Početna / Studije / Osnovne akademske studije / Menadžment – 2009

Menadžment – 2009

Nastavni plan i program studijske grupe Menadžment – Akreditacija 2014
Nastavni plan i program studijske grupe Menadžment – Akreditacija 2009

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadžment i organizacija

Prva godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Ekonomija 2+2 6
2. Matematika 1 2+2 6
3. Menadžment 2+2 6
4. Osnove informaciono komunikacionih tehnologija 2+1+1 5
5. Sociologija ili Psihologija 2+2 6
6. Strani jezik 1 1+1 3
7. Matematika 2 2+3 6
8. Osnovi organizacije 2+2 6
9. Proizvodni sistemi 2+2 6
10. Uvod u informacione sisteme 2+1+1 6
11. Strani jezik 2 2+1 4

Druga godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BROJ BODOVA
3 4
12. Marketing 2+2 5
13. Teorija verovatnoće 2+2 6
14. Ekonomika poslovanja i planiranje 2+2 6
15. Menadžment ljudskih resursa 2+2 5
16. Računovodstvo 2+2 6
17. Strani jezik 3 2+1 3
18. Statistika 2+2 6
19. Menadžment tehnologije i razvoja 2+2 6
20. Strukture podataka i algoritmi 2+2 5
21. Finansijski menadžment 2+2 6
22. Upravljanje troškovima 2+2 6

Treća godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
5 6
23. Operaciona istraživanja 1 2+3 6
24. Elektronsko poslovanje ili Poslovni informacioni sistemi 2+2+1 6
25. Upravljanje projektima 2+2 6
26. Upravljačko računovodstvo 2+3 6
27. Odnosi s javnošću 2+2 5
28. Operaciona istraživanja 2 ili Ekonometrijske metode 2+2 6
29. Teorija odlučivanja 2+2 5
30. Strateški marketing 2+2 5
31. Simulacija u poslovnom odlučivanju 2+2 5
32. Ekološki menadžment ili Upravljanje promenama 2+2 5
33. Upravljanje investicijama 2+2 5

Četvrta godina

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
7 8
34. Poslovno pravo 3+2+0 6
35. Finansijska tržišta 3+2+0 6
36. Poslovna inteligencija 2+2+0 6
37. Međunarodni menadžment 2+2+0 6
38. Izborni predmet Men-1 2+2+0 6
39. Strateški menadžment 2+3+0 6
40. Projektovanje organizacije 2+2+0 5
41. Izborni predmet Men-2 2+2+0 5
42. Izborni predmet Men-3 0+0+0 3
43. Stručna praksa 0+0+0 3
44. Završni rad 0+0+0 7

Broj časova dat je nedeljno, u obliku (predavanja)+(vežbe)+(praktične vežbe)

Lista izbornih predmeta – 7 semestar

 • Analiza finansijskih izveštaja
 • Analiza pouzdanosti i rizika
 • Bankarski menadžment
 • Digitalna ekonomija
 • Ekonometrijske metode
 • Finansijska analiza prodaje
 • Grupna dinamika i interpersonalni odnosi
 • Integrisana marketinška komunikacija
 • Korporativne finansije
 • Korporativno restrukturiranje
 • Marketing istraživanje
 • Metode i tehnike upravljanja projektima
 • Metode optimizacije
 • Organizacija specijalnih događaja
 • Poslovanje berzanskih posrednika
 • Preduzetništvo
 • Projektovanje i upravljanje organizacionim promenama – restrukturiranje
 • Projektovanje organizacije i IKT
 • Statističko zaključivanje
 • Statistika u menadžmentu
 • Trening i razvoj
 • Veština i tehnike poslovne komunikacije

Lista izbornih predmeta – 8 semestar

 • Vođstvo i motivisanje
 • Vrednovanje preduzeća
 • Investiciono bankarstvo
 • Linearni statistički modeli
 • Matematički modeli efikasnosti
 • Međunarodni marketing
 • Menadžment elektronskog poslovanja
 • Odnosi s medijima
 • Osnove teorije igara
 • Pedagogija sa didaktikom
 • Ponašanje potrošača
 • Poslovna ektika
 • Preduzetnički biznis
 • Program menadžment
 • Simulacioni modeli u finansijama
 • Softverska podrška upravljanju projektima
 • Upravljanje prodajom
 • Eko-marketing
 • Marketing logistika
 • Optimizacija korišćenja prirodnih resursa
 • Menadžment inovacija
 • Biostatistika
 • Privredni razvoj
 • Operaciona istraživanja 2
 • Ekonometrijske metode