти који су држављани Србије могу уплатити школарину у једнократном износу или у више рата и то:

 Студенти основних (уписани 2005. године или раније) и основних академских студија на студијским програмима „Информациони системи и технологије“ и „Менаџмент и организација“ – у 5 рата   

I рата (38.000,00) – приликом уписа

II рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 25.11. 2019. године.

III рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 15.01. 2020. године,

IV рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 15.03.2020. године,

V рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 15.05.2020. године.

 Студенти основних академских студија на студијском програмима „Информациони системи и технологије – студије на даљину“ – у 5 рата          

I рата (42.000,00) – приликом уписа

II рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 25.11. 2019. године.

III рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 15.01. 2020. године,

IV рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 15.03.2020. године,

V рата (25% од преосталог износа након I рате школарине) – до 15.05.2020. године.

Приликом уплате у више рата биће вршено усклађивање са растом трошкова у претходном периоду који исказује Републички завод за информатику и статистику.

Студенти који су остварили 60 ЕСПБ бодова у претходној школској години уколико мењају студијски програм умањује им се школарина за 50 %. које плаћају у 5 једнаких рата. Наведени студенти плаћају прву рату у износу од 20.000,00 динара.

Студенти генерација који се рангирају на терет буџета а који су остварили 48 и више бодова у школској 2017/18 години, плаћају прву рату у износу од 20.000,00 динара, а остатак школарине у четири једнаке рате. Овим студентима се одобрава смањење школарине према процентима у наредној табели.

Број ЕСПБ бодова Проценат смањења школарине
 Остварили 60 или више од 60 ЕСПБ и положили све условне предмете за упис „на терет буџета“ 70%
Остварили 60 или више од 60 ЕСПБ и нису положили све условне предмете за упис „на терет буџета“ 55%
Остварили 54-59 ЕСПБ и положили све условне предмете за упис „на терет буџета“ 55%
Остварили 54-59 ЕСПБ и нису положили све условне предмете за упис „на терет буџета“ 40%
Остварили 48-53 ЕСПБ и положили све условне предмете за упис „на терет буџета“ 40%
Остварили 48-53 ЕСПБ и нису положили све условне предмете за упис „на терет буџета“ 30%

 

Студенти који су извршили поновни упис на исти ниво студија плаћају школарину према следећем документу

 

Финансијски услови уписа за студенте који уписују четврту годину други или виши пут. 

Финансијске детаље уписа можете погледати овде.


Студенти којима је остао завршни рад ослобађају се плаћања школарине.