Почетна / Студије / Основне академске студије / Информациони системи и технологије – студије на даљину

Информациони системи и технологије – студије на даљину

Велика флексибилност студија на даљину представља значајну предност у односу на класичне облике едукације. Код класичних видова учења није могуће похађати курсеве у било које време, већ искључиво у време када је то институција одредила. Присуство се везује за образовну установу, што може представљати проблем уколико студент не станује у близини установе. Осим тога, студент је обавезан да ради темпом који одређује институција и који се не може мењати. Поред тога, код класичног образовања корисник није у могућности да бира количину и структуру материјала који ће савладавати. Студије на даљину управо то обезбеђују, а њихова флексибилност подстиче креативност полазника, утичући на задовољство у раду, чиме се увећава и ефикасност оваквог начина едукације.

Акредитовани студијски програми

Студијски програм Информациони системи и технологије – студије на даљинузаснован је на методама и технологијама образовања на даљину и има за циљ стицање најновијих знања и вештина из области информационих система и информационих технологија, затим упознавање и овладавање савременим методама и техникама, као и оспособљавање студената за успешну примену стечених знања и вештина у својој професији, олакшавајући наставак даљег усавршавања на вишим нивоима студија.

Информациони системи и технологије ­– студије на даљину, као студијски програм основних академских студија, за циљ има стварање компетентних дипломираних инжењера за информационе системе, са развијеним мултидисциплинарним погледом, који ће помоћу стечених теоријских и практичних знања ефективно и ефикасно радити у динамичном пословном окружењу.

Академски назив звања је инжењер организационих наука није адекватан јер не упућује на исправан начин на знања стечена на овом студијском програму. Ова неусклађеност последица је одлуке Националног савета да један факултет може имати само један академски назив за свршене студенте. С тим у вези, један од најважнијих циљева ФОН-а је да у најскорије време врати назив звања дипломирани инжењер за информационе системе, који су студенти овог студијског програма добијали више од 15 година.

Услови за упис на студијски програм су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит. Кандидат може бирати да ли ће полагати на пријемном испиту само тест из математике или тест из математике и тест опште информисаности.

Основне академске студије трају четири године, то јест осам семестара. Свака година има исти број ЕСПБ бодова – 60, односно укупно 240. Укупан број предмета на овом студијском програму је 44 (укључујући стручну праксу и завршни рад). Сви предмети су једносеместрални. Листа обавезних и изборних предмета и њихова бодовна вредност у ЕСПБ је исказана у табели (линк на табелу). Прва година студија је заједничка за оба студијска програма Факултета и на њој су предмети који представљају увод у изучавање информационих система и технологија, али и уводни предмети о менаџменту, организацији, математици, економији, производним системима и страним језицима. Предмети на другој, трећој и четвртој години усмерени су на даље изучавање теорије и праксе информационих система и информационих технологија, уз правилну заступљеност наставних садржаја који покривају области пословних функција, примене квантитативних метода (математика, статистика, операциона истраживања…) и опште-образовних предмета. На свакој наредној години предмети су све више специјализовани, али и даље обухватају све аспекте изучавања области са претходних година. На овај начин студентима се пружају знања на основу којих се прво сагледавају шира слика и различити апекти одређених подручја, а затим се ради на конкрентом изучавању детаља и решавању проблема. На свакој години постоје обавезни и изборни предмети. Код изборних предмета студенти бирају један од два или више понуђених предмета. На завршној години студенти бирају три од више понуђених предмета. Такође, студенти обављају стручну праксу у предузећима, где примењују стечена знања. Бодовна вредност стручне праксе је 3 ЕСПБ.

Начин извођења студија одвија се путем предавања и вежби. И на предавањима и на вежбама инсистира се на активној улози студената.

Завршни рад основних академских студија је обавеза свих студената и његова бодовна вредност је 7 ЕСПБ.

Услови за прелазак са других студијских програма истих или сродних области студија дефинисани су Статутом Факулета.

Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Квалитет и савременост студијског програма Информациони системи и технологије – студије на даљину основних академских студија на Факултету организационих наука заснивају се на следећем:

Наставни материјали су припремљени у складу са ADDIE моделом (http://www.learning-theories.com/addie-model.html). За сваки предмет је, поред општих информација (назив, студијски програм, врста и ниво студија и статус предмета, циљ, исход, методе извођења наставе), дата структура предмета по тематским целинама и тематским јединицама. За сваку тематску целину и тематску јединицу дати су циљеви и методе извођења наставе.

Из свега овога је као резултат настала серија модела прилагођених за постизање променљивих циљева, који се мењају кроз развој ДЛС-а.

  • Модел 1: Флексибилно учење (комбиновани елементи флексибилног, комјутерски базираног радно-искуственог учења),
  • Модел 2: Социо-конструктивистичко учење (базирано на Луријаровом конверзацијском оквиру),
  • Модел 3: Искуствено учење (базирано на Колбовом циклусу учења),
  • Модел 4: Прагматична синтеза (комбинација неких елемената сва три претходна модела).

Предложени програм заснива се на препорукама ACM (Association for Computing Machinery), AIS (Association for Information Systems) i AITP (Association of Information Technology Professionals) објављеним у званичном документу под називом „IS 2002 – Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems“, који се налази на званичном wеб сајту ACM (http://www.acm.org). Из тих извора преузет је највећи број предмета и добар део садржаја. Такође треба напоменути да су се за формирање овог студијског програма у највећој мери користили резултати Темпус пројекта ЈЕП-16067-2001 „Teaching Business Information Systems“ (http://www.tempus-jep-16067.fon.bg.ac.rs/), на коме је ФОН био координатор.