Почетна / Студије

Студије

studenti

Факултет организационих наука је од свог оснивања конципиран као школа која се бави инжењерским приступом менаџменту, следећи као узор Слоунову школу за менаџмент (Sloan School of Management), која припада Масачусетском институту за технологију (Massachusetts Institute of Technology, MIT). ФОН је данас водећа и референтна наставно-научна институција у области информационих система и технологија, као и менаџмента и организације. Сви студијски програми који су се до сада реализовали на ФОН-у имају јаку квантитативну и информатичку подлогу, на коју се надовезују знања из организације, али и знања уско везана за дати студијски програм. При томе, стручни назив ,,дипломирани инжењер организационих наука“ припада пољу техничко-технолошких наука.

Програм основних академских студија реализује се у оквиру три студијска програма. Студент који заврши основне академске студије остварује најмање 240 ЕСП бодова, док студијски програми мастер академских студија садрже обавезне и изборне предмете у укупном обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова. На Студијске програме специјалистичких академских студија могу се уписати кандидати који имају завршене основне академске студије и мастер академске студије, или интегрисане академске студије у обиму најмање 300 ЕСПБ бодова. На студијске програме специјалистичких струковних студија могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних академских или струковних студија од 240 и више ЕСПБ бодова, као и кандидати који су стекли високо образовање након завршених основних студија у трајању од најмање осам семестара. Студијски програм докторских академских студија јесте целовит и свеобухватан и представља највиши ниво академског образовања.